Oslava Dňa učiteľov v Divadle Púchov

846

V utorok 27. marca sa v Divadle Púchov konala slávnosť ku Dňu učiteľov.

Medzi prítomnými učiteľmi škôl a školských zariadení okresu Púchov sme mohli zazrieť okrem primátora Rastislava Heneka aj starostov Jána Behra (Lúky), Michala Ondričku (Lysá pod Makytou) a Ladislava Ďurečka (Nimnica). Po úvodnom slove vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáty Holákovej sa k prítomným učiteľom prihovoril s prejavom primátor mesta.

Príhovor primátora Rastislava Heneka:

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ – povedal Ján Amos Komenský, učiteľ národov a ja s tým musím len súhlasiť. Hoci paradoxne práve neustále vzdelávanie, mi má pomôcť pochopiť to slávne Sokratove tvrdenie: „Viem, že nič neviem“. Ale nechcem a ani nebudem filozofovať, pretože tiež som povolaním učiteľ a telom i dušou si uvedomuje zmysel tohto nádherného povolania.

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, vychovávatelia, školskí pracovníci, milí hostia! Dovoľte mi, aby som vám pri príležitosti Dňa učiteľov osobne vyjadril uznanie, ktoré vám nepochybne patrí a zároveň sa vám poďakoval za to, že ste učiteľmi i napriek nie veľmi priaznivej situácii v slovenskom školstve. Mojim zámerom pri nástupe do funkcie primátora bolo okrem iného aj obnova základných škôl a tým zabezpečenie väčšieho komfortu pri výučbe nielen pre žiakov a učiteľov ale aj ostatných pracovníkov škôl.

Som rád, že v priebehu 3-ročného obdobia sa podarilo zrekonštruovať a obnoviť ZŠ Komenského i ZŠ Gorazdovu. ZŠ s MŠ Slovanská prešla zatiaľ len obnovou okien, ale verím, že čoskoro dôjde aj k obnove jej plášťu. Je mojim cieľom pokračovať aj v obnove materských škôl. Vynovili sme aj niektoré školské ihriská a telocvične, do areálov niektorých škôl pribudli nové prístrešky pre čas trávený vonku počas trvania školského klubu detí, čo tiež určite pozitívne prispelo k zlepšeniu atmosféry počas času tráveného v škole i mimo vyučovania.

Verte mi, že si uvedomujem dôležitosť vašej práce, ktorá spočíva nielen vo vzdelávaní detí a mládeže ale aj v ich výchove. Práve v súčasnosti, v čase rastúceho extrémizmu, ku ktorému sa často deti a mládež prihlasujú práve z dôvodov neznalosti histórie alebo nedostatočného výchovného vplyvu spoločnosti, je postavenie učiteľa veľmi významné. Vidíme tiež, ako v politike chýba slušnosť a úcta k človeku i k životu.

Preto Vás prosím, buďte trpezliví a pokračujte vo svojom snažení vychovať z našich detí slušných ľudí uznávajúcich základné ľudské práva a životné hodnoty, akými sú rodina, láska, tolerantnosť a vzájomná úcta. Som rád, že aj dnes oceňujeme niektorých z vás, ktorí svojou prácou a svojim postupom k výchove a vzdelávaniu sú vzorom nám všetkým.

Poďakovanie patrí však aj všetkým nepedagogickým zamestnancom, ktorí svojou prácou pomáhajú splniť plány a ciele každej školy alebo škôlky. Prajem vám hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, ale i veľa lásky a najmä mnoho žiakov tešiacich sa čas strávený na vašich hodinách.

Po príhovore primátora mesta prišlo na rad oceňovanie vybraných pedagógov z jednotlivých škôl a školských zariadení. O kultúrny program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy Púchov.

Zoznam ocenených pedagógov:

 • MŠ Požiarna 1291 – Jarmila Rolincová, Erika Uherčíková,
 • MŠ Mládežnícka – Eva Zemanová,
 • MŠ Ul. 1. mája – Marta Šomková,
 • MŠ Chmelinec – Alena Krajčová, Ľudmila Kováčiková,
 • MŠ Požiarna 1292 – Andrea Kučíková, Daniela Labantová,
 • MŠ Nosice – Alena Antalová,
 • ZŠ J.A. Komenského – Vanda Gažová, Lenka Šebová,
 • ZŠ Mládežnícka – Andrea Kurtinová, Oľga Mešová,
 • ZŠ Gorazdova – Kristína Jancová, Ľubica Kubašová,
 • ZŠ s MŠ Slovanská – Marcela Janeková, Žaneta Littová,
 • ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou – Milan Kuchta,
 • ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou Anna Mrníková,
 • MŠ Lúky Ludmila Dlapová, Jana Janíčková, Gabriela Koyšová, Marta Jurenková,
 • ZŠ s MŠ Záriečie – Alena Pekařová,
 • MŠ Nimnica – Vlasta Brehovská, Oľga Huťová,
 • ZUŠ Púchov – Ivan Sadloň, Jana Ďurišová,
 • CVČ Včielka Púchov – Taťjana Brozáková, Dáša Illyová.

Foto: S. Flimmel