Odborníci diskutovali o meningokokových a salmonelózových nákazách

282

Odborníci z Národných referenčných centier (NRC) prezentovali počas konzultačného dňa 6. novembra 2018 stovke účastníkov výsledky svojej činnosti i najnovšie odborné informácie.

V rámci konzultačného dňa odzneli dve prednášky o situácii vo výskyte invazívnych meningokokových ochorení (IMO) na Slovensku za posledné štyri roky a tiež aktuálne informácie zo sveta – od RNDr. Anny Kružlíkovej z NRC pre meningokoky a MUDr. Miriamy Náglovej z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pri meningokových ochoreniach sú najohrozenejšie deti do štyroch rokov

RNDr. Anna Kružlíková o meningokových ochoreniach hovorí: „Tieto ochorenia sa vyznačujú alarmujúcou úmrtnosťou, vyše 20% pacientov má po prekonaní ochorenia závažné trvalé následky.“ Každý desiaty až pätnásty chorý zomiera napriek okamžite podanej antibiotickej liečbe a intenzívnej starostlivosti.

Najrizikovejšou vekovou skupinou, s najvyššou úmrtnosťou, sú dojčatá a malé deti do štyroch rokov. V rámci ochorení malých detí výrazne dominuje séroskupina B, vyskytuje sa až v 80 percentách prípadov. „Od roku 2015 vzrastá v celej Európe výskyt meningokokových ochorení s atypickým klinickým obrazom, tzv. abdominálnou brušnou formou, pri ktorej môže dokonca úplne chýbať horúčka a ochorenie pripomína gastroenteritídu so silnými bolesťami brucha,“ upozorňuje RNDr. Anna Kružlíková.

Od roku 2015 do novembra 2018 bolo v NRC pre meningokoky vyšetrených 2.429 vzoriek, 12-24% vzoriek z ochorení od 166 pacientov so suspektným IMO a 76-88% nosičských vzoriek. Výsledky vyšetrení:
– 95 % všetkých vzoriek bolo pozitívnych na N. meningitidis, v 5% sa nepotvrdila,
– hlásených bolo 130 IMO, laboratórne potvrdených 110,
– najvyššia chorobnosť bola v Prešovskom kraji, v okresoch Sabinov a Kežmarok,
– najmenej ochorení bolo hlásených z Trenčianskeho kraja,
– ochoreniami bolo postihnuté viac mužské pohlavie (58%) ako ženské (42%),
– zomrelo 19 ľudí, z toho 16 boli malé deti.

Pribúdajú salmonelové nákazy z cestovateľských a chovateľských aktivít

NRC pre salmonelózy pôsobí ako integrujúce centrum pre laboratórny dohľad v diagnostike a typizácii salmonel a spolupracuje s oddeleniami epidemiológie. Salmonelózy sú komplexná problematika a na jej riešení sa podieľajú diagnostické laboratórne pracoviská, ktoré vyšetrujú vzorky od pacientov i laboratóriá mikrobiológie životného prostredia analyzujúce vzorky potravín a životného prostredia, ktoré môžu byť faktorom prenosu salmonelových nákaz. NRC pre salmonelózy monitoruje výskyt salmonel a cirkuláciu rôznych sérotypov salmonel v biologických materiáloch od pacientov, ako aj v potravinách a v environmentálnych vzorkách vyšetrovaných na pracoviskách verejného zdravotníctva.

„Kolegov oboznámime s novými poznatkami týkajúcimi sa výskytu rôznych sérotypov salmonel na území Slovenskej republiky, zistených prameňov (zdrojov) salmonelóz a faktorov, ktoré umožňujú vznik a prenos salmonelových nákaz. Vznik salmonelóz je podmienený nielen konzumáciou salmonelami kontaminovaných známych druhov jedál zo slepačích vajec, ako sú napríklad v domácnosti pripravované majonézy, krémové zákusky s pridaním žĺtkov, domáca zmrzlina, tepelne nedostatočne spracované iné jedlá z vajec, ale aj kontaminovanými nevarenými jedlami (šaláty), prípadne tepelne spracovanými jedlami, ktoré sa druhotne kontaminujú pri zanedbaní hygieny prípravy jedál,“ hovorí MUDr. Dagmar Gavačová.

Na vzniku salmonelóz majú vysoký podiel aj cestovateľské aktivity do exotických destinácií, ak cestovatelia nie sú informovaní o možnom riziku vyplývajúcom z konzumácie neznámych potravín, vrátane ovocia a vody, alebo riziko vedome bagatelizujú. V posledných rokoch je zaznamenný aj výskyt nákaz, ktoré sú dôsledkom priameho alebo nepriameho kontaktu s exotickými zvieratami (korytnačky, jašterice, chameleóny, leguány) chovanými v domácnostiach, ale dostupnými aj na burzách, veľtrhoch, či kontaktných zoologických záhradách, alebo putovných výstavách. Doterajšia diagnostická prax potvrdzuje, že zvlášť vnímavé na vznik týchto nákaz sú deti vo veku od 0 do 5 rokov a deti mladšieho školského veku. Aby sa amatérski chovatelia, ich rodinní príslušníci, ale aj náhodní návštevníci, či predajcovia v špecializovaných predajniach dokázali chrániť pred rizikom nákazy, bol vydaný informačný leták.

Zdroj: ÚVZ