MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vracia odberateľom tepla 123.000 eur

222

V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodávku tepla za predchádzajúci kalendárny rok.

Po prepočítaní plánovaných nákladov použitých v schválenej cene tepla na rok 2018 a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018 vznikol rozdiel 123.000 €. Táto suma bola  prepočítaná pre jednotlivých odberateľov tepla a následne podľa ich podielu odberu bol vystavený a odoslaný dobropis. V priebehu týždňa budú finančné prostriedky odoslané na bankové účty odberateľov. Základné školy, materské školy a ostatní odberatelia obdržia prostriedky okamžite. Občanom budú peniaze zaslané na účet spoločenstva vlastníkov bytov alebo správcu. Jednotlivým občanom sa znížené sumy prejavia v ročnom rozúčtovaní nákladov za služby.

V priebehu roka 2018 mala spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. naplánované viaceré investície, ale aj modernizácie vybavenia, ktoré sme úmerne zredukovali resp. presunuli na rok 2019. K tomuto opatreniu nás viedol  nárast cien komodít na burzách a to hlavne zemného plynu a elektriny. Samozrejme, že do budúcnosti je pre nás hlavnou prioritou bezpečná a stabilná dodávka tepla. Stále patríme medzi najlacnejších dodávateľov tepla v širšom regióne, čo nás zaväzuje udržať si tento post aj do nasledujúcich rokov.

Tibor Luhový, konateľ spoločnosti