OKNO DO MINULOSTI X.: JÁN AMOS KOMENSKÝ v Púchove

1059

28. marca nájdeme v kalendári Deň učiteľov. V tento deň roku 1592 sa narodil biskup Jednoty bratskej a jeden z najväčších európskych a svetových mysliteľov, filozofov, spisovateľov a pedagógov – tzv. učiteľ národov – JÁN AMOS KOMENSKÝ. Pri tejto príležitosti si pripomeňme jeho návštevy v Púchove i ďalšie súvislosti.

Komenského príbuzní

Na svojej ceste Slovenskom (vtedy súčasťou Uhorska) sa dvakrát zastavil v Púchove spomínaný pedagóg, aby navštívil svojich protestantských spolubratov, ktorí sa v čase náboženskej neslobody a bojov v českých krajinách usídlili práve tu – na Moravskej ulici. Túto komunitu tvorilo asi 25 bratských kňazov a ich rodiny. Pozemky na ulici pomenovanej podľa kraja, z ktorého väčšina utečencov prišla, patrili Lednickému panstvu. S Púchovom a jeho okolím sa spája Komenského meno i v ďalších súvislostiach. Faktom je, že v meste žila jeho dcéra (vydatá Molitorová) a sestra so švagrom Jánom Effronom Hranickým. V neďalekej Lednici žil jeho kmotor Mikuláš Drábik, ktorý bol autorom práce „Lux in tenebris“ (Svetlo v tme), v ktorej prorokoval zánik Habsburgovcov a stúpencov dosadenia na trón Františka II. Rákocziho. Roku 1670 bol Drábik zatknutý a po krátkom súdnom procese, nasledujúceho roku v Bratislave popravený ako kacír a zradca. Kat mu najskôr symbolicky odsekol pravú ruku a potom ho sťal.

komensky

Dobová podoba Jána Amosa Komenského.

Pobyt v Púchove

Ján Amos Komenský bol pozvaný do Uhorska, aby po anglickom a švédskom školstve reformoval i tunajšie. Prvýkrát sa Komenský na svojej ceste Slovenskom zastavil v Púchove na jar roku 1650, kedy v prítomnosti asi 20 kňazov slávil 1. mája „Večeru Pána“. Zároveň vyhlásil svojho švagra za duchovného správcu komunity. Pričinil sa i o potvrdenie a rozšírenie výsad Moravskej ulici majiteľkou Lednického panstva Zuzanou Lórantffyovou a získaval zo zahraničia príspevky na stavbu kostola, fary a školy. V Púchove sa Komenský zdržal asi týždeň. Zásluhu má najmä na tom, že si v tom istom roku komunita Bratov postavila menšiu faru, školu a nemusela odvádzať dane. Druhýkrát sa Komenský zdržal v Púchove v roku 1654, vtedy tu zanechal knihy za 150 florénov, ktoré mal predať jeho švagor. Ešte 10. februára 1670 písal svojim „bratom“ do Púchova z Amsterdamu o zomretých priateľoch, svojom zlom zdravotnom stave a zároveň ich povzbudzoval: „Žádam pak Vás, milí bratří a synové, za toto tré přitom: 1. Abyste to pro sebe měli a vlastní potěšení své, jinam toho nehlásajíce. 2. Abyste vrocími modlitbami pomahali silně, jinak nemohouc pro nepřítomnost. 3. Avšak abyste předce pomohli čím můžete.“

Orbis-pictus-001

Titulná strana Komenského učebnice Orbis pictus, v ktorej uplatňoval zásadu – „škola hrou“.

Mesto si pamätá

Ján Amos Komenský zomrel po dlhodobých zdravotných problémoch v spoločnosti svojej tretej ženy Jany (prvé dve zomreli), syna Daniela, priateľa a lekára Mikuláša Tulpa dňa 15. novembra 1670. Bol pochovaný v kostolíku v holandskom Naardene. Je spájaný aj s obcou Nimnica, pretože sa spočiatku údajne podpisoval prídomkom Nimnický. Jedná sa ale o nesprávne prečítanie si prídomku Nivnický podľa obce Nivnice na Morave, kde sa údajne narodil. V Púchove dnes môžeme nájsť pamätnú tabuľu na budove starej evanjelickej fary s textom:„V tomto dome býval v apríli 1650 Ján Amos Komenský – učiteľ národov, bojovník za mier a šťastie ľudu.“ Nápis na tabuli z roku 1958 nie je presný, pretože pôvodná stavba zhorela najneskôr v roku 1904. V meste je po Komenskom pomenovaná i základná škola a ulica.

Pavol Makyna