Najdôležitejšou udalosťou na Slovensku roku 2020 budú parlamentné voľby

86

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. Dnes je posledný deň, kedy sa možno zaregistrovať na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Voľba poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt v SR

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Ďalej môže požiadať aj elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia, adresu miesta pobytu v cudzine. Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája prílohy: čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt v SR

Volič, ktorý má trvalý pobyt v Púchove a v čase volieb sa zdržiava mimo jeho územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mestského úradu Púchov, Ul. Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Ďalej môže požiadať aj elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú mesto Púchov zverejnilo na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresu miesta pobytu v cudzine. Kontaktná adresa pre doručenie pre mesto Púchov: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, elektronicky: volby@puchov.sk. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020). Na webovej stránke volby.srdcomdoma.sk môžete za 3 minúty vybaviť online všetko potrebné pre voľbu zo zahraničia.

Kto kandiduje v parlamentných voľbách?

Kandidačné listiny podalo 25 politických subjektov, v minulých voľbách v roku 2016 ich bolo o 2 menej. Do parlamentných volieb ide 2.736 kandidátov, z toho jedna pätina všetkých uchádzačov (556) je z Bratislavského kraja. Najviac kandidátov z krajských miest majú Bratislava (431) a Košice (122), najmenej Trnava (35) a Žilina (32). Za Trenčín – sídlo nášho nášho kraja – kandiduje 41 kandidátov.

Z profesií kandidátov má veľké zastúpenie práca v samospráve, kandiduje až 197 primátorov a starostov. Tradične populárne povolania volených politikov sú povolania právnik, učiteľ a lekár. Vo voľbách do parlamentu tento rok kandiduje 172 právnikov, 159 učiteľov a 78 lekárov. Minimálny vek na kandidovanie vo voľbách do Národnej rady je 21 rokov – takýchto mladých kandidátov má až desať strán (spolu ich kandiduje 11). Najstarším kandidátom je Vladimír Strmeň, ktorý má 91 rokov. Celkovo kandiduje 131 dôchodcov.

Mesto Púchov má na 25 kandidátkach politických strán medzi 2.736 kandidátmi len 7 svojich občanov (uvádzame v abecednom poradí podľa názvu strán):

  • Demokratická strana – 8. Lukáš Ranik, Ing., 31 r., viceprimátor mesta,
  • HLAS ĽUDU – 12. Filip Ficek, 22 r., študent,
  • Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 39. Marián Mišún, Mgr., 40 r., robotník v zlievarni,
  • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA – 84. Cyril Crkoň, Bc., 48 r., stredoškolský učiteľ,
  • Sloboda a Solidarita – 131. Juraj Lednický, 32 r., operátor výroby,
  • SME RODINA – 80. Erika Ďurdíková, 48 r., SZČO,
  • STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 10. Ľubomír Talda, 44 r., generálny manažér.

Politické strany s tradične veľkou členskou základňou SMER a KDH v našom meste svojich kandidátov nepostavili, rovnako ako nové politické subjekty strana Za ľudí a koalícia Progresívne Slovensko/SPOLU.

Slavomír Flimmel (zdroj: minv.sk, puchov.sk)