Mikuláš prekvapil aj seniorov v dennom centre

163

Koronakríza zastavila všetko čo sa dalo. Všetkým nám chýba hlavne sociálny kontakt a akákoľvek aktivita. Nám starším všetko to, čo nám rozjasní myseľ a dá do pohybu naše staré ubolené údy. Áno je to tak, dobre si to uvedomujeme aj my seniori z denného centra.

Naše aktivity máme teda obmedzené a tak ich nahrádzame ako sa dá. Prechádzkami vo dvojiciach, telefonickými hovormi, či elektronickou poštou. V jesenných mesiacoch nás prekvapila aj samospráva denného centra, ktorá pripravuje a organizuje všetky naše aktivity. Osobné stretnutia sme nahradili telefónmi a mailami. Cez ne sme dostávali aj domáce úlohy. Tie posledné boli zamerané k blížiacim sa Vianociam. Jedna bola vedomostná a jedna tvorivá Termín na ich vyhodnotenie sme si dali k Mikulášu s nádejou, že sa zlepší aj epidemiologická situácia. Žiaľ sa tak nestalo.

No Mikuláš aj nás prekvapil, nielen malých. Keďže denné centrum svojou činnosťou plní v našom meste podpornú sociálnu službu, naši zástupcovia prevzali v piatok 4. decembra od pani primátorky Kataríny Henekovej a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniely Gabrišovej mikulášske balíčky aj pre členov DC. A tak úlohou samosprávy bolo ako tieto baličky doručiť tým, ktorí svojou aktivitou pomáhali vytvárať činnosť DC. Samospráva DC sa rozhodla dopriať seniorom kus radosti – zaspomínať si na detstvo – a stretnúť sa s Mikulášom Pomohla opäť elektronická pošta a telefóny. Aktívni členovia dostali oznam na popoludnie siedmeho decembra. Bolo v ňom uvedené, v ktorom presnom čase majú navštíviť postupne priestory denného centra tak, aby sa dodržali všetky epidemiologické opatrenia na koronavírus.

Tým bol vytvorený priestor na stretnutie sa s Mikulášom. Ten odovzdal mikulášsky balíček pod podmienkou, že každý povie básničku. Bolo že to radosti – ale aj napätia a trémy ako v detských rokoch. Našu Elenku pochválil za detskú básničku: „ Pod okienkom z večera, ktosi kuká, nazerá. Dlhá brada až po pás, jaj, veď je to Mikuláš.“ Sem – tam musel napovedať aj on, aby nenastalo ticho. V telocvični DC bola uskutočnená aj výstavka jednej z úloh O najkrajšiu zhotovenú vianočnú ozdobu, ktorú si tiež postupne všetci s obdivom obzerali. Rovnako mali možnosť si tam pozrieť výsledky vedomostnej súťaže Poznáš slovenské vianočné zvyky? Mikuláš odovzdal aj ocenenie za zapojenie sa do súťaží.

A ako dopadli súťaže? Do súťaže o Najkrajšiu vianočnú ozdobu sa zapojilo 34 členov. Zvíťazila pani Helena Kuťková za súbor hačkovaných bielych ozdôb. Na druhom mieste sa umiestnili Anna Repková spolu s Annou Sekulovou a na 3. mieste Ľudmila Melicherová. Do vedomostnej súťaže bolo zaslaných 46 SMS. Zapojilo sa 29 – z toho 22 bolo správnych odpovedí. Vylosovaní boli výhercovia 1. Emília Chovančeková, 2. Miroslav Ondráško a 3. Anna Sekulová.

O príprave Mikuláša a činnosti nás, seniorov z Denného centra, v celom roku 2020, hovorí vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová: „Pri dodržaní korona opatrení seniori denného centra zažili v pondelkové popoludnie kus radosti. Zaspomínali si na detstvo a mali možnosť stretnúť sa v skupinkách aj s Mikulášom.“

Touto cestou ďakujeme za možnosti, ktoré nám mesto Púchov v roku 2020 poskytlo, primátorke Kataríne Henekovej a vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniele Gabrišovej. S vedúcou OŠaSV sme boli v pravidelnom kontakte a hľadali rôzne alternatívy, ako fungovať aj v obmedzenom režime. Za všetky tohtoročné radosti, ktoré sme zažili aj vďaka vedeniu mesta Púchov, z celého srdca ďakujeme a do nového roka vykročíme s vierou, že situácia ohľadne koronavírusu sa čiastočne upokojí a my budeme môcť ďalej fungovať za takmer bežných podmienok.

Emília Luhová