Nekonečné opravy dlažby pri divadle

330

V roku 2013 bolo verejnosti slávnostne odovzdané do užívania Hoenningovo námestie s budovou Divadla. Súčasťou tohto priestoru bola i rekonštrukcia priľahlej vozovky na Štefánikovej ulici, kde sa už vtedy objavili problémy s dlažbou. Tie sa napriek niekoľkým opravám nepodarilo doteraz definitívne odstrániť.

Cesta bola pôvodne koncipovaná ako súčasť pešej zóny
Dlhodobý problém s nespevnenou vozovkou sa mesto chystá definitívne vyriešiť. „Projekt bol hradený z finančných prostriedkov Európskej únie. Päť rokov nemôžeme nič meniť na tomto projekte, pretože by nám boli krátené financie,“ povedala o situácii prednostka mestského úradu Eva Kvocerová.
K uvoľňovaniu dlažobných kociek dochádza najmä v čase intenzívnejšieho dažďa, čo sa v
rámci reklamačnej lehoty pokúšala niekoľkokrát opraviť firma Cesty Nitra, a. s. „Projektová
dokumentácia bola spracovaná na základe požiadavky generálneho projektanta. Dokumentácia bola koncipovaná ako pešia zóna s tým, že členenie dokumentácie bolo určené objednávateľom (mestom) na pešiu zónu, teda chodníky existujúce a navrhované a komunikáciu. Ale dokumentácia bola projektovaná ako jeden celok – ako pešia zóna, preto
aj všetky konštrukcie boli navrhnuté tak, ako boli navrhnuté – pre občasný prejazd vozidiel nákladnej dopravy,“ prezradil subdodávateľ generálneho projektanta, konateľ spoločnosti Profim, s. r. o., Pavol Matys.

Črtá sa konečné riešenie
Podľa vedúcej oddelenia výstavby a životného prostredia na mestskom úrade v Púchove Daniely Šicovej je v zadaní pre spracovanie projektovej dokumentácie jednoznačne uvedené, že táto cesta nebola plánovaná ako pešia zóna. „Chyba vznikla pravdepodobne pri spracovávaní projektovej dokumentácie, kde bola v podkladoch cesta riešená ako rekonštrukcia miestnej komunikácie, pričom pri vizuálnom riešení s lúčmi, ktoré tadiaľto prechádzajú, dochádza k uvoľňovaniu dlažby,“ dodala Šicová.
Podľa slov Evy Kvocerovej by mala radnica na základe znaleckého posudku do dvoch mesiacov vedieť, kde nastala chyba. Posudok by mal ukázať, či je problém v zadaní projektu alebo v použitom materiály a mesto sa následne pokúsi chybu odstrániť definitívne.
-red-