O miesto hlavného kontrolóra má záujem 8 kandidátov

791

Mestské zastupiteľstvo Púchov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta na 24. apríla 2017. Termín nástupu do funkcie novozvoleného hlavného kontrolóra je 1. máj tohto roku. 

Písomnú prihlášku do stanoveného termínu doručili nasledovní kandidáti:
1. JUDr. Ing. Martin Dolinský, Dolné Kočkovce
2. Ing. Mária Barcíková, Červený Kameň
3. Ing. Marta Kavecká, Púchov
4. Ing. Ľubomír Chalupka, Považská Bystrica
5. Mgr. Marián Mišún, Púchov
6. Ing. Iveta Loduhová, Streženice
7. Ing. Anton Martinko, Púchov
8. Ing. Juraj Zima, Považská Bystrica

Pravidlá voľby hlavného kontrolóra
Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra majú právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne päť minút. Kandidáti budú vystupovať pred poslancami v abecednom poradí. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční po skončení prezentácie jednotlivých kandidátov a bude tajná. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, Mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
-sf-