Na mestskom úrade vznikol referát odpadového hospodárstva

146

Na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove bola od 1.7.2019 vytvorená pracovná pozícia referenta odpadového hospodárstva a investičnej činnosti, ktorý bude zabezpečovať riešenie samosprávnych funkcii mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Na túto pozíciu bola prijatá Ing. Veronika Müllerová, PhD. (kontakt: veronika.mullerova@puchov.sk).

V náplni práce novej referentky bude:
– vyjadrenia k programom odpadového hospodárstva a ich evidencia,
– vyjadrenia v konaniach k nakladaniu s nebezpečným odpadom,
– vyjadrenia k zámerom, návrhom, investičnej činnosti a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva,
– evidencia údajov o komunálnom odpade a zberných nádobách, spracovanie hlásení a výkazov,
– priestupkové konania a správne delikty,
– zabezpečenie zmluvných vzťahov v oblasti nakladania s odpadmi,
– kontrola plnenia zmluvných podmienok a čerpania financií,
– vedenie evidencie, kontrola a riešenie nelegálnych skládok na území mesta Púchov,
– spracovanie štatistických údajov.

-sf-