Osvetová kampaň a informatívne meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl a gymnázií

74

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého NO2 v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl.

Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa následne znečistenie kumuluje. Spolu so žiakmi sa bude merať koncentrácia oxidu dusičitého NO2 denne počas jedného mesiaca. Výsledky sa zároveň zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami.

Populair má trvanie osem rokov (2020 – 2027), zameriava sa na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia. Rovnako prispieva k efektívnejšiemu riadeniu kvality ovzdušia v regiónoch Slovenska prostredníctvom národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Jedným z cieľov projektu je podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia, zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia a vykonávanie opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov dopravy na kvalitu ovzdušia a na zdravie.

Cieľom predmetnej kampane je zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Informatívne meranie NO2 bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku. Žiaci sa budú podieľať na samotnom výskume, budú pracovať v tíme, získajú praktické skúsenosti s prácou s mapou, spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné zaznamenanie výsledkov, zapoja sa do inovatívnych úloh. V neposlednom rade sa dozvedia, ako vplýva doprava na stav ovzdušia v bezprostrednej blízkosti školy.

Kampaň sa orientuje na deti, ktoré sú zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia z viacerých dôvodov:

• Dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.

• Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja.

• Majú užšie dýchacie cesty, preto im zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.

• Majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.

• Trávia viac času vonku.

Zapojenie žiakov do meraní má prispieť k zlepšeniu informovanosti o znečistení ovzdušia v okolí našich škôl. Zároveň upriami ich pozornosť na vplyv človeka na kvalitu ovzdušia. Cieľom výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a pred zástupcami samosprávy práve žiaci zapojení do tejto kampane.

Zhmotnenie neviditeľného znečistenia ovzdušia do konkrétnych číselných hodnôt a prezentácia výsledkov pred zástupcami samospráv pomôže urýchliť zavedenie nevyhnutných opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí. Dôležité je aj postupné obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej a poobedňajšej špičky. Cieľom je šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia a vplyve znečisteného ovzdušia na zdravie zraniteľných skupín, kam patria aj deti.

V Trenčianskom kraji prebehla inštalácia pasívno-difúznych meračov v priebehu minulého týždňa na 6 vybraných školách:

• Základná škola, Slatinská 3, Beluša

• Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. Váhom

• Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza

• Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154

• Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín

• Základná škola s materskou školou, Udiča č. 248, Udiča

Základné informácie a znenie celej výzvy s časovým harmonogramom nájdete na stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly

Ministerstvo životného prostredia SR, foto: pixabay