Mesto Púchov vyhralo súdny spor s bývalým kontrolórom M. Jurčim

775

Minulý týždeň zasadal Krajský súd v Trenčíne a zamietol žalobu bývalého hlavného kontrolóra Mgr. Miroslava Jurčiho na Mesto Púchov, ktoré právne zastupovala advokátska kancelária JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Miroslav Jurči bol odvolaný z funkcie hlavného kontrolóra mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. februára 2017. Z 18 prítomných poslancov hlasovalo za návrh na jeho odvolanie 14 poslancov, 1 bol proti a 3 poslanci sa hlasovania zdržali. Dôvodom odvolania bola jeho neospravedlnená absencia v práci v dňoch 15. a 17. februára 2017, čím porušil povinnosti zamestnanca, pričom sa prihliadalo aj na jeho ďalšie nedostatočné plnenie pracovných povinností.

Ako poslanci mestského zastupiteľstva odvolávali hlavného kontrolóra?

Odvolaniu predchádzala rozsiahla diskusia poslancov. Poslanec Ing. Daniel Lako konštatoval, že M. Jurči ako hlavný kontrolór nevykonal v MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU, s.r.o. za viac rokov žiadnu kontrolu. Vtedajšia prednostka MsÚ JUDr. Eva Kvocerová doplnila, že hlavný kontrolór mal v minulosti problémy s porušovaním pracovnej disciplíny, napr. mu boli vytknuté časté niekoľkohodinové svojvoľné odchody z práce. Opustenie pracoviska vysvetľoval M. Jurči tým, že vykonával kontrolu na školách. Na porade riaditeľov škôl však primátor mesta zistil, že hlavný kontrolór na školách žiadnu kontrolu nevykonával.

Podľa informácií z MsÚ o dochádzke M. Jurčiho v čase od 1.1.2016 do 31.5.2016 je zrejmé, že nebol v práci a ani nepreukázal, kde sa nachádzal, spolu viac ako 172 hodín, čo predstavuje spolu 23 pracovných dní. Hlavný kontrolór však zašiel ešte ďalej a svoju dovolenku primátorovi mesta len oznamoval SMS správou. Nežiadal o ňu, ako to vyžaduje zákonník práce, pričom ani nepovažoval za potrebné dostať súhlasnú odpoveď. Jednoducho si po návrate do práce spätne vypísal dovolenkový lístok.

V diskusii poslanec PaedDr. Miroslav Kubičár navyše konštatoval, že materiály, ktoré predkladá M. Jurči mestskému zastupiteľstvu ako hlavný kontrolór, bývajú extrémne stručné, čo vnímal ako slabý výkon jeho práce.

JUDr. A. Školek vysvetlil poslancom, že neospravedlnenú absenciu na pracovisku považuje zákonník práce za závažné porušenie pracovnej disciplíny a podľa §68 Zákonníka práce je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Ďalej poslancov informoval, že sa snažil s M. Jurčim uzavrieť korektnú dohodu o skončení výkonu funkcie hlavného kontrolóra, aby ho nevystavoval takejto verejnej konfrontácii a potupe odvolávania. Tento však dohodu odmietol.

Žaloba o preskúmanie zákonnosti uznesenia mestského zastupiteľstva

Odvolaný hlavný kontrolór M. Jurči podal dňa 18. apríla 2017 žalobu na Mesto Púchov (v zastúpení primátorom Mgr. Rastislavom Henekom) o preskúmanie zákonnosti uznesenia mestského zastupiteľstva. M. Jurči pokladal za štandardné žiadať čerpanie dovolenky prostredníctvom SMS správy a podpis primátora na dovolenkový lístok získať až po návrate z dovolenky. Bývalý hlavný kontrolór mesta M. Jurči tiež nesúhlasil s kritikou poslancov na jeho adresu. Uviedol, že svoju prácu vykonával riadne a tvrdil, že tých 23 vymeškaných dní v skutočnosti vykonával kontroly. Občania nášho mesta a ich poslanci v mestskom zastupiteľstve sa však potom podľa vyjadrenia JUDr. A. Školeka môžu oprávnene spýtať: Ak hlavný kontrolór mesta vykonával kontroly, kde je z toho nejaký výstup, nejaká kontrolná správa?

Krajský súd v Trenčíne žalobu Mgr. Miroslava Jurčiho zamietol

Právna zástupkyňa Mgr. Miroslava Jurčiho na súde minulý týždeň žiadala napadnuté uznesenie mestského zastupiteľstva zrušiť, nakoľko podľa nej ide o nezákonné rozhodnutie, pri ktorom neboli splnené zákonom stanovené podmienky na odvolanie žalobcu z funkcie hlavného kontrolóra v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

Právny zástupca mesta JUDr. Anton Školek upozornil súd, že žalobca nepreukázal, v čom žalovaný porušil zákon pri prijímaní uznesenia mestského zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra. Mestské zastupiteľstvo bolo riadne zvolané a o odvolaní hlavného kontrolóra rozhodli poslanci riadnym hlasovaním. Poukázal tiež na to, že je v kompetencii mestského zastupiteľstva rozhodovať o odvolaní mestského kontrolóra, keď absencie žalobcu boli posúdené zastupiteľstvom ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Argumentácia právneho zástupcu mesta JUDr. Antona Školeka na súde bola vecná a jasná. Krajský súd v Trenčíne sa už na prvom pojednávaní s jeho tvrdeniami stotožnil. M. Jurči nepredložil také tvrdenie, ktoré by mohlo spochybniť vôľu poslancov odvolať hlavného kontrolóra z jeho funkcie. V tomto spore mal M. Jurči preukázať, že poslanci hlasovali v rozpore so zákonom, čo sa mu a ani jeho právnej zástupkyni zrejme nepodarilo. Po porade senátu predsedníčka senátu vyhlásila rozsudok, v ktorom krajský súd žalobu Mgr. Miroslava Jurčiho na Mesto Púchov zamietol.

Slavomír Flimmel

Zúfalstvo (komentár)

Nijak inak ako zúfalstvo sa nedajú charakterizovať útoky bývalého primátora Mariána Michalca a jeho priaznivcov R. Vargu a J. Ráčeka na adresu mestského právnika JUDr. Antona Školeka, ktoré zaznamenávame v posledných dňoch. To zlo, ktoré pociťujeme v rôznych formách už viac ako tri roky, sa teraz stupňuje. Tak si dajme otázku: Prečo? Nič iné v tom nie je, len mimoriadne úspešná práca JUDr. A. Školeka pri súdnych konaniach v ktorých zastupuje spravodlivosť, záujmy mesta Púchov a hlavne občanov Púchova. V doterajších súdnych sporoch bol vždy úspešný, čo má veľmi pozitívny vplyv na financie mesta.

Niekoho ide od jedu utrhnúť, že je to tak. Ten niekto si stále myslí, že cez peniaze, vymyslené kauzy a urážky dokáže všetko. Nedosiahne. Občania Púchova už dávno pochopili kto je kto. A čím viacej útočí Michalec s Vargom a Ráčekom, tým viac presviedčajú občanov mesta, že vedenie mesta na čele s primátorom Rastislavom Henekom robí svoju prácu veľmi dobre. Občania Púchova svoje presvedčenie a cítenie už dali najavo v župných voľbách. Zvolili si dobro a pravdu. A čím viac sa blížia komunálne voľby, tak tým viac sa budú stupňovať útoky proti ľuďom, ktorí robia všetko preto, aby sa občanom žilo v našom meste stále lepšie. Ja opäť zopakujem starú múdrosť: Dobro vždy zvíťazilo nad zlom. A ani v Púchove to nebude inak.

A som rád, že aj z posledného právneho sporu vyšlo mesto Púchov víťazne. Vďaka za to patrí profesionálnej práci JUDr. Antona Školeka.

Ing. Daniel Lako, poslanec MsZ