Mestské zastupiteľstvo schválilo nariadenie o prideľovaní nájomných bytov

443

V stredu 27.septembra 2017 sa Divadle zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom pravidelnom rokovaní. Zasadnutie viedol viceprimátor mesta Roman Hvizdák, pretože primátor Rastislav Henek je od augusta pre chorobu práceneschopný.

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2017

Na začiatku rokovania bolo prítomných osemnásť poslancov z devätnástich, v priebehu rokovania prišiel chýbajúci Rudolf Marman a odišiel poslanec Miroslav Kubičár. Prvý bod „Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ“ zastupiteľstvo nemohlo prerokovať pre absenciu hlavného kontrolóra mesta. Druhý bod „Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2017 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2017“ predstavila vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Lucia Pružinská. Bol schválený bez väčšej diskusie všetkými prítomnými poslancami. Rovnako dopadol aj ďalší bod rokovania „Zverenie majetku Mesta Púchov do správy rozpočtovým organizáciám“, ktorý opäť predkladala Lucia Pružinská.

Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov

Diskusia sa rozprúdila až pri 4. bode rokovania – „Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov“. Návrh predložila vedúca oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová. Mesto Púchov vlastní 165 nájomných bytov, z ktorých sa ročne 1-3 byty uvoľnia pre nových záujemcov. V diskusii k návrhu VZN sa vystriedala väčšina poslancov, niektorí aj opakovane – Pavel Melišík, Rudolf Marman, Peter Bílik, Cyril Crkoň, Ivan Sadloň, Irena Kováčiková, Miroslav Kubičár, Lukáš Ranik, Ján Riško, Jarmila Andreánská, Roman Hvizdák a Daniel Lako. Po prijatí dvoch pozmeňovacích návrhoch napokon návrh VZN ako celok schválilo 16 poslancov (1 hlasoval proti a 1 sa zdržal hlasovania).

Zmeny členov komisií a informácia o investičných akciách

V ďalšom bode rokovania poslanci schválili zmeny členov komisií mestského zastupiteľstva: zvolilo za člena komisie výstavby a životného prostredia Miroslava Svoradu, odvolalo člena komisie ochrany verejného poriadku a komisie dopravy, služieb a bytovej politiky Jozefa Čuraja a zvolilo za neho v obidvoch komisiách Pavla Bielika, vzalo na vedomie vzdanie sa člena komisie dopravy, služieb a bytovej politiky Viliama Karasa a zvolilo za neho Ivana Andrejčíka.
Vedúci oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Miroslav Svorada poslancov informoval o investičných akciách mesta Púchov. Poslanci informáciu podobne ako správy o činnosti mestských spoločností, mestskej polície a mestského úradu po krátkej diskusii vzali na vedomie.

Diskusia poslancov

V diskusii požiadal o slovo občan Josef Pěntka, ktorý sa dožadoval podrobnejšej informácie o zdravotnom stave primátora mesta Rastislava Heneka. Viceprimátor mesta Roman Hvizdák informoval, že zdravotný stav primátora sa zlepšil a momentálne je už v štádiu rehabilitácie. Nie je oprávnený poskytovať verejnosti podrobnejšie informácie.
Poslanec Peter Bílik žiadal modernizáciu hlasovacieho zariadenia poslancov a podporil ho poslanec Lukáš Ranik. Poslanec Ivan Sadloň bol zvedavý, či mesto má dostatok finančných prostriedkov pre 6-percentné zvýšenie miezd učiteľov materských škôl, Centra voľného času Včielka a Základnej umeleckej školy. Poslanec Daniel Lako informoval poslancov a verejnosť, že za problémy s nekúrením v dvoch mestských materských školách nemôže MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ale riaditeľky príslušných škôlok.

„Kauza“ pridelenia nájomného bytu

Poslankyňa Hedviga Šulcová otvorila „kauzu“ pridelenia nájomného bytu pracovníčke mestského úradu (rozhodnutie z dňa 24.4.2017) a prečítala interpeláciu poslanca Miroslava Kubičára, ktorý predtým odišiel z rokovania zastupiteľstva. V diskusii vystúpila prednostka MsÚ Eva Kvocerová a vedúca oddelenia MsÚ Alena Vavrová so svojim stanoviskom. Vedúci právno-organizačného oddelenia MsÚ Radoslav Machan odmietol rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne o zrušení rozhodnutia Mesta Púchov o pridelení nájomného bytu. Okrem viacerých poslancov sa k problému vyjadrila aj samotná pracovníčka MsÚ Miroslava Sliacka. Vyzvala prítomného šéfredaktora Púchovských listov Radoslava Vargu, aby sa ospravedlnil za krivé obvinenia vo svojich novinách. Poslanec Rudolf Marman pripomenul, že on a poslanec Pavel Melišík sa v súvislosti s touto kauzou vzdali členstva v komisii dopravy, služieb a bytovej politiky a navzájom sa s vedúcou oddelenia MsÚ Alenou Vavrovou obvinili z klamstva. Poslanec Daniel Lako požiadal vedenie mesta, aby sa obrátilo na súd a nech on posúdi rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne v tejto veci. Návrh podporila aj poslankyňa Irena Kováčiková.
Na záver rokovania viceprimátor Roman Hvizdák poďakoval prítomným poslancom a zasadnutie ukončil.

Text a foto: Slavomír Flimmel