Mestá a obce potrebujú zvýšiť estetickú hodnotu budov

69

Mestá a obce potrebujú zvýšiť estetickú hodnotu budov Bratislava – 16. marca 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska iba prednedávnom ukončilo prieskum, v ktorom sa okrem iného venovalo kvalite urbanizmu.

Potrebujeme zvýšiť estetickú hodnotu budov 

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu okrem iného odpovedali na otázku: „Čo by ste potrebovali zlepšiť vo vašej obci z urbanistického hľadiska? Prosím, označte najviac tri najväčšie urbanistické problémy vašej obce/mesta.“ Pri odpovediach mohli uviesť viacero preddefinovaných alternatív.

Zvýšiť estetickú hodnotu niektorých budov (odstrániť ošarpané fasády, neudržiavané predzáhradky a pod.) uviedlo 54,7 % opýtaných. V poradí ďalšou prioritou, podľa 50,5 %, je vytvorenie alebo rozšírenie vonkajšej zóny oddychu, športu a rekreácie (ihriská, detské ihriská, pešie zóny, parky a pod.) Celkovo 24,4 % konštatovalo, že potrebujú lepšie začlenenie novostavieb rodinných domov a bytových domov do celkového charakteru okolitých budov (napr. postavenie „kocky s plochou strechou“). Vytvorenie alebo rozšírenie siete cyklochodníkov vníma ako prioritu 52,9 % miest a obcí. Vyriešenie nedostatku parkovacích miest je potreba na úrovni 33,5 % samospráv. Problémy s nadmernou dopravou konštatovalo 30,3 % opýtaných samospráv. Iný urbanistický problém uviedlo 6,2 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí.

Polovica samospráv má dobrú urbanistickú kvalitu

Presnejšie 50,8 % opýtaných hodnotilo urbanistickú kvalitu (územné a architektonické plánovanie a rozvoj) ako dobrú. Za veľmi dobrú ju považuje 7,3 % starostov a primátorov. Podľa 30,8 % je rovnako dobrá ako zlá. Celkovo ako zlú ju vníma 5,6 % a za veľmi zlú ju považuje 1,2 % opýtaných. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 4,2 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí zaradených do reprezentatívneho prieskumu.

Prieskum bol realizovaný od 22. januára 2021 do 3. marca 2021 na reprezentatívnej vzorke 501 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Foto: Slavomír Flimmel