Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020

546

Posledné tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v stredu 4. decembra 2019 v Divadle Púchov.

Rokovanie viedla primátorka Katarína Heneková za účasti sedemnástich z celkového počtu devätnástich poslancov, chýbali len poslanci R. Hvizdák a R. Špaček.V úvode viceprimátor Lukáš Ranik navrhol, aby sa stiahol z rokovania bod Návrh VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v meste Púchov, čo poslanci vzápätí schválili. Potom zastupiteľstvo schválilo návrh Koncepcie práce s mládežou v meste Púchov na roky 2020-2027, ktorý predstavila riaditeľka CVČ Alena Strýčková.

Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Úvod a záver rokovania zastupiteľstva využili na svoju prezentáciu najmä neúspešní kandidáti z minuloročných volieb. Kritizovali vedenie mesta za prípravu rozpočtu na rok 2020, problémy v mestských spoločnostiach, v ZŠ J.A.Komenského a detskej pohotovosti. Primátorka mesta Katarína Heneková vo svojom vystúpení vysvetlila, že rozpočet bol postavený tak, aby neboli dotknuté výhody, na ktoré boli Púchovčania zvyknutí. Mesto bude naďalej podporovať deti, mládež a seniorov – ochraňovať tých najzraniteľnejších obyvateľov nášho mesta. Na neustále útoky na výšku svojho platu odpovedala, že plat jej odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí, pričom jeho výška je cca 2.800 eur v čistom.

Správy hlavnej kontrolórky mesta

Po prestávke hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká predniesla kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2020 a Správu z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o., ktoré poslanci schválili rovnako ako odmenu hlavnej kontrolórky za obdobie júl až december 2019. V roku 2020 kontrolórka zameria svoju kontrolnú činnosť na mestský úrad, Základnú školu Gorazdova, Materskú školu 1. mája a na návrh poslanca E. Filu vykoná kontrolu poskytnutej dotácie MŠK Púchov, s.r.o. na vodovodnú prípojku pre Tenisový klub Púchov.

Zmena VZN o miestnych daniach

Po schválení Plánu legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2020 pristúpili poslanci k rokovaniu o nepopulárnom zvyšovaní daní. Návrhom dodatku VZN mesto upravuje sadzby dane z nehnuteľností týkajúce sa stavieb na bývanie, chát a bytov. Podľa dôvodovej správy „mesto pristúpilo k tejto úprave z dôvodu optimalizácie daňových sadzieb, zohľadnenia vplyvu inflácie a dopadov zákonných zmien. Naposledy mesto upravovalo sadzby dane z bytov na rok 2009, a to z dôvodu prechodu na menu Euro. Legislatívne úpravy schválené v roku 2019 výrazne ovplyvňujú daňové príjmy miest a obcí a tieto dopady tlačia mestá a obce výpadok príjmov nahrádzať z iných zdrojov.“

Obavy, že na zastupiteľstvo prídu davy nespokojných občanov sa nepotvrdili. Návrh VZN č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov síce prináša zvýšenie daní, ale keďže Púchov mal doteraz daň z nehnuteľnosti pre občanov veľmi nízku, tak jej zvýšenie nepredstavuje v absolútnych číslach také katastrofické daňové zaťaženie, o akom sa píše na sociálnych sieťach.

Ročná daň z bytov v Púchove vzrastie od roku 2020 z 0,1611 €/m² na 0,25 €/m², ale stále bude patriť k najnižším na Slovensku. Rovnako sa zvýšia aj dane za stavby na bývanie, za nebytové priestory nachádzajúceho sa v bytovom dome a za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie. Ročná daň za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu sa zvyšuje z 0,44 na 0,70 €/m².

Podľa slov vedúcej ekonomického oddelenia mestského úradu Lucie Pružinskej rodiny pocítia zvýšenie dane bytov v rozmedzí od 3 € do 7 € za rok (podľa veľkosti bytu). Viceprimátor L. Ranik návrh podporil s poukazom, že Púchov mal a aj po zvýšení bude mať daň z nehnuteľností pre občanov jednu z najnižších na Slovensku. Poslankyňa M. Vargová sa v diskusii vyjadrila, že návrh nepodporí a uviedla príklad Čadce, kde vraj dane a poplatky nezvýšili. Poslankyňa A. Lazorová ju upozornila na aktuálne informácie o tom, že zastupiteľstvo v Čadci ide dane zvyšovať. (Na druhý deň zvýšili aj poslanci v Čadci daň z nehnuteľnosti pre občanov, pričom sadzby daní mali v Čadci doteraz také vysoké, ako budú mať občania Púchova až po zvýšení v roku 2020.)

Primátorka K. Heneková vo svojom vystúpení upozornila poslancov, že navrhované opatrenia vykryjú miliónový výpadok v príjmoch mesta len v minimálnej miere a zvyšok musia vyriešiť úsporné opatrenia mestského úradu a mestských spoločností. Zastupiteľstvo návrh VZN schválilo takmer jednomyseľne.

Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení

Vedúca oddelenia MsÚ Zuzana Brindzová predložila návrh VZN č. 12/2019 o využívaní verejných priestranstiev, ktorého cieľom je „dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v meste, zlepšenie životných podmienok obyvateľov mesta, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad mesta.“ V navrhovanom VZN došlo k spresneniu pojmu verejné priestranstvo a tiež sa špecifikovali chodníky, na ktorých je stanovená povinnosť čistenia.

Zastupiteľstvo návrh VZN jednomyseľne schválilo podobne ako aj návrh VZN č. 14/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Dôvodom aktualizácie VZN bola potreba úpravy prevádzkového času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach a aj zmeny v legislatíve. Vo VZN sú definované základné povinnosti podnikateľa pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb a pre celé územie mesta je jednotne stanovená všeobecná prevádzková doba.

Zvýšenie parkovného v meste Púchov

Ďalším diskutovaným bodom bol návrh VZN č. 15/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií. Predkladateľka vedúca oddelenia MsÚ Alena Vavrová v odôvodnení uviedla: „Pri stanovení výšky poplatku za dočasné parkovanie boli zohľadnené aj výšky cien parkovného v okolitých mestách s porovnateľným počtom obyvateľov ako mesto Púchov. Úhrada za dočasné parkovanie je možná zakúpením parkovacieho lístka v parkovacích automatoch, zakúpením SMS parkovacieho lístka alebo parkovacej karty.“

Nové ceny ročných parkovacích kariet od 1.1.2020:
parkovacia karta typu A – 30 €
parkovacia karta typu B – 60 €
parkovacia karta typu C – 15 €

Parkovacia karta typu A je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Púchov a podnikateľov so sídlom firmy v Púchove. Parkovacia karta typu B pre fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Púchov a podnikateľov, ktorí nemajú sídlo firmy v Púchove. Parkovacia karta typu C je určená pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP a zároveň nemajú zákonný nárok na parkovací preukaz zabezpečujúci bezplatné parkovanie.

Parkovné sa bude od 1.1.2020 vyberať na území celého mesta okrem Hrabovky, Horných Kočkoviec, Kolonky, Vŕšku, Nosíc, Nových Nosíc, Záskalia, Cérova, Viesky, Ihríšť a Hoštinej. Cena hodinového parkovného (môže sa platiť SMS-kou alebo lístkom z automatu) bude po novom 1,00 €, pričom na hlavnom parkovisku na Hollého ul. bude cena 2,00 €. Okrem ročnej parkovacej karty a hodinového lístka je tiež možné si zakúpiť kartu na 10 dní za cenu 10,00 €.

Pri zakúpení parkovacej karty typu A je zároveň obyvateľom s trvalým pobytom v meste Púchov daná možnosť využívať mestskú autobusovú dopravu zakúpením si ročného predplatného cestovného lístka prostredníctvom dopravnej karty so zľavou vo výške 50 % z ceny.Zastupiteľstvo schválilo návrh VZN 15-mi hlasmi, nepodporili ho len dvaja poslanci.

Poslanci schválili tiež Cenový výmer č. 1/2019 Mestskej autobusovej dopravy, ktorý od 1.1.2020 zvyšuje cenu plného občianskeho cestovného lístka zakúpeného prostredníctvom dopravnej karty, držiteľa Púchovskej čipovej karty z 0,40 € na 0,50 €. Mení sa tiež výška ceny plného občianskeho cestovného lístka zakúpeného priamo u vodiča v dopravnom prostriedku z 0,50 € na 0,80 €.

Dotácie na žiakov škôl a školských zariadení

Poverená vedúca školského oddelenia MsÚ Daniela Gabrišová predložila poslancom návrh VZN č. 16/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2020. Poslanci diskutovali najmä o pozmeňovacom návrhu poslanca V. Karasa, ktorý navrhol, aby súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia mali dotácie vo výške nie doterajších 88% ale 94% výšky dotácie mestských škôl. Poslanci jeho návrh 11-mi hlasmi schválili a celkový návrh VZN hlasovaním podporilo 14 poslancov.

VZN o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh VZN, ktoré určuje ceny bytu alebo podielu na pozemku vo vlastníctve mesta pri ich prípadnom predaji. Po novom ich cena bude stanovená dohodou vo výške všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom vyhotoveným podľa príslušných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Z ceny stanovenej znaleckým posudkom bude možné poskytnúť nadobúdateľovi zľavu za každý ukončený rok nájmu vo výške 3% zo všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom, najviac však 20% zo všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom. Žiadosť o prevod bytu môže podať len nájomca, ktorý má s prenajímateľom uzatvorenú zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú. VZN sa netýka mestských bytov určených na sociálne bývanie, ktoré boli postavené so štátnou dotáciou.

Zvýšenie podpory pri narodení dieťaťa

Poslanci schválili Zásady podpory mladých rodín, podľa ktorých Mesto Púchov poskytuje finančnú podporu pri narodení dieťaťa za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností manželom, ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdoveným matkám, alebo otcom, tiež osobe, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Finančná podpora mesta na prvé dieťa bola zvýšená zo 100 € na 200 €, na každé ďalšie bude výška podpory 100 € (doteraz to bolo 66 €).

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2020 a úprava rozpočtu 2019

Hlavným bodom rokovania zastupiteľstva bol návrh Rozpočtu Mesta Púchov na rok 2020 a výhľadu na roky 2021 a 2022. Návrh predložila Lucia Pružinská, ktorá rozpočet predstavila ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, financovaný z prebytku bežného rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu na rok 2020 sú navrhnuté vo výške 19.153.556 €, výdavky 19.153.148 €. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 18.169.695 €, výdavky sú v sume 17.526.700 €, prebytok bežného rozpočtu predstavuje sumu 642.995 €. Kapitálové príjmy sú v sume 552.184 €, kapitálové výdavky predstavujú sumu 1.050.911 €, schodok kapitálového rozpočtu je vo výške -498.727 €, bude financovaný z prebytku bežného rozpočtu.

Mesto plánuje najväčšie výdavky v programoch Školstvo (9.095.956 €), Životné prostredie (1.439.150 €), Šport (1.384.000 €), Kultúra (774.850 €), Sociálne služby (662.890 €), Bezpečnosť (647.769 €), Bývanie a občianska vybavenosť (506.800 €) a Doprava (437.500 €). Rozpočet je postavený s výnimkou grantov na vlastných prostriedkoch – úspore výdavkov a zvýšených príjmoch. Mesto v rozpočte nepredpokladá nové úvery. Poslanci po diskusii vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky a rozpočet schválili takmer jednomyseľne.

Zastupiteľstvo v ďalšom bode prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu Mesta Púchov roku 2019. Išlo o prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervy školstva pre jednotlivé školy a školské zariadenia, presun finančných prostriedkov do položiek čistenie mesta a údržba verejnej zelene PTSM, s.r.o. a zvýšenie dotácie pre Púchovskú kultúru, s.r.o.

Správa o školstve a informácia o investičných akciách

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2018/2019, ktorú vypracovala Viera Češková poslanci vzali na vedomie a delegovali Miroslava Bučka a Vieru Češkovú za členov do Obecnej školskej rady Púchov na funkčné obdobie r. 2019-2023.

Informácia o investičných akciách vypracoval a predniesol zastupiteľstvu vedúci oddelenia MsÚ Miroslav Svorada. Najväčšou akciou je realizácia prístavby a zateplenia Materskej školy Lienka na Ul. 1.mája firmou MIPE Invest, s.r.o. za 366.399 €, ktorá sa nedávno začala a jej ukončenie je plánované na máj 2020.

Záver rokovania zastupiteľstva

Poslednými bodmi rokovania mestského zastupiteľstva boli Dotácie, Predaj, kúpa, Nájom a správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ. Poslanci schválili dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o. na zabezpečenie športovej činnosti futbalového, hokejového a volejbalového klubu a financovanie športových objektov na rok 2020 vo výške 1.316.000 €. Púchovská kultúra s.r.o. dostala dotáciu 555.000 € na financovanie verejnoprospešných kultúrnych, vzdelávacích a záujmových činností, prevádzky kultúrnych objektov, vydávanie Púchovských novín, vysielanie Púchovskej televízie a na prevádzku informačného centra.

Po bodoch Rôzne a Interpeláciách občanov a poslancov sa rokovanie zastupiteľstva ukončilo. Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 26. februára 2020.

Text a foto: Slavomír Flimmel