Na Slovensku ojedinelý projekt mestského štipendia pokračuje v Púchove aj tento rok

60

Mestské štipendium je na Slovensku ojedinelým projektom a v Púchove sa poskytuje talentovaným študentom, ale aj žiakom v nepriaznivej sociálnej situácii, už od roku 2002.
Študenti s trvalým pobytom na území mesta Púchov majú možnosť do konca júla 2021 požiadať o pridelenie mestského štipendia. Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mestského štipendia, ktoré boli prijaté 31. mája 2011 a schválené mestským zastupiteľstvom. V minulom roku udelila púchovská radnica mestské štipendium v celkovej hodnote 5.000 eur pre 25 študentov, ktoré im pomohlo čiastočne pokryť náklady spojené so štúdiom, ubytovaním a stravou a taktiež náklady na učebné pomôcky.
Štipendium, o ktoré majú možnosť študenti požiadať do konca mesiaca júl, poskytuje mladým talentovaným študentom denného štúdia stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike i v zahraničí, ktorí sú občanmi mesta Púchov, náklady spojené so štúdiom, respektíve náklady spojené s reprezentáciou na vedomostných a či talentových súťažiach.
Ako prispieť na účet mestského štipendia? Chcete podporiť talentovaných študentov?
Na účet mestského štipendia môžu prispieť dobrovoľným príspevkom ako jednotlivci, tak firmy alebo združenia. Účet mestského štipendia je založený v ČSOB: SK93 7500 0000 0040 2331 8976
Kto je oprávneným žiadateľom o mestské štipendiu?
Žiadateľ o mestské štipendium môže byť len bezúhonná osoba, ktorá:

 • má trvalý pobyt v meste Púchov
 • a ak v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, musí byť zastúpený zákonným zástupcom.
  Dokedy je možnosť podať žiadosť o mestské štipendium?
  Žiadosť o mestské štipendium podá oprávnený žiadateľ na MsÚ v Púchove do 31. 7. 2021, písomnou formou, tlačivom, ktoré je dostupné prostredníctvom internetovej oficiálnej stránky mesta Púchov, resp. priamo na mestskom úrade, oddelení školstva a sociálnych vecí, č. dv. 7.
  Čo musí obsahovať žiadosť o mestské štipendium?
 • identifikáciu žiadateľa
 • informácie o škole a študijnom odbore
 • možnosti uplatnenia po ukončení štúdia
 • požadovanú výšku štipendia s odôvodnením
  a rozpisom použitia
 • prehlásenie so súhlasom n spracovávanie osobných údajov
  Súčasťou žiadosti je:
 • výpis z registra trestov ( s výnimkou maloletých osôb)
 • vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka, maturitné vysvedčenie
 • u študenta vysokej školy doklad o prospechu a správaní
  Mestské štipendium sa na základe žiadosti poskytuje najdlhšie na obdobie jedného školského roka, opakovane sa o jeho priznanie môže žiadateľ uchádzať počas štúdia trikrát.
  O poskytnutí mestského štipendia a jeho sume rozhoduje komisia, ktorú menuje primátorka mesta z radov členov komisií MsZ a odborníkov. Komisia rozhodne o poskytnutí štipendia hlasovaním, môže aj na základe osobného stretnutia a pohovoru so žiadateľom.
  O schválení mestského štipendia a jeho výške je následne každý žiadateľ písomnou formou informovaný a zároveň pozvaný na odovzdanie Listiny o udelení mestského štipendia.
  Na poskytnutie mestského štipendia nie je právny nárok. Mestské štipendium sa poskytuje bankovým prevodom a žiadateľ ho môže použiť do 30. júna kalendárneho roka. Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým mestským štipendiom účelne a hospodárne, predložiť doklady k vyúčtovaniu do 30. júna kalendárneho roka a zároveň vytvoriť podmienky pre kontrolu jeho čerpania.

MsÚ Púchov