Obec Beluša vďaka verejným obstarávaniam šetrí vlastné finančné prostriedky

72

Obec Beluša je podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná dodržiavať postupy podľa tohto zákona.

Obec využíva spôsoby verejného obstarávania v zmysle uvedeného zákona. Jedným zo spôsobov obstarávania je, že obec vyhlasuje verejné obchodné súťaže cez elektronický kontraktačný systém (tzv. EKS), resp. elektronické trhovisko. Všetky tovary, práce a služby obstaráva obec transparentne a obchodné vzťahy dokladuje zverejnenými objednávkami alebo zmluvným vzťahom. Všetky objednávky, zmluvy a faktúry obec zverejňuje prostredníctvom portálu Digitálne mesto.

Jednou z povinností verejného obstarávateľa je štvrťročne vyhodnocovať vykonané verejné obstarávania v hodnote nad 1 000 € a nad 5 000 €. V súhrnných správach sa najlepšie odzrkadlí miera úspory, ktorú obec vďaka verejnému obstarávaniu získala. Potvrdzujú to aj vykonané obstarávania obce Beluša v súvislosti s nákupom ochranných respirátorov FFP2.

Pri prvej verejnej súťaži s týmto predmetom, ktoré bolo v marci tohto roku vykonané cez EKS, obec predpokladala cenu 1 500 €. Po predložení ponúk 18 súťažiacich sa konečná cena znížila z predpokladaných 1 500 € na 698 €. Aprílové obstarávanie respirátorov FFP2 predpokladalo cenu 1 200 € pri počte 4 000 ks. Medzi 10 uchádzačmi o zákazku zvíťazila ponuka s hodnotou 699 €. Obec na týchto dvoch obstarávaniach ušetrila 1 303 €.

Ďalším príkladom efektívneho verejného obstarávania, ktoré obec zrealizovala, je dodávka 2 dopravných zrkadiel. Predpokladaná výška investície bola 440 € a vysúťažená cena predstavuje sumu 338,76€, čím obec usporila 101,24 €.

Tieto príklady potvrdzujú, že dobre nastavené podmienky, špecifikácia zákazky a vhodne zvolený spôsob výberu obchodnej súťaže, môžu znížiť predpokladanú hodnotu danej zákazky: „Pandémia koronavírusu nás v obci aj v oblasti verejného obstarávania naučila ešte viac predvídať, plánovať a budovať dobré vzťahy s dodávateľmi, aby sa zachovalo konkurenčné prostredie. Vyhlasovaním výziev využívame otvorené a overiteľné súťažné postupy. Keď navyše vďaka verejnej obchodnej súťaži získame zákazky za menšiu predpokladanú hodnotu, je to bonus navyše pre obecný rozpočet, pre nás všetkých. Nakoľko obec ušetrí a ušetrené financie môžeme investovať do iných, občanom prospešným projektom.“ uzatvára Mgr. Patrik Štrbák, prednosta obecného úradu Beluša.

Zdroj: OcÚ Beluša