Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušníka mestskej polície

265

Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou, odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície je výhodou, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad v platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, počítačové znalosti Microsoft Excel Word (užívateľská úroveň), vodičský preukaz skupiny B, zbrojný preukaz typu C je výhodou.

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie: zodpovednosť, samostatnosť a flexibilita, manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, prax v odbore je výhodou, starší ako 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie, preukázaná lekárskym potvrdením, tímová práca, schopnosť spolupracovať, vysoká miera tolerancie voči stresu.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi doručte osobne do podateľne Mestského úradu Púchov, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov do 23.4.2019 do 12,00 hod.

Úplné znenie vyhlásenia výberového konania nájdete na úradnej tabuli a www.puchov.sk.