Mestské zastupiteľstvo rokovalo o mestských nájomných bytoch

905

V pondelok 13. augusta sa zišli v sále Divadla Púchov na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.

Rokovanie zastupiteľstva viedol zástupca primátora Roman Hvizdák, pretože primátor mesta Rastislav Henek sa kvôli zdravotným problémom ospravedlnil. Prítomní boli všetci devätnásti poslanci. V dopoludňajšom programe schválili Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly Právno-organizačným oddelením a Oddelením dopravy a služieb MsÚ Púchov v I. polroku 2017, ktorú predkladala M. Kavecká.

Poslanci prerokovali  a schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda v meste Púchov, ktorý predložil R. Machan. Ten poslancom predložil aj návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-22 a návrh rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018-22, ktoré zastupiteľstvo schválilo. L. Pružinská predložila návrh na úpravu rozpočtu Mesta Púchov na rok 2018. Zastupiteľstvo schválilo čerpanie fondu bežných výdavkov na dotácie vo výške 50.000 eur a 40.000 eur na detské ihriská v Starom meste a Sedlišti. Poslanci tiež schválili podmienky udelenia súhlasu vlastníka pozemkov k územnému konaniu uloženia optických káblov pre Slovak Telekom, a.s.

Problém mestských nájomných bytov

Poobedňajšie rokovanie zastupiteľstva malo ako hlavný bod programu žiadosť obyvateľov mestských nájomných bytoch. Problémy okolo nájomných bytov riešia poslanci už niekoľko rokov. V septembri 2017 schválilo zastupiteľstvo VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov. Z 18 prítomných poslancov hlasovala proti prijatiu nariadenia len poslankyňa J. Andreánska, poslankyňa H. Šulcová sa zdržala hlasovania.

Mesto Púchov vlastní 165 nájomných bytov a eviduje 74 žiadostí od rodín, ktoré byt potrebujú a spĺňajú podmienky stanovené zákonom a VZN. Problémy hlásia nájomníci 60 bytov z bytových domov č. 1866 a č. 1867 na Moravskej a Moyzesovej ulici. Tí donedávna dúfali, že si budú môcť byty prenajímať aj keď nebudú spĺňať podmienky stanovené nájomnou zmluvou a predpismi (napr. vlastnia inú nehnuteľnosť alebo majú príjem presahujúci zákonom určenú hranicu). V budúcnosti si byty chceli za zvýhodnenú zostatkovú cenu odkúpiť podobne, ako sa odkupovali staré mestské byty.

Podľa zistení hlavnej kontrolórky M. Kaveckej opakovane prekračovalo hranicu príjmu (malo príjmy prekračujúce hranicu od 239 eur do 1.229 eur mesačne) v rokoch 2016 až 2018 až šesť nájomníkov. Z týchto šiestich nájomníkov traja vlastnili iné nehnuteľnosti. Za tri roky nevykonali žiadne kroky k vyriešeniu svojho bývania, a preto ich mesto vyzvalo, aby uvoľnili byty žiadateľom, ktorí podmienky stanovené predpismi spĺňajú.

Prvé zastupiteľstvo zvolané v júli bolo neuznášaniaschopné

Viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý zastupoval dovolenkujúceho primátora Rastislava Heneka, zvolal zasadnutie zastupiteľstva s problematikou nájomných bytov na 9. júla 2018. Urobil tak na podnet žiadosti zástupcu nájomníkov Mariána Hudeca, s ktorou sa svojimi podpismi stotožnilo sedem poslancov: J. Andreánska, M. Kubičár, I. Sadloň, H. Šulcová, R. Hvizdák, J. Riško a R. Marman. Zvolané zasadnutie zastupiteľstva sa nakoniec nekonalo, pretože kvôli nedostatočnému počtu prítomných poslancov nebolo uznášaniaschopné.

Primátor Rastislav Henek sa v júli 2018 vyjadril: „Podmienky užívania mestských bytov sú riadne stanovené zákonom, všeobecne záväzným nariadením mesta i nájomnou zmluvou, a preto nerozumiem, prečo ja mám byť zodpovedný za to, že nájomníkom osoba z bývalého vedenia mesta v minulosti prisľúbila a aj teraz populisticky sľubuje riešenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Je pre mňa nepochopiteľné, že dotknutí nájomníci sa touto osobou dajú opätovne ovplyvňovať a opäť veria planým sľubom a nie tomu, čo s danou osobou reálne v minulosti písomne podpísali.“

Ministerstvo dopravy nesúhlasí s predajom dotovaných bytov

V snahe pomôcť nájomníkom primátor R. Henek s hlavnou kontrolórkou M. Kaveckou navštívili Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby dohodli zámenu dotácie štátu z bytov na Moyzesovej ulici na byty, ktoré plánuje postaviť mesto v budúcom období (nadstavba SOV-ky). Ministerstvo odpovedalo (aj písomne), že tejto žiadosti nemôže vyhovieť. Vo svojej odpovedi okrem iného uvádza, že aj keď „v minulosti bol nájomníkom daný prísľub na odkúpenie bytov do súkromného vlastníctva, takýto prísľub však nebol v súlade s podmienkami, za ktorých bolo rozhodnuté o dotácii na nájomné byty. Ako je uvedené aj v zmluve o poskytnutí dotácie, mesto Púchov sa zaviazalo zachovať nájomný charakter bytov bez časového obmedzenia, čo znamená po dobu životnosti stavby. Ak teda osoba alebo osoby, ktoré dali nájomníkom takýto prísľub a boli v pozícii, že vedeli alebo museli vedieť o obsahu zmluvy o poskytnutí dotácie, ich konanie nesie znaky zavádzania a mali by tieto skutočnosti preveriť orgány činné v trestnom konaní.“

Primátor ďalej žiadal ministerstvo o udelenie dvojročnej výnimky pre nájomníkov, ktorí nespĺňajú podmienku príjmu na prenájom dotovaných bytov. Ministerstvo odpovedalo, že mesto môže svojim VZN zohľadniť výnimočne vážnu sociálnu situáciu alebo zdravotné ochorenie v konkrétnej rodine a predĺžiť nájomnú zmluvu o jeden rok. V inom prípade tak môže urobiť len ak už nie sú ďalší žiadatelia o nájomný byt.

Návrhy uznesení poslankyne Andreánskej poslanci odmietli

Po vyjadreniach hlavnej kontrolórky M. Kaveckej a mestského právnika JUDr. A. Školeka, ktorý žiadal odpolitizovať tento problém a riešiť ho zákonným spôsobom, dostali slovo nájomníci mestských bytov. Tí odmietali argumenty pracovníkov mesta a prostredníctvom poslankyne J. Andreánskej žiadali poslancov schváliť uznesenie, ktoré by uložilo „primátorovi mesta Rastislavovi Henekovi, aby vzal späť výzvy na vypratanie bytov, ktoré zaslal nájomníkom v mestských nájomných bytoch“. V ďalšom návrhu uznesenia poslankyňa J. Andreánska navrhla poslancom schváliť predčasné splatenie úverov ŠFRB a uzavretie zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, ktorou Mesto Púchov odpredá jednotlivé byty nájomníkom.

O týchto návrhoch prebehla búrlivá diskusia, ktorej sa zúčastnil ako „hovorca“ nájomníkov aj bývalý primátor M. Michalec – napriek tomu, že mu poslanci opakovane odmietli poskytnúť priestor na prezentovanie jeho názorov. Rokovanie dokonca muselo byť kvôli neustálemu vykrikovaniu bývalého primátora na 10 minút prerušené.

Po stanovisku JUDr. A. Školeka, že návrhy poslankyne J. Andreánskej sú zmätočné a v rozpore so zákonom, poslanci ich hlasovaním odmietli. Za návrhy hlasovali len štyria poslanci z devätnástich – J. Andreánska, M. Kubičár, I. Sadloň a H. Šulcová.

Zastupiteľstvo schválilo návrh poslankyne Kováčikovej

Za návrhovú komisiu vystúpila ako predkladateľka poslankyňa I. Kováčiková s kompromisným návrhom, ktorý podporili takmer všetci poslanci (okrem J. Andreánskej a H. Šulcovej). Mestské zastupiteľstvo v ňom ukladá: 1) spracovať doplnok VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Púchov, v ktorom budú špecifikované pojmy „vážne sociálne a zdravotné problémy žiadateľov“ a tento doplnok VZN predložiť na prerokovanie MsZ Púchov.
2) zmapovať a prehodnotiť oddelením bytovej politiky MsÚ Púchov, v súčinnosti s Komisiou bytovej politiky MsZ, žiadateľov o pridelenie nájomných bytov, ktorí nespĺňajú podmienky pridelenia nájomných bytov v zmysle platnej legislatívy.

Nájomníci, ktorí majú výzvu na uvoľnenie bytu do konca augusta 2018, boli poslancom D. Lakom a JUDr. A. Školekom ubezpečení, že pokiaľ nebude vykonané prijaté uznesenie, nebude mesto ich vysťahovanie riešiť súdnou cestou. Je pravdepodobné, že problém s nájomnými bytmi definitívne vyrieši až nové zastupiteľstvo, ktoré vznikne po novembrových komunálnych voľbách.

 Text a foto: Slavomír Flimmel