ObFZ pripravuje nový ročník futbalových súťaží

47

Športovotechnická komisia Oblastného futbalového zväzu pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava začala s prípravou nového súťažného ročníka 2020/2021. Komisia upozorňuje futbalové oddiely, futbalové kluby a telovýchovné jednoty, že prihlášky do nového ročníka futbalových súťaží je možné podávať od 1. júna 2020. Športovotechnická komisia bude akceptovať iba prihlášky podané cez elektronickú podateľňu v Informačnom systéme slovenského futbalu najneskôr do utorka 30. júna 2020. Uzávierka prihlášok je do 23.59 hodiny.

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu rozhodol elektronickým hlasovaním (per rollam), že mužstvá nebudú v súťažnom ročníku 2020/2021 platiť žiadne štartovné do súťaží. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. Formulár adresára klubu – v prípade akýchkoľvek zmien – zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ osobne, poštou, alebo e-mailom.

Za spoločné družstvo mládeže podáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať. Tlačivo nájdu kluby na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu sa nachádza v sekcii tlačivá, dokumenty: Dohoda o spoločnom družstve mládeže uzatvorená podľa čl. 28 ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu.

Označenie súťaží v Infromačnom systéme slovenského futbalu v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži, 7. liga muži, 6. liga starší dorast – U19, 6. liga mladší dorast – U17, 4. liga starší žiaci, 4. liga mladší žiaci, Prípravka MIX – U11, Mladšia prípravka – U9.

Po prijatí mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 rozhodla Športovotechnická komisia Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica 17. marca s okamžitou platnosťou o odložení všetkých plánovaných majstrovských futbalových stretnutí jarnej časti futbalového ročníka 2019/2020 na neurčito.

Po takmer dvojmesačnej neistote a následných krokoch Západoslovenského futbalového zväzu rozhodol Výkonných výbor Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica, že všetky súťaže súťažného ročníka 2019/2020 riadené ObFZ Považská Bystrica v kategóriách dospelých, dorastu, žiactva aj prípravky sú zrušené.

Výkonný výbor zároveň rozhodol, že výsledky všetkých doteraz odohraných stretnutí oblastných súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020 sa anulujú a žiadne družstvo z uvedených súťaží pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 teda nepostupuje ani nezostupuje. Jesenná časť oblastných futbalových súťaží by mala odštartovať počas víkendu 8. a 9. augusta.

SFZ definitívne zakázal súťaže mládeže, žien a dievčat

Vzhľadom na vývoj krízovej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19, aktuálne opatrenia ÚVZ SR a po dôkladnej analýze, navrhol Technický úsek Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v spolupráci s Oddelením riadenia súťaží SFZ a v súlade so Súťažným poriadkom zakázať všetky súťaže mládeže, žien a dievčat riadené SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020. V súčasnosti ide o výnimočnú situáciu, ktorú nemohol nikto predpokladať, pričom nemá v povojnovej histórii obdobu. TÚ SFZ sa vo svojom návrhu snažil maximálne objektívne zohľadniť všetky aspekty:

– aktuálny pozitívny vývoj krízovej situácie na Slovensku (odhad začiatku povolenia súťažných zápasov),
– zatiaľ bližšie nešpecifikované požiadavky Hlavného hygienika a vlády SR na zabezpečenie súťažných zápasov,
– športovú objektivitu jednotlivých súťaží,
– zdravotné hľadisko hráčov a hráčok,
– dopad prípadného pokračovania v súťažiach na jednotlivé kluby,
– logistiku zabezpečenia prípadných súťažných zápasov (hygienické štandardy, delegované osoby, transfery na zápas a pod.).

Technický úsek SFZ svoj návrh zdôvodnil nasledovne:

1. Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19.5.2020 sú hromadné podujatia súťažnej športovej povahy stále zakázané. Na základe momentálnej situácie nebude možné pokračovať v súťažiach skôr, kým ÚVZ SR povolí organizovanie súťaží a aj to za prísnych hygienických štandardov. Je potrebné vziať do úvahy, že súťažné stretnutia sa budú musieť hrať bez divákov (v mládežníckych súťažiach bez rodičov) a futbalové kluby budú musieť zabezpečiť, aby nemali prístup do areálu.

Zároveň je potrebné predpokladať striktné nariadenia v oblasti hygienických štandardov (prístup do šatní, sociálnych zariadení, dezinfekcia v areáli, obmedzenie počtu osôb v jednej šatni a pod.). V neposlednom rade môže byť nariadené aj testovanie na COVID-19 všetkých zúčastnených – hráčov, realizačné tímy, usporiadateľov, rozhodcov a delegované osoby, ktorí budú prítomní na súťažných stretnutiach. Otázny je aj legislatívny rámec súhlasu rodiča pre účasť dieťaťa v zápase. Predpokladáme, že nie všetky kluby budú schopné tieto nariadenia splniť.

2. V prípade, ak chceme ukončiť súťažný ročník 2019/2020 riadne a včas (do 30.6.2020), nebude dostatočný priestor na odohratie všetkých kôl aj v prípade, že by sa hralo systémom utorok/streda – sobota/nedeľa – utorok/streda. V prípade, ak by sme predĺžili súťažný ročník do 30.7., nový súťažný ročník nezačne skôr, ako v septembri. Pri tomto rozhodnutí je potrebné brať do úvahy TL súťaží UEFA, ktoré sú plánované na september až november 2020, čo spôsobí extrémne nároky na vyťaženie reprezentačných hráčov, ako aj termínovú kolíziu s klubmi, ktoré týchto hráčov uvoľňujú.

3. Pri vyššie uvedenom modeli je potrebné vziať do úvahy aj aktuálne platný RaPP, kde by sa mohlo stať, že hráč/hráčka bude hrať v júni za jeden klub a v júli už za iný, čo môže narušiť regulárnosť a integritu súťaží. V aktuálnej situácii je potrebné mať aj súhlas všetkých klubov k pokračovaniu v súťaži, pretože súčasná situácia značne ovplyvní financovanie klubov (pozastavené/krátené finančné prostriedky od obcí, resp. iných subjektov). Z tohto dôvodu niektoré kluby nemusia do súťaže nastúpiť a súťaže sa stanú neregulárnymi (kontumácie, anulovania výsledkov, atď.). V tejto situácii je potrebné myslieť aj na obsadzovanie delegovaných osôb, mnohí z nich majú svoje civilné zamestnania a s množstvom termínov počas pracovného týždňa budú mať.

4. Najdôležitejším zo všetkých uvedených zdôvodnení je však aspekt zdravia a možných zdravotných dopadov. Systém súťažných stretnutí utorok/streda–sobota/nedeľa–utorok/streda je pre fyzicky nepripravených hráčov extrémne náročný. Z nášho pohľadu je odôvodnený predpoklad, že takýto model by bol nebezpečný pre zdravie poškodzujúce a komplikované zranenia hráčov a hráčok, čomu sa samozrejme snažíme predísť.

Na záver TÚ SFZ konštatoval, že podrobná analýza všetkých spomenutých aspektov vedie k jednoznačnému záveru, aby sme súťaže prerušili, nedohrali a zároveň urobili všetko preto, aby sme boli schopní plnohodnotne začať nový súťažný ročník 2020/2021 čo najskôr. Predpokladaný termín začiatku jednotlivých súťaži TÚ SFZ navrhne po konzultácii s klubmi. Dôležitý bude samozrejme vývoj situácie ohľadom koronavírusu COVID-19.

Zdroj: ObFZ PB, SFZ