Mestské zastupiteľstvo zasadalo posledný krát pred komunálnymi voľbami

678

V stredu 26. septembra 2018 sa v Divadle Púchov konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rokovania sa pre zdravotné problémy nemohli zúčastniť primátor Rastislav Henek a ani jeho viceprimátor Roman Hvizdák. Rokovanie preto viedla poslankyňa Irena Kováčiková. Prítomných bolo 16 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Hedviga Šulcová a Roman Špaček.

O nájomných bytoch poslanci rozhodnú až po voľbách

Hneď na začiatku rokovania predseda bytovej komisie poslanec Cyril Crkoň navrhol zmenu programu – vynechanie pôvodne plánovaného bodu rokovania Dodatok č. 1 z roku 2018 k VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov. Svoj návrh odôvodnil neskorým podaním pripomienok nespokojných nájomníkov a nestihnutím ich prerokovania v bytovej komisii a mestskej rade. Poslanci jeho návrh schválili (13 hlasov za, proti hlasovali iba poslanci M. Kubičár a J. Andreánska). Zhromaždení nájomníci aj so svojim „hovorcom“ exprimátorom M. Michalcom na rokovaní zastupiteľstva zotrvali, aby využili priestor na prezentovanie svojich požiadaviek v záverečnom bode Diskusia.

Kontrolné správy hlavnej kontrolórky mesta

Po úvodnej kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí vystúpila hlavná kontrolórka Marta Kavecká so svojimi správami o kontrole dotácií v roku 2017, dodržiavania postupov verejného obstarávania v 1. polroku roku 2018 oddelením výstavby a životného prostredia a kontroly vysielania Púchovskej televízie. Kontrola správnosti použitia dotácie a vyúčtovania bola vykonaná v 46 prípadoch predloženej dokumentácie o vyúčtovaných dotáciách v celkovej sume 2.012.504 eur. Z uvedenej sumy schválených dotácií bolo použitých a vyúčtovaných 1.746.504 eur. Kontrolou neboli zistené rozdiely vo vykazovaní dotácií, následnou finančnou kontrolou boli zistené drobné nedostatky, ktoré hlavná kontrolórka odporučila odstrániť.

Problémy okolo vysielania Púchovskej televízie

Konateľ Púchovskej kultúry, s.r.o. Miloš Svoboda odôvodnil vysielanie Púchovskej televízie po zániku licencie z dôvodu nedodržania lehoty pre zápis licencie do Obchodného registra SR vysvetlením, že očakával rýchlejší postup pri vybavovaní novej licencie. Vysielanie bez licencie klasifikoval ako skúšobné vysielanie. V období od zastavenia licencie bolo za mesiac december 2017 a za mesiace január až august 2018 za výrobu a vysielanie PúTV uhradených 10.800 eur. Dohodnuté práce boli vykonané a jednotlivé programy odvysielané, preto hlavná kontrolórka tieto náklady nepovažuje za nehospodárne.

Žiadosť o udelenie novej licencie PúTV Púchovská kultúra, s.r.o. podala v máji 2018 a licencia bola udelená 12. septembra 2018. Bývalý šéfredaktor PúTV R. Varga vo svojom diskusnom príspevku tvrdil, že Púchovskej kultúre, s.r.o. hrozila vysoká pokuta. Konateľ M. Svoboda mu na to odpovedal, že žiadna finančná sankcia mestskej spoločnosti nebola uložená.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2018 a jeho úprava

Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská predložila správu o plnení rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2018 a návrh úprav rozpočtu na rok 2018. Príjmy rozpočtu mesta za 1. polrok boli na úrovni 8.308.696 eur, čo je 53 % plánovaných celoročných príjmov. Výdavky mestského rozpočtu k 30.6.2018 predstavujú 6.872.307 eur, čo je 39 % z plánovaných celoročných výdavkov.

Úprava rozpočtu sa týkala schválenia drobných investičných akcií: asfaltovanie chodníka Mojmírova ul. (10.394 eur), asfaltovanie výjazdu Okružná ul. (4.029 eur), asfaltovanie plochy MŠ Chmelinec (3.500 eur), oprava chodníkov na Rastislavovej a Pribinovej ul. (2.737 eur), oprava odvodňovacieho kanálu Záskalie (2.340 eur) a havarijné opravy zimného štadióna MŠK (21.000 eur).

Kauza verejného osvetlenia a FIN.M.O.S., a. s.

Pri prerokovávaní rozpočtu poslanec Pavel Melišík vyslovil otázku, kde sa v predloženej evidencii stratilo 117 svietidiel pouličného osvetlenia. Poslanec Lukáš Ranik poukázal na ďalšie problémy zmluvy mesta s firmou FIN.M.O.S., a. s. o verejnom osvetlení. Mesto Púchov v minulosti pod vedením primátora M. Michalca riešilo rekonštrukciu verejného osvetlenia prostredníctvom spoločnosti FIN.M.O.S., a.s.

Konateľ PTSM, s.r.o. Miloš Svoboda uviedol, že až fyzickou inventúrou v roku 2018 sa zistil skutočný počet svietidiel pouličného osvetlenia, ktorý bol nižší ako faktúrovala firma FIN.M.O.S., a. s. Poslanec Daniel Lako uviedol, že firma FIN.M.O.S., a. s. v minulosti zrekonštruovala 2/3 lámp pouličného osvetlenia v Púchove, ktoré pozostáva z približne 1.800 lámp. Cena za rekonštrukciu jednej lampy, ktorú muselo mesto firme FIN.M.O.S., a. s. zaplatiť, bola 1.500 eur a lampy sa stali majetkom FIN.M.O.S., a. s. Pritom cena novej lampy je v súčasnosti v rozmedzí 250-350 eur. Poslanec D. Lako nazval takúto rekonštrukciu verejného osvetlenia zlodejstvom.

Poslanec M. Kubičár tieto kritické slová označil za „bláboly“. Poslanec Lukáš Ranik naopak považuje sumu 2 milióny eur zaplatených mestom za verejné osvetlenie firme FIN.M.O.S., a. s. za veľký problém mesta, pretože mesto aj keď platí, nevlastní majetok verejného osvetlenia.

Bývalý primátor M. Michalec v diskusii tvrdil, že zmluvu s firmou FIN.M.O.S., a. s. schválilo vtedajšie mestské zastupiteľstvo. Zamlčal však, že dodatky tejto zmluvy ním podpísané už zastupiteľstvo neschválilo. M. Michalec ďalej tvrdil, že akcie FIN.M.O.S., a. s., ktoré vlastní mesto, budú po ukončení poslednej platby mesta vymenené za majetok FIN.M.O.S., a. s. Vedúci právno-organizačného oddelenia MsÚ R. Machan upozornil, že to nie je pravda. V zmluve nie je nikde napísané, že dôjde automaticky k zámene majetku a akcií. Ak nebude súhlasiť spoločnosť FIN.M.O.S., a. s., mesto Púchov sa k majetku verejného osvetlenia, ktorý niekoľko rokov platí, nedostane.

Polemika medzi poslancom Marmanom a JUDr. Školekom

JUDr. Školek v odpovedi na otázky poslanca R. Marmana, prečo nekoná v kauze FIN.M.O.S., a. s., odpovedal, že bude konať, keď ho mesto splnomocní a vystaví objednávku. Opýtal sa poslanca R. Marmana, na čo dostalo jeho občianske združenie od ministra vnútra Tomáša Druckera dotáciu 380.000 eur na projekt Učiaca sa samospráva. Poslanec R. Marman v odpovedi vyhlásil, že celú nenávratnú dotáciu vo výške 380.000 eur vrátil Ministerstvu vnútra SR.

Investičné akcie mesta v roku 2018

Vedúci Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Miroslav Svorada predložil poslancom Informáciu o investičných akciách Mesta Púchov. Išlo o zrealizované akcie v poslednom období: fasáda a dokončenie podkrovia OV Ihrište (42.000 eur), rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Púchov (65.000 eur), relax zóna – vnútroblok Štefánikova (39.000 eur), rekonštrukcia chodníka na kúpalisku (12.000 eur), rekonštrukcia sociálnych zariadení v CVČ (20.000 eur).

Ďalšie investičné akcie sú v štádiu prípravy alebo realizácie: vykurovanie DK Hoštiná (20.500 eur), rekonštrukcia  komunikácie Ul. Kukučínova (247.000 eur), rekonštrukcia komunikácie Ul. Riečna (150.000 eur), cintorín Púchov – kolumbárium a oplotenie (20.000 eur), havária Ul. Astrová (50.000 eur), realizácia parkovacích miest Za cintorínom (20.000 eur), rekonštrukcia chodníka Štefánikova ul. (20.000 eur), PZ Horné Kočkovce – výmena okien (33.500 eur), odvodnenie chodníka pri Makyte (13.200 eur), realizácia odvodnenia a parkovacích miest na uliciach Rastislavovej (12.000 eur), Obrancov mieru (12.000 eur), Pribinovej (12.000 eur), Chmelinec (8.000 eur) a ďalšie menšie akcie.

Kauza nájomných bytov

Po prerokovaní správ mestských spoločností, MsP a MsÚ sa nespokojní nájomníci mestských bytov vedení M. Michalcom konečne dočkali bodu Diskusia. Nájomníčka Zuzana Ťapková sa opýtala, prečo nebola poslaná výzva na vypratanie bytu súčasnému krajskému riaditeľovi Policajného zboru SR (ide o pplk. Slavomíra Kučeru – pozn. red.). Vedúca oddelenia MsÚ A. Vavrová v odpovedi na túto otázku uviedla, že výzva na vypratanie bytu menovaného je jej oddelením spracovaná a pripravená na podpis primátora.

Nájomníčka Eva Šusteková obvinila Púchovské noviny, že „ani jeden jediný raz Púchovské noviny neposkytli možnosť vyjadriť sa nám nájomníkom. Zatajuje sa ako je to s neplatičmi. Ľudia si môžu prečítať iba klamstvá a konšpirácie šéfredaktora…“ Voči tomuto tvrdeniu sa ohradil šéfredaktor Púchovských novín a označil to za klamstvo. E. Šusteková ďalej obvinila Púchovské noviny, že píšu o manželke primátora mesta Kataríne Henekovej. Spýtala sa, prečo manželka primátora R. Heneka bola pri vítaní bieloruskej delegácie na návšteve Púchova. Poslankyňa I. Kováčiková jej vysvetlila, že primátorova manželka mala podľa protokolu povinnosť sprevádzať manželku bieloruského veľvyslanca.

Prezentácia kandidátov pred komunálnymi voľbami

Celé rokovanie mestského zastupiteľstva poznačili blížiace sa komunálne voľby. Veľkú aktivitu v diskusiách vykazovali najmä kandidáti na primátora alebo poslanca MsZ. Postupne sa v diskusii predviedli (niektorí aj opakovane) kandidáti M. Michalec, R. Varga, J. Hupka, P. Prekop, M. Mišún a M. Bizoň. Rokovanie mestského zastupiteľstva niekedy vyzeralo skôr ako predvolebný míting prívržencov M. Michalca. Mimoriadne aktívny v diskusii bol popri exprimátorovi  M. Michalcovi aj kandidát na poslanca J. Hupka.

JUDr. A. Školek o svojej práci pre mesto

Mestský právnik JUDr. A. Školek informoval poslancov o priebehu niektorých sporov mesta. Oznámil, že čaká iba na podpis primátora R. Heneka, aby podal trestné oznámenie na M. Michalca v kauze odpredaja mestského majetku spoločnosti SWAN bez toho, aby bol ocenený aj nehmotný majetok. Má vypracovaný znalecký posudok, že mesto postupom M. Michalca mohlo prísť o majetok v cene 1.129.562 eur.

V kauze „Chráničky“, kde vedie spor Mestský bytový podnik, s.r.o., znalecká spoločnosť vo vypracovanom posudku uviedla, že škoda, ktorá bola predajom mestského majetku spôsobená, je približne 340.000 eur. Vyšetrovateľ túto škodu uznal, ale prípad odložil s poukazom, že sa nedá dokázať úmysel zodpovedného konateľa spoločnosti. Mestský bytový podnik, s.r.o. voči tomuto uzneseniu podal sťažnosť.

Púchovské noviny dostali v piatok 28.9.2018 list od právneho zástupcu M. Michalca, kde žiada uverejnenie pravdivých a úplných informácií o kauze odpredaja TKR spoločnosti SWAN, a.s. Podľa vyjadrenia právneho zástupcu M. Michalca trestné konanie vedené NAKA dozorované prokurátorom Krajskej prokuratúry Trenčín, bolo skončené. O tejto kauze prinesieme podrobnejšie informácie v ďalších číslach PN.

JUDr. A. Školek o osočovaní zo strany bývalého vedenia mesta

JUDr. A. Školek obvinil bývalého mestského politika R. Vargu, že píše tendenčne o príjmoch jeho právnickej firmy. R. Varga vo svojich novinách zavádza čitateľov, keď píše o veľkých sumách vyplatených za právne služby terajším vedením mesta. Zatajuje čitateľom, že tieto platby sú o tretinu menšie (o 70.000 eur), než platby bývalého vedenia mesta vtedajšiemu mestskému právnikovi.

Keď na neho bývalý primátor M. Michalec opakovane vykrikoval, JUDr. A. Školek mu pokojne odpovedal: „Keď som prišiel do Púchova, tak na pána Michalca hovorili, že to je psychopat. Ja som sa ho celý čas zastával, lebo na takéto tvrdenie potrebujem lekárske potvrdenie. A teraz, keď ho počúvam, by som bol rád, keby ste mi ho predložili.“ Na tieto slová M. Michalec nereagoval.

Poslanec M. Kubičár o nájomných bytoch

Poslanec M. Kubičár sa v diskusii opýtal vedúcej ekonomického oddelenia MsÚ L. Pružinskej, kde je v mestskom rozpočte položka dotácia nájomného pre mestské nájomné byty. Ukázalo sa, že zle pochopil slová z článku Púchovských novín: „…nájomníci mestských bytov, ktorým sa všetci skladáme na ich bývanie“. Šéfredaktor Púchovských novín ho upozornil, že v tejto vete nie je napísané, že mesto priamo dotuje nájomné z mestského rozpočtu. Bývanie v nájomných bytoch je zvýhodnené počiatočnou niekoľkomiliónovou štátnou dotáciou, ktorú zaplatili všetci daňoví poplatníci.

Hlavná kontrolórka M. Kavecká sa v diskusii ohradila voči tvrdeniu poslanca Miroslava Kubičára (PN č.33), že na júlovom zasadnutí odobrila návrh nevykonateľného uznesenia MsZ. Ukázalo sa, že poslanec M. Kubičár nevie čítať s dostatočným porozumením, keď si slovo „konzultovaný“ vyložil nesprávne ako „odobrený“. Poslanec sa hlavnej kontrolórke ospravedlnil.

Text a foto: Slavomír Flimmel