Okienko chochmesu: Parkovanie

412

Pre dynamickú dopravu a bezpečnosť cestnej dopravy a samotnému pohybu chodcov po chodníkoch sú hrozbou zaparkované stojace automobily na chodníkoch a cestách v obci. Výnimočným nie je ani vidieť „na drzo“ odstavené autá v križovatkách a na žltých čiarach. Smutné je vidieť kľučkujúci autobus MHD na ceste, či zúfalých pracovníkov PTSM pri vývoze komunálneho odpadu alebo aj pri celoročnej údržbe ciest, či chodcov, hlavne seniorov, deti a mladé mamičky s kočíkmi „motajúc“ sa po ceste.

Ako občan – šofér a predseda dopravnej komisie pri MSZ v Púchove sa každodenne stretávam s týmto problémom a stáva sa, že ma či už samotní vodiči alebo chodci oslovia, aby som s tým niečo robil. V rámci možností sú podnety riešené na komisii dopravy a služieb a po jej schválení so súhlasom dopravného inžiniera sa osádzajú zvislé dopravné značenia zákazu zastavenia a státia, vodorovné značenia – biele šrafované čiary, alebo donedávna aj žlté čiary.

Na oživenie z teórie autoškoly a v súvislosti s opakovaným porušovaním zákona č.8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste aj na chodníkoch v obci Vás upozorňujem na skutočnosť, že podľa §23 ods.1 zákona č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3m pre oba smery jazdy. Zároveň podľa § 5, ods.1 písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa §52 ods.2, ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m.

A kde ešte nesmiete zastaviť a stáť? Podľa tohto zákona je viacero dôvodov, ale za povšimnutie určito stojí podľa §25, ods.1 písmeno a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, písmeno d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5m pred hranicou križovatky a 5m za ňou, tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru T na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

Toľko citáty zákona. A prečo to nefunguje v praxi? Odpoveď si musí dať každý sám za seba, ale musím podotknúť, že roky zlyháva kontrolný orgán, v tomto prípade polícia, na ktorú sa treba obracať v prípade bránenia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a chodníkov v obci iným osobám. Žiadna komisia a ani poslanci nemajú právomoc stále niekoho napomínať a upozorňovať. Máme zákony, je demokracia, slobodná vôľa a máme rozum (chochmes). Pozor, nie anarchiu!

Veľmi sa osvedčilo využívať pri rodinných domoch odstavné plochy na vlastných pozemkoch, dvoroch. Preto pri rekonštrukcii svojich obydlí neváhajte pohrať sa s myšlienkou posunutia brány do vnútra pozemku, s možnosťou vytvorenia nového bezbariérového parkovania. A jedna dobrá rada na záver: pri kúpe ďalšieho vozidla do domácnosti sa spýtajte sami seba, či ho máte aj kde parkovať.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ