Nevidiaci a slabozrakí zo 68 bilancovali uplynulé obdobie

52

V zmysle pokynov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa bilancovanie uplynulého roka skoro sedemdesiatich základných organizácií má uskutočniť do konca tohto mesiaca. A v tej šesťdesiatej ôsmej púchovskej to prebehlo začiatkom tohto mesiaca.

Medzi členov tejto organizácie patria väčšinou starší ľudia, ktorí majú najväčšie problémy so zrakom a prejavuje sa u nich dlhodobá nemoc. I napriek tomu účasť na hodnotiacej schôdzi bola veľmi dobrá. Zasadacia miestnosť denného centra bola zaplnená do posledného miesta. Prítomní medzi sebou privítali predsedníčku Krajskej rady ÚNSS Máriu Danielovú, vedúcu Krajského strediska ÚNSS v Trenčíne Zoru Sdurkovú. Za naše mesto vedúcu oddelenia MsÚ Renatu Holákovú a Irenu Kováčikovú, predsedníčku komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri mestskom zastupiteľstve.

Pomoc mesta a spolupráca s ďalšími organizáciami

Vo svojej správe pri hodnotení úloh za minulý rok predsedníčka ZO Emília Luhová sa zaoberala štyrmi oblasťami, ktoré vyplývajú z poslaní ÚNSS – rozvoju zručnosti a pomoci členom ZO k plnohodnotnému životu, obhajobe záujmov členov, zabezpečovaniu sociálnej rehabilitácie a poskytovanie poradenstva ako aj informovanie občanov, aby vnímali zrakovo postihnutých občanov ako prirodzenú súčasť obyvateľov nášho regiónu. Vyzdvihla predovšetkým pomoc mesta, ktorá spočíva v bezplatnom nájme priestorov, čím mesto prispieva k zabezpečovaniu sociálneho poradenstva, poradenstva na zabezpečenie kompenzačných pomôcok, k schôdzkovej činnosti a rôznym kurzom sebaobsluhy.

Poďakovala aj za to, že zrakovo postihnutí môžu navštevovať aktivity denného centra v rôznych krúžkoch a iných podujatí. Za pomoci finančnej dotácie mesta mohli tridsiati členovia absolvovať v októbri sociálno-rehabilitačný pobyt v Kúpeľoch Nimnica a realizovať tak projekt Chráňme oko v hlave. Okrem dobrej spolupráce s denným centrom vyzdvihla spoluprácu aj s tromi organizáciami: sluchovo postihnutými, miestnou pobočkou reumatikov a turistami, s ktorými počas Dňa priestorovej orientácie zorganizovali súťaž v bowlingu. Konštatovala, že aj celonárodné výchovné podujatie s políciou v októbri ku Dňu bielej palice pre vodičov motorových vozidiel prispelo k vedomiu, že aj nevidiaci a slabozrakí žijú v našom meste.

Zbierka Bielej pastelky pomohla aj púchovskej organizácií

Využila príležitosť poďakovať aj obyvateľom nášho mesta a okolia za úspešný priebeh celonárodnej zbierky Biela pastelka, keď výnos bol 852,48 eur. S radosťou konštatovala, že tak prispeli k tomu, že púchovská organizácia dostala dotáciu z ústredia ÚNSS 213,- eur. Dotácia bola využitá pri realizácií projektu Chráňme oko v hlave. Súčasťou projektu bola aj výstava kompenzačných pomôcok nielen pre členov, ale aj púchovskú verejnosť a pre pracovníkov úradu práce, ktorí schvaľujú pomôcky. V závere schôdze bol schválený plán úloh na tento rok.

Emília Luhová; foto: Slavomír Flimmel.