Očkovací kalendár na rok 2018 – profesionálne riziko nákazy

232

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zverejnili Očkovací kalendár na rok 2018, v ktorom sú uvedené základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Tuberkulóza

Očkovanie proti tuberkulóze je povinné pre tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach, v čističkách odpadových vôd, pri ošetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou; osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou osôb alebo zvierat; príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri výkone služby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy a zamestnancov v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Chrípka

Očkovanie proti chrípke je povinné pre rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.

Vírusová hepatitída typu A

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je povinné pre zamestnancov laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy VHA; zamestnancov z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy VHA; osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd; osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby; príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; zamestnancov azylových zariadení a integračného strediska Ministerstva vnútra SR; príslušníkov Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; iných zamestnancov v riziku nákazy na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť; zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vírusová hepatitída typu B

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy; učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy; príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je odporúčané pre príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a zamestnancov sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.

Besnota

Očkovanie proti besnote je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty; zamestnancov asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy; šarhov. Očkovanie proti besnote je odporúčané pre veterinárnych lekárov.

Kliešťový zápal mozgu

Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu. Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu je odporúčané pre zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl; poľnohospodárskych zamestnancov; zememeračov; geológov; značkárov turistických chodníkov; zamestnancov horských chát a lanoviek; zamestnancov rekreačných zariadení; príslušníkov Policajného zboru a colníkov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Zdroj: uvz.sk, foto: pixabay.com