Stretnutie Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach

374

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Horných Kočkovciach pod vedení svojej predsedníčky Eleny Gelnarovej zorganizovala stretnutie dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek.

Akcia sa konala v piatok 12. mája v priestoroch firmy Mikona. Zúčastnilo sa jej okrem členov aj predsedkyňa okresnej organizácie Jednoty dôchodcov A. Gabková a hostia: primátor R. Henek, poslanci I. Kováčiková, M. Trník a vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí R. Holáková.

V úvode akcie pripravila kultúrny program Základná škola s materskou školou Slovanská, v ktorom deti zarecitovali, zaspievali a zatancovali prítomným dôchodcom. Po kultúrnom programe vystúpila so správou o činnosti predsedníčka základnej organizácie E. Gelnarová. Okrem vymenovania spoločných akcií vyzdvihla výbornú spoluprácu so ZŠ a MŠ Slovanská počas celej existencie organizácie. S príhovormi vystúpili tiež predsedkyňa komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia I. Kováčiková a okresná predsedkyňa JDS A. Gabková, ktorá E. Gelnarovej odovzdala pamätný list k 15-ročnému výročiu ich základnej organizácie.

Na záver oficiálnej časti stretnutia primátor R. Henek poprial prítomným ženám všetko najlepšie ku Dňu matiek a spolu s poslancom M. Trníkom im rozdal kvety. Po oficiálnej časti a občerstvení nasledovala tanečná zábava pod vedením poslanca M. Trníka a tombola.

Foto: Slavomír Flimmel