Malé byty malá úspora, veľké byty veľká úspora

342

Vyúčtovanie úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu za obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016 bolo v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z v z.n.p. zákona odovzdané Spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov do termínu 31.05.2017. Týmto dátumom začala plynúť 30 dňová reklamačná lehota po uplynutí ktorej sa vyúčtovanie považuje za odsúhlasené a môže sa vyplácať.

„RVečka“ ako ich vlastníci a nájomníci zjednodušene volajú niekoho (prevažnú väčšinu) potešili preplatkom a niekoho zarmútili nedoplatkom v rôznych sumách. Tieto preplatky/nedoplatky záviseli od viacerých faktorov no najmä od hospodárneho používania energií , správne nastavenej výšky predpísaných záloh, či zmeny počtu užívateľov v bytoch.

Naša správcovská spoločnosť MsBP Servis, s.r.o. v tomto roku expedovalo vyúčtovanie na 3 listoch – 6 stranách množstva tabuliek, čísiel, skratiek a vysvetliviek. Fix, variabil, jednotkový náklad, PRVN, osobomesiace, podiel, energia na ÚK a TÚV – kto sa má v tom vyznať? A k tomu opravné vyúčtovanie z rokov 2014 a 2015, ktoré nám vyplynulo z kontroly NKÚ. Práve tento údaj si ľudia zamieňajú s avizovanou úsporou cca 40.-€ na byt z ceny tepla v roku 2016.

K lepšiemu pochopeniu komplikovanej spleti čísiel a pojmov a pre bližšie vysvetlenie boli k RVčku priložené infornácie o vyúčtovaní vykurovacích nákladov a graf spotreby po jednotlivých mesiacoch. Napriek tomu sa našlo mnoho predsedov SVB a občanov, ktorí sa prišli ešte uistiť, poradiť, či nechali si vysvetliť údaje o cenách tepla a rozpočítaní nákladov na dodávku tepla. Naši pracovníci novo otvoreného klientskeho centra ochotne poradili, či vysvetlili problémové otázky našim klientom.

No našli sa aj takí, ktorí šírili dezinformácie a prostredníctvom sociálnych sietí sa domáhali plnenia verejných prísľubov. Tak teda, kde je tá znížená cena tepla za rok 2016 vo výške 5,5%, čo v priemere na byt reprezentuje úsporu cca 40,- eur/rok? Mimochodom tento text bol na každom jednom RVčku, ktoré robila spoločnosť MsBP Servis. Uvedený údaj neuvádzal v RVčku ďalší správca bytov teda SBD Púchov, nakoľko tento si samostatne a nezávisle určuje rozsah a obsah informácii na vyúčtovaní.

Takže pre všetkých krátke vysvetlenie:

Na základe žiadosti podanej bývalými konateľmi MSBP, s.r.o. vydal Úrad pre Reguláciu sieťových odvetví dňa 21.10.2015 Rozhodnutie č.0003/2016/T o výške maximálnych cien tepla pre rok 2016. V rozhodnutí je uvedená výška variabilnej zložky 0,0484 €/kWh a fixnej zložky 171,9923 €/kW bez DPH. Uvedená maximálna cena tepla bola prakticky celý rok 2016 fakturovaná priebežne odberateľom. Koncom roka 2016 nové vedenie spoločnosti, ktorá vyrába a dodáva teplo teda MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o (MSBP) skonštatoval, že hospodársky výsledok spoločnosti pri takejto maximálnej cene tepla je mimoriadne priaznivý. Existujú potom dve možnosti. Buď si spoločnosť MSBP nechá krásny zisk, vyplatí desaťtisícové koncoročné odmeny vedeniu alebo hľadá spôsoby, ako pomôcť ľuďom (dôchodcom, rodinám atď.) – odberateľom tepla.

Riešenie sa našlo. Primátor Henek v novembri 2016 a januári 2017 svojim rozhodnutím zaviazal MSBP realizovať dodatočné, spätné zníženie maximálnej ceny tepla za rok 2016 a to vo variabilnej zložke na 0,0460 €/kWh a vo fixnej zložke na 161,0000 €/kW bez DPH.

Ako sa to prejavilo na hospodárení bytoviek? Dobropisom všetkým odberateľom, dodávateľ tepla MsBP vrátil na bankový účet v decembri 2016 a januári 2017 spolu 231 000,- €. Je potrebné, aby ľudia nepodľahli lacným dezinformáciám, ale kriticky si overovali všetky informácie a na to sú k dispozícii pracovníci Klientského centra. V zásade platí jednoduché pravidlo – malé byty malá úspora, veľké byty veľká úspora.

Pre úplnú názornosť uvádzame prehľadné tabuľky úspor vybraných domov a ich bytov za roky 2014, 2015, 2016:

VYSVETLIVKY:

* – prepočet na jednotnú cenu tepla podľa metodiky ÚRSO

Pôvodná cena – rok 2014 a rok 2015 – pôvodná, schválená cena, ktorá bola odberateľom účtovaná v danom období na základe kalkulácie, ktorú predložilo bývalé vedenie spoločnosti.

Pôvodná cena – rok 2016 – pôvodná, ktorá bola schválená na základe kalkulácie, ktorú predložilo bývalé vedenie spoločnosti.

Nová cena – rok 2014 a rok 2015 – cena upravená na základe nálezu NKÚ.

Nová cena – rok 2016 – cena upravená na základe zníženej ceny za nákup zemného plynu a nevyplatených odmien bývalým konateľom = výsledok činnosti nového vedenia MsBP.

Priemerná úspora za byt je súčtom úspor za jednotlivé roky uvedené v spodnom riadku.

Skutočná úspora na jeden byt je priamo úmerná veľkosti konkrétneho bytu.

V náväznosti na článok uverejnený v Púchovských novinách zo dňa 24.01.2017 môžeme konštatovať: úspory  v nákladoch (vratky) za odber tepla za roky 2014 až 2016 tak, ako boli deklarované boli aj splnené.

Pracovníci MsBP Servis, s.r.o.