Organizácia zdravotne postihnutých oslavovala 30. výročie

292

Vo štvrtok 22. júna sa v Dolných Kočkovciach konalo stretnutie k 30. výročiu samostatnej činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove.

Predseda ZO Ján Petro privítal čestných hostí na čele s primátorom mesta Rastislavom Henekom a županom Jaroslavom Baškom. Stretnutia sa tiež zúčastnil starosta Dolných Kočkoviec Peter Regina a prednostka MsÚ Eva Kvocerová. Všetci hostia vystúpili s krátkym príhovorom.

Z príhovoru predsedu ZO Jána Petra vyberáme:
“Som rád, že sme sa tu takto zišli a pripomíname si 30 výročie, odkedy ZO SZZP Púchov pracuje samostatne. Patrí sa poďakovať všetkým členom organizácie, ktorí doviedli život organizácie k jubileu osláv 30. výročia založenia. Zvlášť sa patrí vysloviť obdiv, poďakovanie a uznanie, ale aj tichú spomienku zakladajúcim členom organizácie, lebo začiatky všetkého sú vždy najťažšie. Neviete kde vstúpite, kde dôjdete a čo tým dosiahnete. O to väčšie poďakovanie patrí týmto prvým a zakladajúcim členom organizácie, lebo všetky tieto počiatočné ťažkosti a problémy dokázali svojim nadšením obetavou a cieľavedomou prácou prekonať. Ich práca sa stala vzorom a príkladom pre ich ďalších nasledovníkov, ktorí cez mnohé problémy a úskalia dokázali úspešne pokračovať v ich začatej práci a tak doviesť organizáciu k tomuto významnému jubileu. Poďakovanie tiež patrí všetkým tým, ktorí našli pre činnosť organizácie pochopenie a podľa svojich možností jej pomáhali vytvárať podmienky pre jej existenciu. V ľudskom živote 30 rokov je významné jubileum. V živote organizácie je to podstatne viac, lebo život organizácie sa skladá z jej vlastného života, ktorý tvoria a formujú členovia organizácie. To, že sa organizácia dožije 30 rokov znamená, že ju tvorili členovia, ktorí jej obetovali veľa svojej sily, energie a voľného času, ktorí našli v nej svoje zaľúbenie. Túto činnosť nevykonávali len pre svoje dobro. Organizácia sa aktívne zúčastňovala diania v meste. Treba poďakovať aj našim priateľom v okolitých organizáciách ZP, ktorí nám tak isto spestrujú našu činnosť. Stretávame sa na športových hrách, výročných schôdzach, posedeniach a podobne. Naše členky a členovia sú veľmi zruční, šikovní, ako dokazuje aj malá výstava ručných prác. Oslavou tohto výročia sa nekončí život organizácie. Toto výročie je naopak výzvou pre ďalšiu činnosť organizácie. Treba len popriať, aby organizácia mala silu, elán a energiu pokračovať vo svojej činnosti, aby sa jej predsavzatia splnili a dosahovala výsledky, ktoré budú vždy lepšie, ako tie predchádzajúce. Na záver môjho zamyslenia chcem všetkým popriať veľa zdravia, šťastia a ešte veľa spokojných rokov.“