Mestský právnik JUDr. A. Školek o súdnom spore WOOD ENERGY vs. Podnik technických služieb mesta

159

Okresný súd v Považskej Bystrici vedie pod sp.zn.: 8Cb/21/2019 konanie, v ktorom žalobca WOOD ENERGY, s.r.o. Podvysoká, vymáha od žalovaného Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Púchov čiastku 112.705,32 EUR s príslušenstvom. Žalobca si uvedenú čiastku uplatňuje titulom porušenia Zmluvy o skládkovaní odpadu, uzatvorenej dňa 12. 12. 2014.

V súvislosti s vývojom daného sporu sme položili právnemu zástupcovi Podniku technických služieb mesta s.r.o. JUDr. Antonovi Školkovi niekoľko otázok:

V akom stave je súdne konanie v kauze WOOD ENERGY?

Okresný súd v Považskej Bystrici v konaní o zaplatenie 112.705,32 EUR svojim Rozsudkom zo dňa 16. 9. 2020 rozhodol, že Podnik technických služieb mesta, s.r.o. (ďalej PTSM), musí zaplatiť žalobcovi WOOD ENERGY, s.r.o. sumu 88.936,90 EUR. Vo zvyšku súd žalobu zamietol. Toto rozhodnutie súdu nepovažujeme za úspech v spore, aj preto sme v zákonnej lehote podali, v zastúpení nášho klienta, kvalifikované odvolanie. Domáhame sa v ňom, aby odvolací súd žalobu v celom rozsahu zamietol, alebo aby rozsudok súdu zrušil a vec vrátil na nové konanie.

Pre úplnú informovanosť občanov ešte uvádzam, že v konaní o zaplatenie 112.705,32 EUR, sme sa obrátili na Ministerstvo spravodlivosti SR so žiadosťou o prešetrenie postupu súdu, pretože sa domnievame, že jeho postup je v rozpore s rozhodovacou činnosťou súdov v SR v obdobných konaniach, ďalej aj v rozpore s Nálezmi Ústavného súdu SR a Rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR a tiež v rozpore s tvrdeniami právnických autorít.

Pohľadávka WOOD ENERGY, s.r.o. ktorú si táto spoločnosť proti PTSM uplatňuje, vyplýva zo Zmluvy o skládkovaní odpadu pre rok 2015. V priebehu konania sme zistili, že táto zmluva, ktorú za PTSM uzavrel bývalý konateľ, je z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní absolútne neplatná (vzťahuje sa to aj na zmluvu pre rok 2014), a preto PTSM podal trestné oznámenie. V tejto veci už začal vyšetrovateľ OR Policajného zboru v Považskej Bystrici trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Zistili sme však aj to, že Zmluvy o skládkovaní odpadu pre roky 2012 a 2013, ktoré uzavrelo so spoločnosťou WOOD ENERGY, s.r.o. Mesto Púchov, v čase keď bol primátorom mesta M. Michalec, sú tak isto absolútne neplatné, a to z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Aj v tomto prípade už začal vyšetrovateľ OR PZ trestné stíhanie, z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, v súbehu s prečinom zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Občania nášho mesta si mohli nedávno prečítať internetový článok JUDr. Pavla Crkoňa „Stratený alebo daňový raj? Aj to je Púchov!“. Oznamuje v ňom, že vstúpil do súdneho konania medzi PTSM a spoločnosťou WOOD ENERGY s.r.o., a to na základe svojho podania zo dňa 21. 10. 2019. Môžete potvrdiť pravdivosť tejto informácie?

Pán redaktor, zo zásady nezvyknem reagovať na internetové príspevky. V tomto prípade však musím urobiť výnimku, pretože považujem za potrebné, aby obyvatelia mesta Púchov boli objektívne a pravdivo informovaní o každej veci, týkajúcej sa ich mesta, zvlášť ak sa jedná o súdny spor vysokej hodnoty. Je pravdou, že JUDr. Crkoň síce podal dňa 17. 10. 2019 na Okresný súd v Považskej Bystrici Návrh na vstup intervenienta (teda seba) do konania, na základe čoho deklaruje, že vstúpil do tohto sporu. Treba však dodať, že Okresný súd v Považskej Bystrici svojim Uznesením sp.zn.: 8 Cb/21/2019, zo dňa 31. 12. 2019 rozhodol, že jeho návrh, teda vstup intervenienta JUDr. Pavla Crkoňa do konania na strane žalovaného, nie je prípustný!!! Z uvedeného jasne vyplýva, že JUDr. Crkoň nemohol vstúpiť do konania a nebol účastníkom konania na strane žalovaného, teda PTSM. Z toho dôvodu možno konštatovať, že tvrdenie JUDr. Crkoňa je nehoráznym klamstvom, a že občanov mesta Púchov zavádza. JUDr. Crkoň sa spolu s niektorými ďalšími občanmi mesta Púchov síce zúčastňoval na pojednávaniach v predmetnej súdenej veci, ale len ako verejnosť, bez akejkoľvek možnosti sa k veci vyjadrovať!

Aké sú teda zásluhy JUDr. P. Crkoňa na úspešnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o. v tomto spore?

Z obsahu mojej, vyššie uvedenej odpovede vyplýva, že v spore sme zatiaľ vo väčšej časti úspešní neboli, tak neviem v čom pán doktor vidí svoju pomoc a svoje zásluhy. Vo svojom článku uviedol: „Výsledok sa dostavil skoro po roku a pol, a je to výsledok v prospech nášho mesta. Domnievam sa, že aj mojim pričinením tak môže vedenie mesta státisíce EUR, ktoré by inak išli na platenie pokút a náhrady ušlého zisku, použiť pre jeho ďalší rozvoj.”

Jednoznačne tvrdím, že v danom konaní pán JUDr. Crkoň žiadnym spôsobom nepomáha, ba práve naopak jeho neodborné vyjadrenia, ktorými zavádza občanov mesta, sťažujú postup v konaní. Je potrebné ešte podotknúť, že predmetom súdneho konania je zaplatenie sumy 112.705,32 EUR, nie státisíce EUR, o ktorých vo svojom statuse pán doktor hovorí.

Musím žiaľ konštatovať, že obdobný spôsob osobnej prezentácie, zvolil JUDr. Crkoň aj v konaní pri odvolávaní hlavného kontrolóra mesta Púchov, v ktorom neodborne a s absenciou základných znalostí práva, spochybňoval postup mesta a jeho právneho zástupcu. Po skončení celej kauzy, už v svojom statuse akosi „pozabudol“ uviesť, že Najvyšší súd SR, svojim výrokom rozhodol a potvrdil, že mesto Púchov vykonalo odvolanie Hlavného kontrolóra zákonným spôsobom.

Komunikáciu pána JUDr. Crkoňa s občanmi mesta Púchov prostredníctvom svojich internetových príspevkov možno považovať za typický príklad vlastnej sebaprezentácie zverejnenej za akúkoľvek cenu, teda aj za cenu, neoverených a nepravdivých výrokov. Pán Crkoň týmto spôsobom zavádza občanov, o dôveru ktorých sa paradoxne opakovane neúspešne uchádza vo voľbách na primátorskú stoličku.

Tieto riadky môžu, pri istej dávke sebareflexie, poslúžiť pánu doktorovi zároveň aj ako odpoveď, prečo sa jeho kandidatúra vo voľbách opakovane stáva fiaskom. Volič v Púchove totiž vie veľmi dobre vyhodnotiť, kto má skutočný záujem o rozvoj mesta, ktorý z kandidátov prezentuje svoj program úprimne a ktorý z nich iba povyšuje svoje osobné záujmy nad záujem mesta a jeho občanov. Súdny exekútor JUDr. Crkoň je bezpochyby odborníkom v oblasti exekučného práva. Úspešné zastupovanie v súdnych sporoch mesta a jeho obchodných spoločností si však vyžaduje odbornú erudíciu v inej oblasti práva, ktorej garantom je zastupovanie advokátom, na to splnomocneným.

Slavomír Flimmel