Mesto Púchov podporilo projekt, ktorý výrazne pomôže deťom už v materských škôlkach

816

Autorkou pilotného projektu s názvom Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách a zároveň odborným garantom je PaedDr. Jana Martinková, ktorá vedie Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS so sídlom v Lúkach a pracoviskom aj v Púchove. Má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku až po dospelosť. Problematiku takýchto detí a následne ich integráciu so všetkými diagnózami pozná veľmi dôverne.

Pre koho sú určené Vaše služby?

Poslaním nášho centra je poskytovanie odborných služieb deťom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú z vývinovej poruchy: poruchy aktivity a pozornosti ADHD, ADD, vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, alebo zo zdravotného postihnutia: mentálne, zrakové, telesné, viacnásobné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, autizmus, pervazívne vývinové poruchy.

Akí odborníci budú poskytovať služby v rámci projektu Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách?

Náš tím tvoria detské psychologičky, logopedičky a špeciálne pedagogičky. Všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou, ako aj populáciou s narušeným vývinom. Úzko spolupracujeme s ambulanciou klinickej logopédie PaedDr. Marie Sartoryovej, i ďalšími odborníkmi z oblasti klinickej psychológie, ako je PhDr. Magda Krasulová, i ďalší odborníci z pedo-psychiatrie a neurológie.

Môžete bližšie predstaviť pilotný projekt „Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách“, ktorý sa rozhodlo mesto Púchov podporiť?

Systematická pomoc deťom v materských školách na celom Slovensku chýba, nie je odborne pokrytá. Detí s problémami, rôznymi oslabeniami pribúda, pedagógovia v MŠ nemajú vedomosti, ale ani čas sa takýmto deťom venovať. Keď takéto dieťa nastúpi do školy a nemá vyvinuté a „naštartované“ všetky potrebné funkcie, začína cely rad problémov. Takéto deti dostávajú menej uznania, menej náklonnosti, no o to viac negatívnej pozornosti zo strany svojho okolia. A to ich robí v podstate deťmi, ktoré trpia. A netrpia len ony, ale aj ich okolie, väčšinou celá rodina trpí pôsobením a dôsledkami oslabenia čiastkového výkonu. Takýto komplexne spracovaný projekt v ponúkanom rozsahu sa v žiadnom meste na Slovensku nerealizuje. V prípade dosiahnutia našich pozitívnych výsledkov môže slúžiť ako inšpirácia i pre ďalšie mestá, ktoré si ho môžu osvojiť. Keď som predstavovala tento projekt vedeniu mesta pánovi primátorovi Mgr. Rastislavovi Henekovi a pani vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mgr. Renáte Holákovej bolo evidentné, že vzhľadom na ich pedagogickú prax a bohaté skúsenosti v tejto oblasti ich projekt veľmi zaujal, dokázali sa s ním stotožniť, podporili ho a videli v ňom veľký prínos pre deti a ich rodičov. Za podporu takéhoto jedinečného projektu im patrí veľká vďaka. Taktiež poslanci mestského zastupiteľstva tento projekt pochopili ako prínosný pre deti a ich rodičov v meste Púchov. Projekt z veľkej časti podporila i pani poslankyňa Irena Kováčiková, ktorá hneď v začiatkoch pochopila jeho prínos pre naše materské škôlky.

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom je deťom už v rannom veku, teda v materských škôlkach poskytnúť komplexnú starostlivosť, ktorá zahŕňa logopedickú, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Vychádzame pri tom z najnovších poznatkov neurofyziologickej psychológie o ranom vývine dieťaťa, ktoré uvádzajú, že to, čo sa udeje v prvých rokoch života, ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa naplno rozvinúť svoj potenciál či už pri zvládnutí vzdelávania, sebaregulácie alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Poznanie problematiky spojitosti vývinových porúch učenia s fyzickým vývinom, diagnostikovanie kognitívnych funkcií v rannom veku dieťaťa ma veľký vplyv a dopad na celkový vývin a neskôr na úspešnosť jedinca v živote.

Čo všetko konkrétne projekt zahŕňa?

Zahŕňa komplexnú diagnostiku, vypracovanie terapeutického plánu zostaveného podľa potrieb konkrétneho dieťaťa, zohľadňujúce pritom presne jeho špecifiká. Ak sa na základe diagnostiky zistí, že dieťa má predispozíciu na poruchy učenia, správania alebo narušenú reč, je potrebné s dieťaťom ďalej pracovať. Dieťaťu zostavíme tréningový plán terapie, pričom sa v ňom zameriame cielene na tú oblasť, ktorú má dieťa oslabenú. Po diagnostike bude nasledovať systematická práca s dieťaťom – až po elimináciu problému, prípadne až po odstránenie daného problému. Počas práce s dieťaťom sa bude realizovať priebežná diagnostika, ktorá nám poukáže na výsledky práce a záverečná diagnostika. Ak sa podarí oslabenie čiastkového výkonu vyrovnať pred tým, ako dieťa nastúpi do školy, môže sa tým zabrániť problémom a trápeniu dieťaťa nielen v škole, ale i v živote vôbec.

Pre akú vekovú kategóriu je projekt určený?

Program je určený pre deti vo vekovej kategórii 4 až 5 rokov. Je to obdobie, kedy do nástupu povinnej školskej dochádzky zostávajú dva roky, čo je dostatok času dieťaťu s oslabením pomôcť. Samozrejme, ak je v MŠ dieťa, ktoré má do začiatku nástupu školskej dochádzky rok (je predškolákom) a potrebuje pomoc, do programu ho zaradíme.

Koľko bude trvať Váš projekt?

Systematická práca daných odborníkov s každým dieťaťom individuálne je navrhovaná po dobu trvania minimálne jedného až dvoch rokov. Súčasťou sú tiež poradenské konzultácie rodičom a pedagógom MŠ, ktoré s týmito deťmi pracujú.

Z akých odborných poznatkov vychádzate pri svojej práci?

Úspešne uplatňujme diagnostiku a terapiu Dr. Sindelar. Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá v takomto rozsahu rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií už v rannom veku dieťaťa. Táto metodika dokáže zachytiť príznaky porúch učenia už vo veku materskej školy a efektívne ich riešiť. Diagnostika vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie a vývinovej neuropsychológie. Zisťuje sa ňou včasné oslabenie vývinových deficitov v spracovaní informácií. Oslabenie vývinových deficitov ako sú problémy s učením, s koncentráciou, s poruchami správania detí a mládeže. Pri našej práci vychádzame tiež z učenia podľa pedagogiky Marie Montessori. Podľa jej pedagogických princípov pracuje množstvo základných škôl a predškolských zariadení na celom svete. Netradičné metódy a učebné pomôcky dovoľujú už deťom v materskej škole získať vedomosti bežne dostupné až deťom základných škôl. Oslovili sme aj odborníkov z oblasti klinickej logopédie a klinickej psychológie.

Projekt Komplexná multidisciplinárna starostlivosť deťom v materských školách podporili aj odborníci z oblasti psychológie a logopédie.

PaedDr. Marie Sartoryová, klinický logopéd:

„Úroveň a rozvoj verbálnej komunikačnej schopnosti sú viazané na systematické stimulovanie zmyslového vnímania, celkovej koncentrácie a činnosti vyšších nervových centier. Dosiahnutá úroveň reči je kompletným odrazom zdravotného stavu, kognitívnych funkcií, jemnej aj hrubej motoriky a preto je veľmi dôležité sústrediť sa na rozvíjanie dieťaťa vo všetkých úrovniach vývinu centrálneho nervového systému a tým zlepšiť podmienky na rozvoj verbálnej komunikácie a tým i prípravu do školy.
Spolupráca klinického logopéda s ďalšími odborníkmi ako je psychológ a špeciálny pedagóg je preto z hľadiska vyššie uvedených skutočností veľmi vítaná a v niektorých prípadoch až nevyhnutná. Všetci sledujeme jeden cieľ a to je pomôcť dieťaťu v rovnomernom a harmonickom vývine všetkých psychických funkcií a rodičom sa tak pomáhame zorientovať v množstve poznatkov o vývine dieťaťa.“

PhDr. Magda Krasulová, klinický psychológ:

„Vysoko kvalifikované činnosti a ich široké spektrum je v dnešnej modernej a emocionálne náročnej dobe presne tým, čo potrebujeme. Všetci vieme, aká je dôležitá v zdravej spoločnosti rodina. Dostávame v nej všetko, čo k harmonickému žitiu potrebujeme – lásku, pocit bezpečia, pochopenie, úctu i rešpekt. Ak má problém jeden člen rodiny, nevynímajúc dieťa, má problém celá rodina. Je to ako prepojená nádoba. Nie je tajomstvom, že problémy detí veľakrát začínajú aj končia v rodine. A tu je miesto pre našu spoluprácu s poradenským zariadením. Problémy detí s narušenou komunikačnou
schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami, s viacnásobným postihnutím riešia kvalifikovaní odborníci. To je nevyhnutný začiatok. Samozrejmou nadstavbou je práca s rodičmi. Majú to zložité a musia byť vyzbrojení informáciami i trpezlivosťou. Veď emócie sú nákazlivé a prenášajú sa z jedného člena rodiny na všetkých. Ale ak máme informáciu, v ktorej vidíme riešenia a možnosti, aj tá najzložitejšia situácia je riešiteľná.“

Aktuálne prebieha už vo všetkých materských školách v meste Púchov depistáž a logopedická diagnostika. Rodičia, ktorí majú záujem o zaradenie do projektu a nie sú zapísaní do inej špeciálno-pedagogickej poradne sa môžu prihlásiť vo svojej MŠ a o priebehu sa informovať priamo u riaditeliek MŠ, alebo v SCŠPP HELP-DYS. Zo zapísaných detí odborníci vyberú tie, ktoré odborné intervencie najviac potrebujú. Priama činnosť v MŠ začína na konci septembra 2017.

 

Text spracovaný v spolupráci s Oddelením školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel