Labute vo Váhu uhynuli na vtáčiu chrípku

546

6. februára 2017 bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Púchov (RVPS) nahlásený nález dvoch uhynutých labutí v koryte rieky Váh v Horných Kočkovciach.

Inšpektori RVPS vykonali obhliadku na mieste, labute sa nachádzali v ľadových kryhách cca 15 metrov od brehu. S pomocou hasičov a ich člna odobrali vzorky uhynutých vtákov, ktoré zaslali do Národného referenčného laboratória (NRL) pre aviárnu influenzu Veterinárneho ústavu Zvolen.

Dva dni po náleze labutí NRL potvrdilo pozitívny výsledok testovanej vzorky na vírus vtáčej chrípky (subtyp H5N8).

Na základe potvrdenia vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, RVPS Púchov nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v monitorovacej oblasti tri kilometre od miesta nálezu (kat. územie mesta Púchov a mestských častí Horné Kočkovce, Nosice a Vieska – Bezdedov, obce Dolné Kočkovce a Streženice):
– MsÚ Púchov, ObÚ Dolné Kočkovce a Streženice vykonať do 17. 2. 2017 súpis všetkých chovov hydiny holubov a iných vtákov chovaných zajatí.
– Poľovníckej organizácii Ostrenec – Dúbrava a Hradisko Púchov, MO Slovenského rybárskeho zväzu Púchov zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následne vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu RVPS.
– Všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovanej oblasti zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť, predovšetkým:
a) dezinfekciu pri vstupoch a východov z priestorov v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d) oznamovať na RVPS (042/4641315, 0918371587) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov.

Zákazy uplatňované v monitorované oblasti:
1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Púchov.
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
3. Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Púchov.
4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.
5. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.
Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Foto, ilustr. foto: red, tasr