Nová sociálna služba v Púchove: Sociálny taxík

468

Na decembrovom mestskom zastupiteľstve bolo schválené VZN č.14/2020 o podmienkach a spôsobe poskytovania sociálnych služieb a sume úhrady na území mesta Púchov, do ktorého bola začlenená nová forma terénnej sociálnej služby na našom území. Cieľom prepravnej služby je prioritne skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti. Nová sociálna služba by mala byť pre občanov k dispozícii od 1.2.2021.

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný:

a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,

b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, resp. nepriaznivého zdravotného stavu, inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

Ďalej môže byť táto služba poskytnutá na prepravu k lekárovi, do zdravotníckych zariadení, na prepravu do zariadení sociálnych služieb alebo bežnú prepravu po meste. Vozidlo je vybavené zdvíhacou plošinou k preprave klientov na invalidnom vozíku.

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe:

a) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou, s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Púchov

b) ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti odkázaná na prepravnú službu, s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Púchov

Služba sa neposkytne oprávnenej osobe:

a) ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok, alebo sa správa agresívne, hrubo či vulgárne,

b) je dlžníkom za poskytnutú službu z predchádzajúceho obdobia.

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva osobne na Mestskom úrade v Púchove alebo telefonicky, minimálne deň vopred, v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod – 14:30 hod na telefónnom čísle 0904 370 525.

Zároveň žiadateľ predkladá ku kladnému vybaveniu služby preukaz ZŤP.

Úhrada za prepravnú službu sa určuje sumou:

a) 1,00 € za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Púchov (jednou jazdou sa rozumie jedno nastúpenie do vozidla – jazda – a následne vystúpenie z vozidla),

b) 0,50 € za každý kilometer mimo mesta Púchov,

c) 1,00 € / hod. sa určuje úhrada za stojné počas prepravy mimo územia mesta (okrem sprevádzajúcej fyzickej osoby).

Úhradu za prepravnú službu vyplatí prijímateľ priamou platbou vodičovi v deň jazdy a vodič prijímateľovi vystaví doklad.

Kvôli efektivite môže byť prepravovaných viacero osôb naraz. Zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť v dostatočnom predstihu.

Ďalšie informácie o spustení a prevádzke sociálneho taxíka v meste Púchov budeme informovať v Púchovských novinách a na oficiálnej web stránke Mesta Púchov.

Daniela Gabrišová, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov
Foto: Slavomír Flimmel