Najčastejšie otázky k fungovaniu škôl a celoplošného testovania

130

Rezort školstva zverejnil najčastejšie otázky ohľadom fungovania škôl a výsledkov celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť.“

Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny?

Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

Môže žiak navštevovať školu, ak jeden rodič nebol na testovaní?

Vzhľadom na ochranu žiakov aj učiteľov v škole odporúčame rodičom neumiestniť dieťa do materskej školy a v základnej škole využiť ospravedlnenie žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (teda 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november). Do týchto dní sa nepočítajú víkendy ani prázdniny. Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 16 vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie.

Môže netestovaný rodič odprevadiť dieťa do školy?

Odprevadenie pred školu vyhláška č. 16 ÚVZ nezakazuje. Podľa vyhlášky ale nemôže dospelá osoba bez negatívneho testu vstupovať do vonkajších a vnútorných priestorov školy. Rodičom však odporúčame, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

Škola informuje, že žiak, ktorého rodič sa netestoval, nemôže navštevovať školu. Čo s tým?

Ide o staré opatrenie. Aktuálne platí nová vyhláška ÚVZ č. 16 z 30 októbra 2020. Podľa nej má žiak 0-4. ročníka ZŠ, žiak špeciálnej ZŠ alebo iné dieťa do desať rokov výnimku a nemusí pri vstupe do budov predkladať negatívny test. Rodičom ale ministerstvo odporúča, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

Môže škola požiadať rodiča alebo inú osobu pri vstupe do budovy o preukázanie sa negatívnym testom?

Áno. Pri vstupe do budovy môže podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 ÚVZ riaditeľ alebo poverený zamestnanec požadovať od osoby vstupujúcej do budovy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

Čo robiť s triedou na prvom stupni, ak mal žiak pozitívny test?

V tomto prípade treba postupovať podľa Manuálu pre ZŠ a teda po konzultácii s RÚVZ prejsť na dištančnú výučbu v danej triede na obdobie, ktoré určí RÚVZ (spravidla 10 kalendárnych dní). Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

Môže netestovaný 10-ročný štvrták nastúpiť do školy bez negatívneho testu?

Bez negatívneho testu môžu do budovy vstúpiť žiaci nultého až štvrtého ročníka bez ohľadu na vek. Okrem nich majú výnimku na vstup do budovy bez negatívneho výsledku aj žiaci špeciálnej školy a aj všeobecne deti do desať rokov.

Ak rodič ospravedlňuje dieťa zo školy na 5 dní, počítajú sa do tohto času aj prázdniny a víkend?

Nie, do ospravedlnenia žiaka sa počítajú len dni vyučovania.

Čo s triedou, ak mal zamestnanec pozitívny test?

Odporúčame, aby trieda prešla na dištančnú výučbu na obdobie 10 dní po súhlase zriaďovateľa. Zamestnanec informuje svojho lekára o výsledku testu a buď čerpá pandemickú PN alebo pracuje z domu. Zamestnanci, ktorí majú negatívny výsledok testu, môžu podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť na pracovisko.

Čo robiť, ak člen domácnosti učiteľa bol pozitívny?

Podľa vyhlášky č. 15 ÚVZ je v prípade pozitívneho výsledku jedného člena celá domácnosť v povinnej 10-dňovej izolácii. Učiteľ môže pracovať z domu, alebo sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne.

Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný?

Podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ zamestnanec bez negatívneho testu nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade odporúčame prácu z domácnosti alebo čerpanie dovolenky, náhradného voľna či pracovného voľna.

Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný, pretože má výnimku zo zdravotných dôvodov?

Takýto zamestnanec môže podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ale s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť učiteľov a žiakov odporúčame, aby sa v tomto prípade škola a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti na 10 kalendárnych dní.

Musí učiteľ cez jesenné prázdniny čerpať dovolenku?

Učiteľ alebo zamestnanec školy nemusí cez prázdniny čerpať dovolenku. Riaditeľ mu môže zadať prácu z domácnosti alebo prácu z pracoviska.

Prečo rodičom ministerstvo iba „odporúča“ nedať dieťa do školy alebo škôlky, ak rodičia nemajú test?

Riadime sa vyhláškami ÚVZ, ktoré platia a musíme ich rešpektovať. Tie umožňujú žiakovi vstúpiť do školy. Preto dávame toto odporúčanie. Rozumiem, že niektorí učitelia majú obavy, ale ide o rovnaký stav, aký bol doteraz. Stále sa na školách nosia rúška, stále sa dodržuje hygiena a stále je dôležité dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Zdroj: zmos.sk