Výbor mestskej časti č.7 v roku 2019

197
Foto: Slavomír Flimmel

V zmysle § 11, odsek 4, písmeno n) zákona o obecnom zriadení a z toho plynúceho umožnenia uspokojovania potrieb a záujmov mestských častí a zapájania sa občanov do riešenia vecí verejných v meste boli mestským zastupiteľstvom v Púchove založené výbory mestských častí (ďalej len VMČ), ktoré navonok reprezentujú obyvateľov mestských častí, jednotlivých obvodov a podieľajú sa na samospráve mesta.

Mesto Púchov má zriadených deväť VMČ. Jedným z najstarších a funkčne stálych výborov v meste je VMČ č.7 – Horné Kočkovce, Kolonka, Vŕšok. Jeho činnosť, ako aj ostatných výborov, sa riadi mestským zastupiteľstvom schválenými zásadami činnosti VMČ. V uplynulom roku 2019 pracoval v 10-člennom zložení, menovite: Cyril Crkoň – predseda, zapisovateľ, Ľuboš Novosad – podpredseda, členovia – Ján Riško, Marián Lutišan, Jozef Luhový, Stanislav Crkoň, Pavol Struhár, Jozef Valjent, Paulína Turzová, Jana Šimonová. Zasadnutia s programom boli uskutočňované podľa plánu činností výboru na daný rok, ktorý je dostupný verejnosti podobne ako aj zápisnice z jednotlivých zasadnutí na webe a i na nástenkách VMČ č.7 v parčíku pri kostole v Horných Kočkovciach a na Kolonke na predajni Jednota.

Domovským stánkom výboru je bývalá požiarna zbrojnica na Železničnej ul., kde má výbor vytvorené podmienky na túto činnosť. Zasadnutia boli verejné. Celkovo sa uskutočnilo 6 zasadnutí v mesiacoch február, marec, apríl, jún, október, november. Okrem plánovaných stretnutí bolo aj niekoľko neformálnych stretnutí, ktoré boli potrebné k promptnému riešeniu vzniknutých problémov. Ako je známe širšej verejnosti, VMČ č.7 popri riešení komunálnych záležitostí organizuje v priebehu roka kultúrne a spoločenské akcie, ktoré sú v jeho réžii, poprípade je spoluorganizátorom s inými subjektami. Z akcií treba spomenúť: Fašiangy v Kočkovciach – sprievod masiek ulicami, fašiangová zábava v Hradisku, „Na slovíčko, pani primátorka“ – stretnutie primátorky mesta s občanmi z obvodu, Vatra oslobodenia pri Váhu, Deň Zeme – úprava areálu pri Váhu, hudobná relácia v obecnom rozhlase ku Dňu matiek, Hornokočkovský kotlík – súťaž vo varení gulášu, Kockoviny v Kočkovciach – zábavné popoludnie pre deti s rodičmi, Mikuláš deťom – najkrajšia akcia.

Okrem týchto aktivít bol výborom čiastočne vymaľovaný a poupratovaný interiér požiarnej zbrojnice na Železničnej ul. po jej rekonštrukcii. Vysadili sme niekoľko desiatok letničiek, cibuľovín – krokusy, šípových ruží v parčíkoch a trávnatých plochách v Horných Kočkovciach a boli sme nápomocní pri odovzdávaní kompostérov v obvode a pri meraní hlučnosti železničnej trate na Železničnej ul. Výbor úspešne získal grant z Nadácie Orange na vybudovanie ohniska s posedením a odpadkovými košmi v areáli pri Váhu. Jeho realizácia bola úspešne vykonaná členmi výboru s pomocou dobrovoľníkov v letných mesiacoch a do verejného užívania bolo odovzdané na jeseň slávnostnou opekačkou. Zároveň súčasťou tohto projektu bolo aj spevnenie prístupových plôch makadamovou vrstvou. Treba poznamenať, že aj v minulosti bol výbor úspešný vo výzve na grant, ktorý bol zrealizovaný.

V mene predsedu VMČ č.7 sa chcem poďakovať vedeniu mesta, členom výboru, sponzorom a dobrovoľníkom za príkladnú pomoc, spoluprácu, porozumenie a ochotu. Všetkým čitateľom Púchovských novín a spoluobčanom nášho krásneho mesta praje VMČ č.7 šťastný nový rok, hodne zdravia, šťastia, Božieho požehnania a vzájomného rešpektu.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ