Násilie na deťoch, fenomén, ktorý by sme radšej nevideli

590

Rozhovory o násilí na deťoch sa príliš nespomínajú v bežných rozhovoroch. Téma je určitým spôsobom tabuizovaná medzi ľuďmi a to hneď z niekoľkých dôvodov. Často sa totiž týka intimity rodiny a pri incidentoch, ktorých sme niekedy svedkom, máme pocit, že „nazeráme do kuchyne“ cudzím ľudom.

Rodinné životy sa každou domácnosťou odlišujú. Každý vychováva deti tak ako vie a pestujeme si tak vzájomne zvyk, že sa síce nad určitými situáciami pozastavíme, ale váhame, či ich nejako riešiť. Tragické príbehy v našom okolí nútia nielen pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, ale aj ďalších odborníkov v meste a okolí diskutovať o tom, ako násilie páchané na deťoch riešiť, pretože stopy na obetiach sú hlboké, dlhodobé a bolestivé. Súčasťou ochrany detí pred násilím však nemôžu byť len inštitúcie, ale prispieť významným dielom môže aj široká verejnosť.

Každý môže dať bodku za násilím

Pod násilím páchaným na deťoch si najčastejšie môžeme predstaviť psychické a fyzické násilie, sexuálne násilie, rovesnícke násilie a hrubé zanedbávanie. Detské obete násilia, majú niektoré spoločné črty, ktoré odborníci nazývajú ako CAN syndróm (Child abuse and neglect). Dopady ktorejkoľvek formy na dieťa sú vážne. To, ako násilie na dieťati poznačí jeho psychiku, sebadôveru a jeho ďalší život, závisí nielen od spomínanej formy, ale najmä od toho, ako dlho je na ňom násilie páchané, ako často sa incidenty opakujú a tiež to, kedy sa mu dostane pomoc od niekoho, kto zastaví jeho trápenie. Ten, kto dá bodku za násilím, môže byť učiteľ, lekár, ale aj sused, starý rodič, či náhodný okoloidúci.

Fyzické násilie si môže všimnúť ktokoľvek

Znaky násilia na deťoch a prejavy agresorov si môže všimnúť ktokoľvek. Pri fyzickom násilí môžu byť na tele dieťaťa prítomné modriny na neobvyklých miestach, otlačky dlane na tvári, chrbte a ďalších miestach, podliatiny, zlomeniny, odreniny a popáleniny napríklad od ťahania po koberci alebo od ohorkov cigariet. Ale taktiež ťažko uveriteľné úrazy. Znaky násilia na dieťati sú často na miestach pod oblečením, takže si ich skôr môže všimnúť starý rodič, lekár, telocvikár. Počas letných dní a na kúpaliskách aj ktokoľvek iný. Dieťa, ktoré zažíva fyzické týranie, sa môže prejavovať rôzne, pretože každé vníma aj pociťuje násilie na sebe inak. Niektoré deti sú utiahnuté, klamú o úrazoch, nevedia vysvetliť rany, majú veľký strach z toho, že sa na rany opýtate rodičov. Iné zasa môžu byť agresívne voči iným deťom.

Aj dieťa počas nezvládnutého rozvodu je vystavené psychickému násiliu

Pod psychickým násilím si môžeme predstaviť pohŕdanie dieťaťom, ponižovanie, vyvíjanie neprimeraného tlaku, vyžadovanie neprimeraných nárokov, vydieranie, vyhrážanie sa, odopieranie stravy, obviňovanie, porovnávanie. Pri psychickom násilí je veľmi zložité odhadnúť mieru, za ktorou už ide o násilie. Zväčša ho môžeme oddeliť od bežných medzigeneračných konfliktov tým, že pri násilí je dieťa vystavované tlaku, ktorý je nad jeho sily, prípadne je nútené k zodpovednosti za veci, ktoré nedokáže ovplyvniť. Veľkým fenoménom pri psychickom násilí sú situácie pri rozvodoch a rozchodoch rodičov, kde veľmi často dochádza k traumám spôsobeným povýšením záujmov rodičov nad záujem dieťaťa. Práve v týchto situáciách deťom ubližujú rodičia. Hoci sa nechceli stať agresormi, „vybavovaním si účtov“ s rozchádzajúcim sa partnerom, ovplyvňovaním dieťaťa a hádkami o tom, kto je lepší rodič, deťom veľmi ubližujú.

Zneužité môže byť dieťa aj cez mobil

Veľmi závažnou a traumatizujúcou formou násilia páchanom na deťoch je sexuálne násilie. Trauma sa násobí tým, ak je páchateľom blízka osoba napr. z rodiny, ktorej dieťa dôveruje a nechce ju stratiť. Vplyvom technológii pribúdajú aj nové typy prípadov sexuálneho násilia, ktoré sa dejú v kyberpriestore v počítačoch, tabletoch a telefónoch. Práve tieto kybernetické formy násilia najprv začínajú možno nevinným dobrodružstvom, ktoré sa časom často mení na vydieranie, sexuálne zneužitie, či diskreditáciu dieťaťa medzi rovesníkmi. Táto forma sexuálneho násilia je veľmi ťažko riešiteľná aj z dôvodu, že sa deje na zaheslovaných sociálnych sieťach a umožňujú anonymnú komunikáciu. Sťažuje to odhalenie, ale aj vyšetrovanie prípadných incidentov, ktorých obete sú deti. Aj tu však dokážu pomôcť odborníci aj polícia, pokiaľ sa koná včas.

Šikana je tiež násilím

Medzi násilie páchané na deťoch sa zaraďuje aj rovesnícke násilie, ktoré označujeme ako rovesnícke šikanovanie. Môže niesť znaky všetkých troch doteraz spomínaných foriem. Najčastejšie s ním stretávame v školách a v rovesníckych skupinách. V detských kolektívoch ide najmä o ničenie vecí, vyhrážanie sa na odľahlých miestach školy alebo ulice, nútené nosenie peňazí, cigariet, atď. Špecifickou formou šikanovania je kyberšikana, ktorá prišla so sociálnymi sieťami a s technológiami. Medzi najčastejšie prejavy kyberšikany patrí prenasledovanie na sociálnej sieti, vulgárne, výhražné správy, očierňovanie, vytváranie falošných správ a profilov, rôzne zvrátené a nebezpečné výzvy, vydieranie, zneužitie osobných údajov a zverejňovanie kompromitujúcich fotografií a videí. Obeťou kyberšikany môže byť aj vaše dieťa, hoci o tom nemusíte ani tušiť.

Nenechávajte si informácie len pre seba

Počet prípadov násilia na deťoch pribúda. Je to spôsobené aj súčasným spôsobom života spoločnosti, aj možnosťou techniky dostávať sa k deťom ešte bližšie ako dokážu zvládnuť. Aj keď je nemožné ovplyvňovanie násilím úplne zastaviť, výrazne môžeme deťom pomôcť zotrvávať v ohrození čo najkratší čas. Každý včasný podnet môže dať dieťaťu šancu na život bez násilia. Zareagovať na násilie páchané na dieťati môžete rôznymi spôsobmi. Pokiaľ ste svedkom incidentu, o ktorom si myslíte, že dieťaťu spôsobuje neprimeraný stres, poníženie alebo zranenie, môžete bezodkladne ohlásiť tento incident na štátnej alebo mestskej polícii. Pokiaľ máte vedomosť alebo podozrenie, že nejaké dieťa je obeťou psychického, fyzického, sexuálneho násilia alebo hrubého zanedbávania, mali by ste túto skutočnosť oznámiť.

Pomoc Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Pracovníci oddelenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately preverujú každý podnet priamo v rodine dieťaťa. Čím je váš podnet na prešetrenie situácie podrobnejší a detailnejší, tým je väčšia šanca, že bude ohrozenému dieťaťu poskytnutá rýchla, správna a účinná forma pomoci. V prípade rovesníckeho násilia je taktiež potrebné o incidentoch komunikovať. Ak sa dieťaťu ubližuje v škole, malo by byť o tejto situácii informované vedenie školy, ktoré je povinné postupovať v zmysle smernice o šikanovaní a prijať následné opatrenia na zabezpečenie ochrany dieťaťu. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny tejto oblasti venuje zvýšenú pozornosť, citlivo analyzuje takéto prípady a spolupracuje s ďalšími zložkami, ktoré sa usilujú problém vyriešiť.

Kontakty pomoci

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Bezplatná linka pre nahlasovanie podnetov na násilia na deťoch 0800 191 222
Linka detskej istoty 116 111
www.destvobeznasilia.gov.sk

Autor: Mgr. Peter Lengyel, PhD., Koordinátor ochrany detí pred násilím, ÚPSVaR Považská Bystrica
Foto: pixabay.com