Rozvoj obce Beluša určuje nový strategický dokument

185

Pohľad na to, aká obec je a aké má vízie do budúcnosti, prináša po schválení poslancami obecného zastupiteľstva od 01.03.2021 nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Beluša na roky 2021 – 2027 (PHRSR). Na jeho tvorbe sa v Beluši pracovalo od novembra 2020.

„Strategické ciele v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti určila obec nielen podľa svojich priorít, ale aj na základe názorov a nápadov jej

občanov či podnikateľských subjektov pôsobiacich v obci. Tí sa do procesu tvorby zapojili v januári 2021 dotazníkovou formou. Veľmi nás potešilo, že budúci rozvoj obce zaujal 207 Belušanov a 14 podnikateľských subjektov pôsobiacich na území obce. Pred 6 rokmi sa zapojilo len 13 občanov a 6 záujmových organizácií v obci“, informuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta obecného úradu v Beluši.

Obec Beluša si na programovacie obdobie 2021-2027 vyčlenila viacero významných investičných akcií, ktoré sú úzko naviazané na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a vo veľkom odrážajú potreby a podnety občanov či podnikateľov.

Prioritná kanalizácia a revitalizácia obecného námestia

Prioritné podľa občanov i vedenia obce je dobudovanie chýbajúcej kanalizácie a vodovodu v niektorých častiach obce. Požiadavku zvýšenia bezpečnosti nasvietením priechodov pre chodcov obec už počas najbližších týždňov na vybraných 8 priechodoch pre chodcov zrealizuje.

Dlhodobo Belušanom chýba miesto oddychu, verejný park či priestor pre vonkajšiu kultúru v centre obce. Obsahom podanej žiadosti obce vo výzve „Vodozádržné opatrenia“ by obec realizovala najväčšiu investičnú akciu. Zo súčasného parkoviska by sa stalo atraktívne námestie s fontánou, krytým átriom, zeleňou, verejným parkom. Organizovanie rozmanitej kultúry i vonkajšie kino by dostalo väčší priestor na realizáciu.

Podpora cyklodopravy a zviditeľnenie prírodných krás okolia

Beluša chce budovať vlastné cyklotrasy. Je súčinná pri budovaní 5. etapy Vážskej cyklomagistrály, kde sa počíta s premostením Lednické Rovne – Beluša, čo by veľmi privítali občania oboch obcí. V pláne je budovanie cyklotrás v rámci obce. Na programe je aj doplnková infraštruktúra v podobe cyklostojanov a cykloprístreškov, o ktoré obec vo výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už požiadala. Odkladací priestor na bicykle chýba najmä v blízkosti železničnej zastávky Beluša.

Podpora cestovného ruchu by sa podľa Belušanov mala orientovať najmä na lokalitu Belušské Slatiny a Podmalenica. Pozornosť si zaslúži významná lokalita Hradište, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Belušský chotár sa pýši mnohými vrchmi a prírodnými krásami, ale Belušanom, rovnako aj turistom, chýba značenie zaujímavých miest, turistický náučný chodník či cykloturistické trasy. Vytypovať miesto pre postavenie rozhľadne by nemalo byť problémom.

Obec bude aj naďalej, vyvíjať aktivitu pri tvorbe nových lokalít pre individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu. Dopyt je aj po vytvorení podmienok pre výstavbu obchodného reťazca.

Investícia do detí i starostlivosť o seniorov

Samozrejmá je investícia do vzdelania detí a ich športového vyžitia na ihriskách a športoviskách. Modernizovať je potrebné i budovy v majetku obce (najmä kultúrny dom a budovu bývalej školskej jedálne).

Program sa zameriava aj na sociálnu oblasť pri starostlivosti o seniorov v plánovanom novom zariadení opatrovateľskej služby. Vhodnejšiu, tichšiu lokalitu navrhujú pre domov seniorov aj samotní občania. Obec vlastní budovu zdravotného strediska, v ktorej zdravotnú starostlivosť poskytujú traja všeobecní lekári, jeden detský a dvaja stomatológovia. Budova má vhodné priestory na prevádzku ďalších špecializovaných ambulancií.

Významná oblasť odpadového hospodárstva

Výrazné kroky obec v posledných mesiacoch realizuje aj v oblasti odpadového hospodárstva, na ktorú významne upozorňujú aj občania. Navrhujú napr. kontrolné separovanie odpadu v uzamykateľných košoch, výraznejšiu separáciu.

Občania by sa radi zapájali do dobrovoľníckych aktivít a požadujú výraznejšiu participáciu pri dianí v obci (aj v rozhodovacom procese), čo obec víta a robí potrebné kroky, aby spojenie obec – občan fungovalo ešte lepšie. Odrazom sú i požiadavky občanov z vyplnených dotazníkov, ktoré sa obec snaží, v rámci svojich možností, postupne zavádzať do praxe.

OcÚ Beluša