Optická sieť Slovak Telekomu Pod Lachovcom bude

427

V PN č.21 a č.22 som informoval obyvateľov mestskej časti Pod Lachovcom o prípravnom procese realizácie optickej siete. Dňa 31.05.2018 prebehlo k projektu na MsÚ územné konanie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie INS_FTTH_PU_Pod Lachovcom _FTTH_5_Pasiv.

Výhody a benefity z pripojenia boli, respektíve sú podrobne popísané v tlačivách, ktoré ste počas prieskumu záujmu o pripojenie dostali. Osobná angažovanosť a rokovania s majiteľmi rodinných domov a následne aj so správcami bytových domov (BD), na schôdzach spoločenstiev vlastníkov bytov (SVB), s firmami a organizáciami pôsobiacimi v našej mestskej časti (MČ) prebehli úspešne a tak aj cieľ, aby v našej MČ bola optická sieť realizovaná medzi prvými je úplne reálna. Pri odovzdávaní podkladov investorovi k 04.07.2018 bol stav prieskumu záujmu nasledovný:

Vzhľadom na fakt, že od odovzdania podkladov prieskumu ubehli dva mesiace a viacerým občanom končia zmluvy so súčasnými operátormi, oslovili ma s otázkou, kedy začne realizácia projektu. Obrátil som sa preto na kompetentných pracovníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Po prekonzultovaní otázok možno stav prípravy formulovať nasledovne. V súčasnosti spoločnosť Slovak Telekom,a.s. súbežne finalizuje niekoľko projektových dokumentácií pre optickú telekomunikačnú sieť v meste Púchov. Jednou z nich je i lokalita Pod Lachovcom, kde je tesne pred schválením finálna verzia projektovej dokumentácie (PD). Následne projekt prejde v priebehu septembra fázou výberu dodávateľa a po odovzdaní PD vybranému dodávateľovi a po schválení žiadosti na povolenie rozkopávok na MsÚ, predpokladáme zahájenie realizácie výkopových prác Pod Lachovcom v druhej polovici októbra. Spoločnou ambíciou Výboru MČ č.1 a investora je, aby realizácia projektu Pod Lachovcom bola zaradená ako jedna z prvých v meste Púchov.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ č.1
Foto: pixabay.com