Mestské zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2022 a tri nové projektové zámery

104

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 27. apríla 2023 do Divadla Púchov.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých 19 poslancov. Po pripomienkach a dopytoch obyvateľov mesta hlavný kontrolór mesta Jozef Motúz predložil poslancom správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov. Hlavný kontrolór predložil poslancom tiež Správu č. 1/2023 z kontroly vybratých dotácií poskytnutých Mestom Púchov na základe schváleného a upraveného rozpočtu Mesta Púchov pre rok 2022.

POSLANCI MsZ SCHVÁLILI PRESUN HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU NA INVESTÍCIE MESTA

Jedným z hlavných bodov zastupiteľstva bolo prerokovanie a schválenie Záverečného účtu Mesta Púchov za rok 2022 a hodnotiacej správy programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2022.

Mesto Púchov v roku 2022 hospodárilo v rozpočte prebytkovo, hrubý prebytok predstavoval sumu 924.091,07 eur, ktorý bol očistený o nevyčerpané dotácie, náhrady spoločenskej dreviny, prostriedky zo zábezpeky verejného obstarávania v sume 636.998,44 eur, ktorú Mestské zastupiteľstvo Púchov schválilo použiť na tvorbu rezervného fondu. Zároveň MsZ prijalo stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2022 a taktiež správu audítorky za rok 2022. V nadväznosti na to v ďalšom bode schválili poslanci úpravu rozpočtu Mesta Púchov – úpravu čerpania rezervného fondu v celkovej výške 522.300 eur, kde okrem iného odsúhlasili aj finančnú čiastku na Koncepciu zelene vo výške 37.000 eur, o ktorej poslanci rokovali už na februárovom zasadnutí MsZ.

Rozpočet mesta Púchov bol v roku 2022 upravovaný celkovo 7-krát, zostatok úverov s pripočítaním prijatej návratnej finančnej výpomoci bol k 31.12.2022 v sume 412.948 eur, čo predstavuje zadlženosť mesta 16,61 % ku dňu 31.12.2022.

Poslanci ďalej prerokovali a schválili 5 všeobecne záväzných nariadení: VZN č. 2/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Púchov, VZN č. 3/2023 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v meste Púchov, VZN č. 4/2023 o symboloch mesta Púchov a ich používaní, VZN č. 5/2023 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Púchov a VZN č. 6/2023 o podmienkach a spôsobe poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na území mesta Púchov.

SCHVÁLENÉ AKTUALIZOVANÉ VZN O SPÔSOBE PRIDEĽOVANIA NÁJOMNÝCH BYTOV V MESTE PÚCHOV

Mestská rada odporučila schváliť MsZ návrh VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov, načo poslanci MsZ zareagovali kladne. Schválené VZN č. 5/2023 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Púchov totižto reaguje na novelizáciu zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Doplnené a upravené boli podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na zaradenia žiadostí do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, posudzovanie žiadostí a postup pri prideľovaní bytov, náležitosti nájomných zmlúv, podmienky na opakovaný nájom bytu a podmienky na výmenu bytov. Požadované dokumenty sú súčasťou VZN.

Predmetné VZN sa vzťahuje aj na nájomné byty postavené z rozpočtových prostriedkov mesta, ako aj na nájomné byty postavené s finančným prispením zo ŠFRB formou dotácie na rozvoj bývania – v meste Púchov sa to týka nájomných bytov v objektoch A a B na Kolonke, okolo ktorých sa v súčasnosti dokončujú posledné úpravy. Predpokladaný odhad kolaudácie oboch objektov je počas leta tohto kalendárneho roka.

NOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA PRE PÚCHOVČANOV: INTELIGENTNÁ DOMÁCA ASISTENTKA (IDA)

Začiatkom mesiaca apríl informovalo Mesto Púchov o plánovanom spustení ďalšej pomoci pre Púchovčanov – ŤZP alebo seniorov, ktorú odporučili poslanci na MsR k schváleniu ostatným kolegom na zasadnutí MsZ v predkladanom VZN č. 6/2023 O podmienkach a spôsobe poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na území Mesta Púchov, ktoré následne nadobudne účinnosť od 1.6.2023.

Sociálna služba je určená pre osoby, žijúce v domácnosti samostatne, prípadne s 1 ďalšou osobou (avšak trávia prevažnú časť dňa doma sami), pre osoby, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, resp. zhoršenú fyzickú kondíciu alebo pre osoby s ŤZP. IDA – Inteligentná Domáca Asistentka, funguje nepretržite, 24 hodín denne, zaznamenáva údaje o pohybe v domácnosti. V prípade vzniku nepriaznivej (krízovej) situácie, ako napr. pád, zhoršenie zdravotného stavu, pošle IDA upozornenie dohliadajúcim osobám (rodine, susedom, priateľom), ktorí Vám vďaka monitorovaciemu zariadeniu privolajú pomoc.

V súčasnosti je na u poverenej sociálnej pracovníčky MsÚ Púchov evidovaných 20 záujemcov o danú sociálnu službu, pričom 10 z nich automaticky prechádza zo zaniknutej služby monitorovacieho zariadenia náramkov záchrany. Po splnení všetkých požiadaviek a vyplnení potrebnej agendy, vyplnia záujemcovia o monitorovaciu službu dotazník, v ktorých uvedú maximálne 3 dohliadajúce osoby a ďalšie povinné údaje. Dotazník slúži ako podklad pre poskytovateľa ku Žiadosti o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady. Potrebnou súčasťou žiadosti bude aj potvrdenie od všeobecného lekára.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa v meste Púchov bude poskytovať prostredníctvom elektronického systému IDA, v čase trvania projektu Podpora AAL v podmienkach TSK, financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 počas doby realizácie projektu a počas doby udržateľnosti, najneskôr do 31. 12. 2028 BEZODPLATNE pre klienta. Náklady spojené s realizáciou projektu a poskytovaním služby sú hradené z rozpočtu TSK.

Poslanci prerokovali a schválili Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach. Mesto Púchov týmito zásadami upravuje zabezpečovanie a priebeh občianskych obradov, slávností a spoločenských podujatí organizovaných Mestom Púchov ako i odmeňovanie osôb, ktoré tieto podujatia zabezpečujú, organizujú, vykonávajú a zúčastňujú sa ich. Dôvodom na úpravu doteraz platných zásad je odstránenie, resp. úprava niektorých výkladovo nejasných ustanovení a ich nahradenie jednoznačnejšou úpravou a navýšenie odmien a náhrad pre obradárov a účinkujúcich a zvýšenie hodnoty darčekov poskytovaných zúčastneným.

MESTO PÚCHOV PRIPRAVUJE 3 ĎALŠIE VEĽKÉ INVESTIČNÉ AKCIE

V bode 13 zasadnutia MsZ schválili poslanci 3 projektové zámery, ktoré Mesto Púchov spustí v tomto kalendárnom roku:

1. Rekonštrukciou objektu športovej (volejbalovej) haly MŠK Púchov by malo byť zabezpečené komplexné riešenie energetickej úspornosti budovy, vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav objektu, a to či už po energetickej, technickej alebo prevádzkovej stránke. Financovanie je orientované na externé zdroje, Mesto Púchov sa predložením žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR alebo Programu Slovensko 2021-2027 zapojí do výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry alebo znižovanie energetickej náročnosti budov – zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov, prípadne do inej dotačnej schémy orientovanej na tento cieľ.

2. Druhým projektovým zámerom je vybudovanie vodozádržných opatrení v lokalite Kolonka, kde by sa vyriešili problémy s povrchovou vodou v blízkosti bytových domov a IBV. Mesto Púchov je členom projektovej rady „Spoločné inovačné a kreatívne centrum Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD a Spojenej školy Púchov“ a „Moderné odborné vzdelávania v gumárenskom priemysle SŠ Púchov“, pod záštitou TSK, do ktorého sa jednotliví partneri zapájajú prostredníctvom svojich projektov. Takýmto spôsobom sa Mesto Púchov zapojí do projektu EduTECH kampus, vzhľadom na to, že spomínané opatrenia sa javia ako nevyhnutné z hľadiska eliminovania následkov postupujúcich klimatických zmien a javov.

3. Mesto Púchov sa zapojí do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Programu Slovensko 2021-2027 cez integrované územné investície v rámci TSK s projektovým zámerom rekonštrukcie areálu autobusovej stanice pri Continentale. Uvedený projekt bol v rámci strategicko-plánovacieho regiónu Púchov navrhnutý a odporučený na realizáciu v rámci opatrenia 2.8.1. Rozvoj verejnej osobnej dopravy: Integrovaná doprava Púchov, modernizácia autobusovej stanice pri Continentali a doplnenie vozového parku – nákup autobusov. Tento je súčasťou integrovanej územnej investície v TSK, na základe prijatej Integrovanej územnej stratégie TSK na programové obdobie 2021-2027, ako nevyhnutnej časti dokumentácie pre čerpanie eurofondov na roky 2021-2027.

SCHVÁLENÁ VÝSTAVBA A PREVÁDZKA STANICE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Mestské zastupiteľstvo sa ďalej zaoberalo aj umožnením výstavby a prevádzky záchrannej zdravotnej služby v Púchove, čo bude ďalším prínosom pre občanov. MsZ schválilo spôsob prenájmu nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa na časti pozemku parcely registra „C“ č. 76/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7.583 metrov štvorcových v katastrálnom území Púchov, a to v časti o výmere 240 metrov štvorcových, pre žiadateľa Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Účelom bude realizácia výstavby (v plnom rozsahu zabezpečenej zo strany žiadateľa z prostriedkov Plánu obnovy) a prevádzky dvojposádkovej stanice záchrannej zdravotnej služby – ako verejnoprospešnú stavbu, na dobu nájmu 10 rokov.

TRANSPARENTNÝ ÚČET „MESTO PÚCHOV POMÁHA“ BUDE URČENÝ NA AKÚKOĽVEK VÝNIMOČNÚ SITUÁCIU

Transparentný účet mesta Púchov bol založený v apríli roku 2020 s pôvodným názvom „Púchov spolu proti koronavírusu“, ten sa zmenil počas vývoja situácie spojenej s vojnou na Ukrajine na „Mesto Púchov pomáha“. Na februárovom zasadnutí MsZ navrhla poslankyňa Irena Kováčiková, ako predsedníčka Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu, pod ktorú spadá prideľovanie financií na základe žiadostí občanov, aby sa podmienky čerpania prostriedkov z transparentného účtu generalizovali a boli určené na pomoc v súvislosti s akoukoľvek výnimočnou situáciou (napr. havária, živelná udalosť, náhle alebo ťažké ochorenie, utečenecká kríza, ťažká sociálna či finančná situácia a i.), vyžadujúcou si pomoc občanov žijúcich v meste Púchov. Poslanci na zasadnutí tak schválili i to, že výška finančného príspevku bude určená primátorkou mesta Katarínou Henekovou na základe odporučenia či už Krízového štábu mesta Púchov alebo príslušnej Komisie vzdelávania, kultúry, sociálnych vecí, mládeže a športu pri MsZ Púchov. Žiadosť o finančnú pomoc bude možné podať opakovane.

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo Memorandum o spolupráci medzi Slovenským zväzom cyklistiky a Mestom Púchov, ktorým sa deklaruje spoločný záujem pri príprave a realizácii podujatia Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska, ktoré sa uskutoční v termíne 13. – 17. septembra 2023.

Ďalšie rokovanie zastupiteľstva sa koná 31. 5. 2023.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel