Mestské zastupiteľstvo schválili nové zásady stravovania dôchodcov a zmenu konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o.

206

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na štvrtok 23. februára 2023 do Divadla Púchov.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých 19 poslancov. V prvom bode rokovania vystúpili pred poslancov zástupcovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov vedení riaditeľkou CVČ Včielka Alenou Strýčkovou s vyhodnotením Akčného plánu práce s mládežou v meste Púchov za rok 2022. Za minulý rok odpracovalo v prepočítanom počte 374 dobrovoľníkov spolu 1.417 hodín dobrovoľníckej práce a ušetrili tak svojej komunite 6.213 eur. V roku 2022 bolo podpísané Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi mladými a samosprávou a posilnilo sa tak postavenie mladých ľudí v meste. Taktiež sa podarilo získať priestor pre Klub mladých, ktorý bol slávnostne otvorený na konci leta 2022. Centrum voľného času dostalo tiež do výpožičky priestor pre psičkárov v meste s názvom HAU park, ktorý sa nachádza za privádzačom na pozemku mesta. Členka Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov Katarína Strýčková získala ocenenie sTOPa v kategórii Aktívny mládežník. V kategórii TOP projekt si ocenenie získal projekt HAU park. Mesto Púchov získalo hlavnú cenu v ocenení sTOPa v kategórii Mesto s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta (vystúpili dvaja občania mesta) hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz predložil poslancom správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov, správu z kontroly plnenia si zákonných povinností v odmeňovaní zamestnancov na Mestskom úrade v Púchove a správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2022.

Vedúca oddelenia dopravy a služieb Ivana Mikušcová predložila na prerokovanie návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopína VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Púchov a jeho mestských častí. Účelom tohto VZN je upraviť Cenník cintorínskych služieb na pohrebiskách a v domoch smútku mesta Púchov a jeho mestských častiach z dôvodu zvyšujúcej sa inflácie, ktorá ovplyvňuje všetky vstupné náklady ako i z dôvodu vyšších nákladov na vybudovanie kolumbária. Poslanci zmeny schválili.

Prednostka MsÚ Iveta Brindzová predložila zastupiteľstvu návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov. Predkladané Zásady vychádzajú zo znenia doteraz platných zásad, ktoré boli schválené v roku 2018 a upravované dodatkami 1 až 3. Zásady sú aktualizované a doplnené o ustanovenia vyplývajúce z doterajšej aplikačnej praxe, pričom medzi najdôležitejšie zmeny patria úpravy: uvádzajú sa dôvody hodné osobitného zreteľa pri prevodoch majetku, zavádzajú sa minimálne kúpne ceny za prevod pozemkov, ktoré v doterajšej úprave absentovali, upravuje sa postup pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorý je možné podať až po zaplatení kúpnej ceny, spresňuje sa postup pri schvaľovaní vecného bremena a definujú sa podklady, ktoré sú k tomu potrebné, zvyšuje sa výška nájomného za nebytové priestory a pozemky o 20%, čo zohľadňuje inflačný nárast a zavádza sa povinné uplatňovanie inflačnej doložky v nájomných zmluvách. Navrhovaná účinnosť zásad je od 1.3.2023. Zastupiteľstvo po prerokovaní nové zásady schválili.

Poslankyňa MsZ a predsedníčka Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu Irena Kováčiková predstavila Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov, ktoré zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo. Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú samospráva poskytuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta za podmienok stanovených v týchto zásadách. Stravovanie je zabezpečované spravidla v zariadeniach školského stravovania a domovoch sociálnych služieb. Mení sa a rozdeľuje možnosť poskytnúť príspevok na cenu stravného lístka pre stravníkov a ŤZP občanov. Žiadatelia, ktorých dôchodok je v hodnote do 373 eur tak budúcu doplácať na stravovanie v stravovacom zariadení sumu 1 euro. Druhou kategóriou je príspevok v prípade, že záujemca o túto službu poberá dôchodok v hodnote od 373 eur do 560 eur, pričom sa táto finančná hranica oproti doteraz platným zásadám navyšuje o 60 eur (pôvodná hranica bola do 500 eur). Žiadatelia, ktorých dôchodok sa pohybuje v hodnote od 373 eur do 560 eur tak budú doplácať na stravovanie v stravovacom zariadení sumu 2 eurá.

Poslanci v súvislosti s novým volebným obdobím samosprávy odvolali členov dozorných rád mestských obchodných spoločností a zvolili nasledovné dozorné rady:

Podnik technických služieb mesta, s.r.o. – Ing. Ľubica Kuchařová, Mgr. Roman Rosina, Ing. Ivana Mikušcová,

Mestský bytový podnik, s.r.o. – Ing. Daniel Koncový, Mgr. Milada Stašík Vargová, Daniel Babuša,

Púchov servis, s.r.o. – Mgr. Peter Šeba, MBA, Juraj Lednický, JUDr. Iveta Brindzová,

MŠK Púchov, s.r.o. – Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. Peter Bílik, Ing. Lucia Pružinská,

Púchovská kultúra, s.r.o. – Irena Kováčiková, PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD, Mgr. Daniela Gabrišová,

Autobusová doprava Púchov, a.s. – Ivan Kubiš, Ing. Ján Riško, Ing. Lucia Pružinská.

Poslanci zvolili ďalších nových členov komisií:

Ing. Luciu Pružinskú (Ekonomická komisia), JUDr. Ivetu Brindzovú (Komisia výstavby, investícii, rozvoja mesta a životného prostredia), Ing. Ivanu Mikušcovú (Komisia bytová), Mgr. Danielu Gabrišovú (Komisia vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu), Ing. Mária Martinka (Komisia dopravy, infraštruktúry a verejného poriadku) a Ing. Janu Vondrovú (Komisia tvorby a implementácie projektov).

Mestské zastupiteľstvo delegovalo nových zástupcov Mesta Púchov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rád škôl:

Základná škola, Gorazdova – Mgr. Daniela Gabrišová, Ing. Roman Berčík,

Základná škola J. A. Komenského – Mgr. Peter Šeba, MBA, PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD., Juraj Lednický,

Základná škola, Mládežnícka – Ing. Miriam Bašková Gabčová, PhD,

CVČ, Športovcov – Mgr. Miroslav Bučko,

Materská škola, Chmelinec – Ing. Miriam Bašková Gabčová, PhD,

Materská škola, 1.mája – Irena Kováčiková,

Materská škola, Nosice – Mgr. Roman Špaček, ml.,

Základná škola s materskou školou, Slovanská – PaedDr. Eva Baricová, Ing. Daniel Koncový, Mgr. Roman Rosina.

Mesto Púchov využije na investičné akcie, ktoré začnú v tomto kalendárnom roku, úver od Environmentálneho fondu vo výške 3.219.500 eur. Celkovo bude z týchto financií zrealizovaných 5 investičných akcií:

Stavebné úpravy Pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle vo výške 206.900,- eur,
Zníženie hladiny vonkajšieho bazéna, príprava pre komplexnú rekonštrukciu a rozdelenie bazénov vo výške 300.000,- eur,
Kompostáreň Mesta Púchov, k.u. Streženice vo výške 791.300,- eur,
Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Materskej školy Požiarna vo výške 121.300,- eur,
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty vo výške 1.800.000,- eur.

Poslanci schválili na tieto investičné akcie prijatie úverov od Environmentálneho fondu zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky (splatnosť 10 rokov, úroková sadzba 0,1%). Výhodou tiež je, že čerpanie tohto úveru nezvyšuje úverovú zaťaženosť mesta.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Púchov, ktorého základným cieľom je definovanie pravidiel pre nestranný výkon verejnej správy ako základ pre budovanie dôvery zo strany verejnosti v činnosti jej jednotlivých predstaviteľov a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb. Etický kódex stanovuje základné princípy, pravidlá správania sa a konania volených predstaviteľov samosprávy tak, aby presadzovali verejný záujem, rozvoj a prosperitu mesta, otvorenosť a transparentnosť samosprávy, vytvárali a udržiavali dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie. Tento etický kódex sa primerane vzťahuje aj na hlavného kontrolóra mesta, členov komisií mestského zastupiteľstva a členov orgánov obchodných spoločností.

Poslanec Peter Šeba predložil návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Púchov, ktorý zavádza pravidlo, že zasadnutie komisie je zásadne verejné a definuje situácie, kedy komisia musí byť neverejná. Ďalej upravuje vedenie samotného zasadnutia komisie a pravidlá udeľovania slova a vystúpenia verejnosti na komisii. Poslanci návrh dodatku VZN schválili.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. Mgr. art. Pavla Pivka k dátumu 28.2.2023. Následne zastupiteľstvo schválilo za konateľov spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. Máriu Balážovú a Evu Maslákovú od 1.3.2023, pričom v mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.

Primátorka mesta Katarína Heneková predložila poslancom Záverečnú správa o stave Mesta Púchov za rok 2022. V správe hodnotila činnosť jednotlivých oddelení mestského úradu, mestských obchodných spoločností a mestskej polície v roku 2022.

V ďalšom bode rokovania poslanec Rudolf Marman navrhol na odvolanie Štefana Ondričku z funkcie konateľa MŠK Púchov, s.r.o. V predloženom písomnom návrhu odôvodňoval svoj návrh údajným konateľovým nezvládnutím situácie ohľadom výstavby umelej trávy v areáli Základnej školy Gorazdova. Ďalej žiadal primátorku mesta o vyhlásenie výberového konania na miesto konateľa MŠK. V ďalšom odôvodnení návrhu, ktoré prečítal poslancom Rudolf Marman upozornil na konflikt záujmov, keďže Štefan Ondrička je konateľom aj iných obchodných spoločností. Mestský právnik Anton Školek namietal, že z právneho hľadiska sa nejedná o konflikt záujmov. Po rozsiahlej diskusii za odvolanie konateľa Štefana Ondričku hlasovali len 4 poslanci a teda návrh poslanca Rudolfa Marmana nezískal podporu poslancov a nebol schválený.

Záver rokovania mestského zastupiteľstva tvorili body: Informácia o investičných akciách mesta, Prevody a nájom z dôvodov hodných osobitého zreteľa, Predaj, kúpa, Nájom, Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ a Interpelácie.

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová predložila v Rôznom poslancom na schválenie Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika medzi Mestom Uherské Hradište ako vedúcim partnerom projektu a Mestom Púchov ako hlavným cezhraničným partnerom projektu. Predmetom dohody je spolupráca partnerov pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a implementácii predmetného projektu. Ide o pokračovanie spoločného úspešného projektu, v rámci ktorého Púchov už vybudoval amfiteáter. Mesto Púchov plánuje zrealizovať vstupnú bránu do lesoparku, schodisko ku včelnici a lesnú učebňu približne v sume 70.000,- eur. Spolufinancovanie projektu je 5% z oprávnených výdavkov projektu.

Primátorka mesta Katarína Heneková pred ukončením zasadnutia mestského zastupiteľstva informovala poslancov o aktualitách v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja a poďakovala poslancom, vedúcim pracovníkom mestského úradu a mestských spoločností a ostatným prítomným za účasť na mestskom zastupiteľstve.

Slavomír Flimmel