Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet Mesta Púchov na rok 2024 a šesť všeobecne záväzných nariadení

273

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 7. decembra 2023 do Divadla Púchov.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo 18 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Roman Berčík.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2024

V úvode rokovania decembrového MsZ schválili poslanci Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, ktorú vykoná v 1. polroku kalendárneho roka 2024. Kontrolnou činnosťou v prvom polroku 2024 sa predpokladá preveriť dodržiavanie legislatívy, hospodárnosti, účelovosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Ďalej bude kontrolované dodržiavanie príslušných právnych predpisov pri vykonávaní základnej finančnej kontroly a pri zverejňovaní povinne zverejňovaných informácií. Tiež bude kontrolované hospodárenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta.

Medzi hlavné kontroly patria:

  • Mesto Púchov, mestský úrad – kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, za kalendárny rok 2023.
  • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov – kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy, hospodárnosti, účelovosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, – kontrola správnosti vykonávania základnej finančnej kontroly a zverejňovania povinne zverejňovaných informácií. Kontrolované obdobie: rok 2023 na vybratej vzorke.
  • Púchovská kultúra, s. r. o., Hoenningovo námestie 2002, Púchov – kontrola hospodárenia a dodržiavania príslušnej legislatívy pri hospodárení s prostriedkami poskytnutými z mesta ako aj s vlastnými prostriedkami. Kontrolované obdobie: rok 2023 na vybratej vzorke.

Hlavný kontrolór má v pláne zahrnuté aj ostatné kontroly a ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z platnej legislatívy.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V PÚCHOVE SCHVÁLILO ROZPOČET MESTA PÚCHOV NA ROK 2024

Rozpočet na rok 2024 je postavený s výnimkou grantov a schváleného úveru na vlastných prostriedkoch – predovšetkým na úspore výdavkov, pričom sa predpokladá, že vzhľadom na vysoké zníženie výdavkov v jednotlivých kapitolách, bude nutné v priebehu nasledujúceho roka rozpočet vo zvýšenej miere otvárať a upravovať.

Celkové príjmy rozpočtu na rok 2024 sú navrhnuté vo výške 26 408 006 eur, výdavky 26 407 666 eur. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 22 366 727 eur, výdavky sú v sume 21 891 517 eur, prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu 475 210 eur.

Prítomní poslanci MsZ v Púchove predložený materiál so zahrnutým výhľadom na roky 2025 – 2026 schvaľovali v pomere hlasov 12 ZA a 5 PROTI.

SCHVÁLENÝ NÁVRH VZN č. 11/2023 O PRÍSPEVKOCH V MESTSKÝCH ŠKOLÁCH

Na rokovanie zastupiteľstva bol predložený návrh VZN č. 11/2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na štúdium v ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a centra CVČ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v ŠJ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, podľa ktorého sa od 1.1.2024 upravuje viacero podmienok:

  • Odstraňujú sa rozdielne úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole počas letných mesiacov júl, august, kedy sa mohol rodič rozhodnúť, na aké obdobie – počet týždňov umiestni dieťa do MŠ, od čoho sa odvíjal následný rozdielny poplatok.
  • Určuje sa jednotná výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 40 eur z pôvodných 30 eur. Príspevok sa zvyšuje vzhľadom na nepriaznivý vývoj súčasnej finančnej situácie v spoločnosti a primerane k zabezpečovaniu prevádzky materských škôl nielen počas leta.
  • Zvyšuje sa výška finančnej „zábezpeky v ŠJ“ z 10 eur na 30 eur. Zábezpeka je určená na úhradu za neodobratú stravu, ktorá sa pripravuje za finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z ÚPSVaR a je poskytovaná len na základe splnenia podmienok: písomného požiadania zákonného zástupcu o dotáciu pre dieťa a jeho prítomnosti na vyučovaní.

Pôvodné VZN č. 11/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených mestom Púchov pre rok 2023 sa navrhovalo zrušiť aj preto, že novelizáciou zákona č. 596/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2023 obciam a mestám zanikla povinnosť riešiť financovanie škôl a školských zariadení v režime originálnych kompetencií formou všeobecne záväzného nariadenia na príslušný kalendárny rok.

Vzhľadom na zmenu právnej úpravy bolo schválením návrhu nového VZN zrušené aj VZN č. 7/2006 Z.z. vrátane Dodatku č. 1 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri vykonávaní samosprávnych činností, nakoľko v § 5 zákona č. 596/2003 Zz. majú riaditelia škôl a školských zariadení taxatívne určené rozhodovacie kompetencie. Následne predmetný zákon upravuje aj kedy rozhoduje zriaďovateľ v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy. Z uvedeného dôvodu tak bolo toto VZN pre prax bezpredmetné.

POSLANECKÝ ZBOR SCHVÁLIL ZĽAVY NA PARKOVNOM PRE DARCOV KRVI

Účelom predmetného VZN, ktoré poslanci MsZ schválili, je zosúladenie pojmov všeobecne záväzného nariadenia s právnou úpravou novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, rozšírenie územia spoplatneného parkovania, možnosť zakúpiť si zvýhodnenú parkovaciu kartu pre držiteľov Jánskeho plakety a rozšírenie možnosti zakúpiť si parkovací lístok cez aplikácie.

Zvýhodnenú, zľavnenú parkovaciu kartu typ „C“ a „D“ si okrem držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S, budú môcť od 1.1.2024 zakúpiť aj držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaile – o 50 % výhodnejšie. Žiadateľ predloží k vystaveniu parkovacej karty preukaz držiteľa ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi.

V praxi to znamená, že PK typu „C“ – Púchovčan je určená taktiež pre držiteľov zlatej, diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaile, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na území mesta Púchov a súčasne sú ako vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaní v osvedčení o evidencii vozidla (z dokladov: občiansky preukaz, osvedčenie o evidencií vozidla je zrejmé, že vlastníkom, resp. oprávneným držiteľom vozidla je osoba s trvalým pobytom v meste Púchov). Cena parkovacej karty je v tomto prípade 15 eur.

PK typu „D“ – Mimo Púchovčan je určená pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S (ZŤP a ZŤP-S) a pre držiteľov zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaile, ktorí nespĺňajú kritériá nároku na kúpu parkovacej karty typu C. Výška poplatku za danú parkovaciu kartu je 30 eur.

Spoplatnené parkovanie bude od 1.1.2024 aj na území mestskej časti Horné Kočkovce, Kolonka. Vyhradené úseky miestnych ciest určených na dočasné parkovanie sú zaradené do jedného pásma plateného parkovania, ktoré je platné pre celé územie mesta Púchov okrem Hrabovky, Vŕšku, Nosíc, Nových Nosíc, Záskalia, Cérova, Viesky, Ihríšť a Hoštinej.

Úhrada parkovného prostredníctvom online priestoru – APP – sa od januára 2024 bude realizovať naskenovaním QR kódu, alebo zadaním URL adresy a následným vyplnením potrebných údajov v aplikácii. Dobu plateného státia si platiteľ úhrady určuje prostredníctvom aplikácie. O úspešnej realizácii APP úhrady sa zobrazí potvrdenie na príslušnej URL adrese a zároveň systém odošle na vopred zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o úhrade. Informácie o názve aplikácie, výške APP úhrady, spôsobe a realizácii APP úhrady, prípadne ďalšie relevantné informácie sú uvedené na informačných tabuliach rozmiestnených v meste Púchov.

SCHVÁLENÉ VZN č. 14/2023 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM NA ÚZEMÍ MESTO PÚCHOV

Návrh VZN č. 14/2023 bol vypracovaný na základe viacerých zmien a doplnení, vyplývajúcich zo Zákona č. 79/2015, pričom tieto vyplývajú Mestu Púchov zo zákona ako pôvodcovi odpadov.

Ku zmenám došlo v oblasti zberných nádob a stojísk:

  • Zákaz používania jednorazových plastových výrobkov na verejných podujatiach
  • Povinnosti vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti (napr. udržiavať zberné nádoby v dobrom technickom stave, zabezpečiť, aby nedochádzala k preplňovaniu zberných nádob a i.)
  • Zmeny nastali aj v systéme nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, napr.: zmena donáškovej vzdialenosti zo 120 metrov na 150 metrov, doplnenie odstupových vzdialeností stojísk od objektov, umiestňovanie zberných nádob na nedostupných miestach, umiestňovanie zberných nádob v IBV a systém zberu v nadväznosti na ich označovanie RFID čipom.
  • Pridaná bola taktiež Žiadosť o pridelenie smetnej nádoby na komunálny odpad.

Zmenené boli podmienky nároku na prevzatie kompostovacieho zásobníka. Doplnená do systému nakladania, spôsobu zberu a prepravy odpadov z obalov a neobalových výrobkov (papier, plast, kov, VKM a sklo) bola časť zálohovania PET fliaš a plechoviek v zmysle platnej legislatívy. Ďalej bol doplnený článok Systém a podmienky zberu elektroodpadov z domácností, kde pribudol mobilný zber elektroodpadu a spôsob zapojenia sa do tohto druhu zberu (ktorý o.i. sa v meste Púchov uskutoční po prvýkrát už túto sobotu, 9.12.2023 v dopoludňajších hodinách).

Taktiež sa doplnil Systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s textilom a šatstvom, kde je aktuálne už definovaný aj sezónny zber textilu, ktorý sa v meste Púchov uskutočnil v tomto kalendárnom roku už dvakrát, pričom v prvom kole výzvy sa vyzbieralo cez 2 tony šatstva a iných zložiek. V článku Nezákonne umiestnený odpad bol doplnený obsah Oznámenia nezákonne umiestneného odpadu. V časti Kontrola a sankcie bolo doplnené vykonávanie kontroly dodržiavania ustanovení tohto VZN, pričom kontrolovať plnenie môže aj príslušník MsP, príslušná komisia pri MsZ, hlavný kontrolór a poverení zamestnanci mesta Púchov.

POSLANECKÝ ZBOR PRIJAL NÁVRH VZN O VÝŠKE ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA ZRIADENÉHO MESTOM PÚCHOV

Predkladaný návrh VZN sa týka novovznikajúcich mestských jaslí v bloku B v areáli ZŠ s MŠ Slovanská v mestskej časti Horné Kočkovce, ktorých otvorenie sa predpokladaná na jar 2024. Ešte tento rok prebehne kolaudácia prestavby, ktorá bola realizovaná v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78, pričom v roku 2022 bola schválená žiadosť o NFP, ktorú Mesto Púchov zaslalo ešte v decembri 2021. Cieľom vedenia mesta je zvýšiť kvalitu života obyvateľov s vybudovaním sociálnej infraštruktúry v mestskej časti, v ktorej pribudli tiež mestské nájomné byty.

Návrh VZN č. 16/2023 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadeného mestom Púchov, ktoré nadobúda svoju účinnosť od 1.1.2024, predkladala vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Daniela Gabrišová. Navrhované VZN sa schvaľovalo na dnešnom rokovaní z dôvodu nutnosti priloženia predmetného dokumentu k žiadosti o zápis novej sociálnej služby do registra na TSK.

Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o dieťaťa vo veku od 1 roka do 3 rokov veku je stanovená nasledovne:

a) úhrada za sociálnu službu v zariadení Jasle Margitka: 350,00 eur/dieťa mesačne (ďalej len „paušálny poplatok“),

b) úhrada za stravovanie: 2,70 eur/dieťa – deň (raňajky, desiata, obed, olovrant), (ďalej len stravné).

Daniela Gabrišová zároveň zosumarizovala výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý Mesto Púchov spustilo koncom septembra 2023. Záujemcovia o možnosť využitia tejto sociálnej služby sa do prieskumu mohli zapojiť do 30. novembra. V stanovenom termíne predbežné prihlášky zaslalo 26 rodičov detí vo veku od 1 do 3 rokov, pričom najväčší záujem prejavili rodičia detí vo veku 2 rokov. Rodičov, ktorí odoslali svoje predbežné prihlášky, budú poverení zamestnanci MsÚ kontaktovať začiatkom roka 2024, kedy bude jasný konkrétny termín spustenia prevádzky.

V detských jasliach Margitka – v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa -, je zabezpečovaná komplexná starostlivosť o deti vrátane výchovnej starostlivosti a opatery za účelom ich správneho psychického a fyzického vývoja. Poskytovaná starostlivosť deťom v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je doplnkom rodinnej starostlivosti.

Kapacita detských jaslí je 20 miest – 2 triedy. Prevádzkový čas detských jaslí je počas pracovných dní v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. Dieťa je do zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je možné prijať počas celého kalendárneho roka. Do zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa sa prijímajú prioritne deti s trvalým pobytom na území mesta Púchov.

V tomto roku tak mesto Púchov prichádza s dvoma novými sociálnymi službami – po IDA budú pre občanov dostupné aj mestské detské jasle, ktoré v Púchove absentujú od začiatku 90-tych rokov.

SCHVÁLENÝ NOVÝ CENOVÝ VÝMER MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V MESTE PÚCHOV

Prítomní poslanci MsZ schválili na zasadnutí taktiež Cenový výmer č. 1/2023 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2024.

Cieľom predkladaného cenového výmeru je upraviť cestovné v prípade hotovostných platieb na 1 euro vo všetkých kategóriách cestujúcich, čím sa predpokladá zvýšený záujem o využívanie Púchovskej dopravnej karty a platby cestovného prostredníctvom tejto karty. Zároveň sa zvyšuje aj cena základného cestového platbou Púchovskou dopravnou kartou o 10 centov z 0,50 eur na 0,60 eur, ako aj cena niektorých ďalších taríf kategórii prepravy. Zmenšuje sa rozsah druhov tarifných kategórii. Predpokladaný ekonomický prínos je odhadovaný na 16.000 eur v nasledujúcom kalendárnom roku 2024.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA PÚCHOV ZA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Poslanci MsZ V Púchove vzali na vedomie taktiež predložený dokument sumarizujúci výsledky a podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov za minulý školský rok. V školskom roku 2022/2023 bolo k 15.9.2022 v základných školách 1 735 žiakov, čo je o 21 žiakov viac v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2021/2022.

– Mestské materské školy navštevovalo k 15.9.2022 spolu 534 detí, z toho 171 predškolákov. Oproti predchádzajúcemu školskému roku sme zaznamenali pokles v počte predškolákov o 10 detí, celkový počet detí v materských školách ostáva porovnateľný s predchádzajúcim rokom.

– V Základnej umeleckej škole v Púchove bolo k 30.6.2023 po niekoľkých zmenách evidovaných 772 žiakov.

V Centre voľného času Včielka došlo počas školského roka 2022/2023 taktiež k viacerým zmenám, pričom k 16.6.2023 stúpol počet členov v záujmových útvaroch z pôvodných 975 na 987, avšak v rámci druhého polroka školského roka klesol počet záujmových útvarov zo 76 na 73.

– Vo všetkých mestských školách sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 uskutočnil v termínoch: 5.4.2023 a 12.4.2023, na zápis prišlo s rodičmi 195 detí, rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka bolo vydané pre 172 detí.

Predkladaný dokument ďalej ponúka súhrn prijatých žiakov jednotlivých základných škôl na stredné školy, úspechy škôl a školských zariadení v olympiádach a ďalších špecifických súťažiach, ako aj údaje o radách škôl, o aktivitách a prezentácii škôl a školských zariadení na verejnosti, tak i o projektoch, do ktorých boli školy zapojené či o priestorových a materiálnych podmienkach škôl a školských zariadení.

REVITALIZÁCIA AREÁLU ZUŠ V PÚCHOVE A ĎALŠIE INVESTIČNÉ AKCIE MESTA

Aktuálne je v realizácii Kompostáreň mesta Púchov, prebieha hodnotenie žiadosti o NFP na zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Požiarna 1292, rieši sa projektová dokumentácia rozšírenia vodovodu a kanalizácie v mestskej časti Vieska – Bezdedov, dokončuje sa kolaudácia mestských jaslí, prebieha príprava na výstavbu vodovodu a kanalizácie Samoty, Potôčky, a v riešení je Detské ihrisko Rodinka, doplnenie verejného osvetlenia na Sedlišti, ako aj ďalšie.

Viceprimátor mesta Peter Bílik odprezentoval prítomným poslancom a verejnosti Projektový zámer revitalizácie verejného priestranstva – areálu Základnej umeleckej školy v Púchove, ktorý sa stretol s veľkým nadšením. Poslanci Uznesením č. 197/2023 schválili tento zámer a zapojeiem sa do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Programu Slovensko 2021-2027 cez integrované územné investície v rámci TSK. Uvedený projekt revitalizácie verejného priestranstva pre potreby ako žiakov ZUŠ, tak i širokú verejnosť, bol v rámci strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Púchov navrhnutý a odporúčaný na realizovanie v rámci opatrenia 2.7.4. Zelená a modrá infraštruktúra, názov aktivity Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove ako súčasť integrovanej územnej investície v rámci Trenčianskeho kraja, na základe prijatej Integrovanej územnej stratégie TSK na programové obdobie 2021-27“ (IUS), ktorá je nevyhnutnou súčasťou riadiacej dokumentácie pre čerpanie eurofondov v období 2021-27 cez integrované územné investície.

Najbližšie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 28. februára 2024.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel