Ako mesto vlani hospodárilo

207

Poslanci MsZ 26. apríla 2016 prerokovali Záverečný účet mesta Púchov za rok 2015, ktorý poslancom predložil primátor mesta Mgr. Rastislav Henek.
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v decembri 2014. Poslanci v priebehu roka 2015 štyrikrát menili pôvodné parametre rozpočtu.

Štruktúra bežných daňových príjmov mestského rozpočtu
Najväčšiu položku v príjmovej časti rozpočtu tvorí 4 994 975 € vďaka dani z príjmov a 3 564 469 € za daň z nehnuteľnosti (z toho príj-
my z dane z pozemkov boli vo výške 135 031 €, dane zo stavieb vo výške 3 311 096 € a dane z bytov vo výške 118 341 €. Mesto naviac eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 154 472 €, z toho 42 815 € za rok 2015).
Poplatok za odpad znamenal príjem vo výške 704 777 €, daň za ubytovanie 23 867 €, daň za užívanie verejného priestranstva 19 798 €, daň za psa 9 081 €, daň za predajné automaty 261 €, daň za nevýherné hracie prístroje 85 €. Celkové príjmy z daní a poplatkov boli 9 318 052 €.

Štruktúra bežných nedaňových príjmov mestského rozpočtu
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli 334 715 €. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 25 030 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 309 685 €. Administratívne poplatky a správne poplatky 150 094 €.

Ostatné bežné príjmy
Prevažnú časť týchto príjmov tvoria poplatky za parkovanie v sume 244 115 €, príjmy z výťažkov z lotérií v sume 114 287 € a poplatky za výrub stromov 313 400 €. Celkovo bolo ostatných bežných príjmov vybratých 679 627 €.

Granty a transfery
Z celkového množstva 2 790 719 € mesto prijalo najviac financií od Krajského školského úradu: 2 488 829 €.

Z celkových výdavkoch, ktoré boli väčšie než 12,6 milióna eur, mesto najviac vydalo na program Vzdelávanie – 5 072 415 €.

Ďalšie financie smerovali do programov:
Odpadové hospodárstvo –1 116 092 €
Šport – 1 039 178 €
Prostredie pre život – 656 746 €
Bezpečnosť – 409 044 €
Kultúra – 372 784 €
Doprava – 345 000 €
Služby občanom – 317 933 €
Komunikácie – 265 774 €
Sociálne služby – 264 514 €
Bývanie – 254 095 €

-sf-