Ako má vyzerať revitalizácia školského areálu na ZŠ Gorazdova?

1057

V poslednom období rezonuje v meste a na sociálnych sieťach problematika revitalizácie školského areálu na Základnej školy Gorazdova, v ktorej súvislosti mesto prijalo 2 petície, riešením ktorých sa zaoberá mestským zastupiteľstvom zriadená komisia.

Súčasný stav školského športového areálu pri ZŠ Gorazdova neumožňuje naplno zabezpečiť športové využitie pre deti, ktoré navštevujú danú školu, ale ani pre verejnosť. Nakoľko ide o areál vybudovaný pred viac ako 40 rokmi, je dlhodobým cieľom tejto školy revitalizovať športoviská v tomto areáli tak, aby ich mohli využívať nielen deti navštevujúce túto školu, ale aj široká verejnosť. V ZŠ Gorazdova sú triedy zamerané na futbal, ktoré aj v rámci vyučovania majú tréningové procesy, pričom v súčasnosti na tréningy musia dochádzať na súkromné športovisko vzdialené asi 1 km od školy, za prenájom ktorého samozrejme MŠK musí platiť. Treba zdôrazniť, že projekt revitalizácie nie je len o vybudovaní futbalového ihriska s umelou trávou, ale je oveľa komplexnejší. V rámci revitalizácie areálu má vzniknúť futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko pre hokejbal, doskočisková dráha, workautové ihrisko a dôjde k premiestneniu hasičskej veže do iného areálu.

Prečo mesto potrebuje ihrisko s umelou trávou a prečo práve ZŠ Gorazdova?

Futbalový klub MŠK Púchov spolufinancuje Slovenský futbalový zväz a jednou z podmienok fungovania Útvaru talentovanej mládeže je umelý trávnik, ktorý spĺňa rozmery veľkého ihriska podľa kritérií UEFA, ktoré však MŠK Púchov nemá v súčasnosti k dispozícii. Preto sa mesto v spolupráci s MŠK Púchov dlhodobo snaží zabezpečiť výstavbu ihriska s umelou trávou, aby mladí futbalisti mali vytvorené vhodné podmienky na tréningovú a hernú činnosť na potrebnej úrovni. Ide o časovo a právne náročný proces. V priebehu rokov sa preverovali štyri lokality, pričom po vyhodnotení všetkých okolností vyšla ako jediná vhodná lokalita areál ZŠ Gorazdova. Ostatné lokality sú nepoužiteľné, a to z nasledovných dôvodov:

1. Pomocné tréningové ihrisko v areáli MŠK Púchov nevyhovuje z dôvodu nedosiahnutia požadovaných rozmerov (pomocné ihrisko a pozemky okolo sú rozmerovo malé a ihrisko sa tam nezmestí).

2. Pozemky na ostrove v Nosiciach sú síce podľa ÚP určené práve na výstavbu športových zariadení, avšak nie sú vo vlastníctve mesta a snaha odkúpiť pozemky od všetkých vlastníkov sa ukázala ako nenaplniteľná a finančne veľmi náročná. Niektorí vlastníci kategoricky pozemky odmietli predať a tým sa celý zámer umiestniť tam ihrisko zmaril. Okrem toho mesto narazilo na nesúhlas časti obyvateľov, ktorí namietali záber poľnohospodárskej pôdy pod výstavbu s poukazom na ich znehodnotenie – a teda potrebu zachovať ich na pestovanie poľnoplodín.

3. Pozemky pri Váhu vedľa areálu Športcentra taktiež nie sú vo vlastníctve mesta Púchov, ale Slovenskej republiky – v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Čo je však zásadnejší problém, nachádzajú sa v záplavovom území, na ktorom nie je možné umiestniť trvalú stavbu takéhoto charakteru.

4. Areál ZŠ Gorazdova je vhodný z hľadiska vlastníckych vzťahov (pozemky sú mestské) a potrebných rozmerov, z hľadiska funkčného využitia pozemkov v súlade s územným plánom ako i z hľadiska potrieb školy. Súčasná plocha ihriska je neudržiavaná, má nerovný povrch a teda sa minimálne využíva. Realizácia daného projektu by bola pre školu výhodná, stúpol by kredit školy, keďže súčasťou školy sú práve futbalové triedy.

Na projekt je už naviazaných niekoľko schválených záväzkov a zmluvných vzťahov mestským zastupiteľstvom, z ktorých vyplývajú práva aj povinnosti, ktoré treba plniť. V júni 2021 bolo na mestskom zastupiteľstve schválené a následné podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci, kde sa Slovenský futbalový zväz zaviazal poskytnúť finančné prostriedky na výstavbu športového areálu vo výške 150 000 eur. V decembri 2021 boli schvaľované na mestskom zastupiteľstve investičné akcie, kde bola schválená aj predmetná akcia. Na mestskom zastupiteľstve v apríli 2022 bola v rámci úpravy rozpočtu schválená kapitálová dotácia na predmetnú akciu pre MŠK Púchov. Zároveň sa uzatvorila nájomná zmluva medzi prenajímateľom Mesto Púchov a nájomcom MŠK Púchov, s.r.o. na pozemky v areáli ZŠ Gorazdova za účelom umiestnenia a prevádzkovania futbalového ihriska s umelou trávou. Financovanie projektu je teda viaczdrojové s veľkým finančným prispením SFZ, spoluúčasťou mesta a MŠK Púchov.

Opis projektu umelej trávy

Projekt zahŕňa výstavbu tréningového futbalového ihriska s umelým športovým povrchom Umelá tráva III. generácie so vsypom, vybudovanie nového floorbalového ihriska s polyuretánovým športovým povrchom EPDM s rozmerom hracej plochy 30x24m, novú workoutovú zónu s rozmerom 20x10m a novú rozbehovú dráhu s pieskovým doskočiskom pre skok ďaleký a trojskok. Všetky stavebné objekty budú slúžiť primárne pre potreby školy.

Pred zahájením celej výstavby bude zdemontovaná a premiestnená požiarna tréningová veža do areálu ZŠ Komenského v meste Púchov.

Po obvode ihriska bude vybudovaný priestor pre odhŕňanie snehu a pre striedačky zo zámkovej dlažby. Za bránkami a od strany školy bude realizované nové záchytné oplotenie. Vo východnej časti medzi futbalovým ihriskom a bytovkami bude postavená nová protihluková stena do výšky cca 2,26 m zo sendvičových panelov a do výšky 6 m bude záchytná tkaná nenasiakavá sieť.

Objekty budú napojené k stávajúcim mestským komunikáciám pomocou pôvodných prístupových plôch. Pre dlhodobé parkovanie bude zabezpečené v priestoroch MŠK pre autobusy a osobné autá. Pri ZŠ Gorazdova bude len nástup a výstup.

Počas stavby bude dodávateľ povinný zabezpečiť priebežné čistenie stavbou znečistených vozoviek a znižovanie prašnosti na stavbe kropením. Stavebná činnosť musí byť obmedzená podľa hygienického predpisu na dobu medzi 7:00 – 18:00 hod. Výstavba športového areálu by v prípade realizácie mala trvať približne 4 mesiace, počas výstavby by bola doprava riešená tak, aby bolo čo najmenej zaťažené okolie.

Navrhnutá stavba je v súlade s územným plánom Mesta Púchov. Funkčné využitie plôch je podľa ÚP pre šport a rekreáciu. Plocha dotknutá rekonštrukciou je v súčasnej dobe využívaná žiakmi ZŠ Gorazdova v meste Púchov na športové aktivity v rámci vyučovania i po ňom. Po ukončení stavby dotknuté plochy nezmenia charakter užívania.

Po dokončení stavby bude stanovený prevádzkový poriadok, z ktorého bude vyplývať, že užívanie stavby je počas vyučovania vyhradené pre žiakov ZŠ Gorazdova a v popoludňajších hodinách pre tréningový proces mládežníckych mužstiev MŠK Púchov. Počas víkendov pre zápasy mládežníckych mužstiev MŠK Púchov. V zimnom období sa bude využívať ihrisko max. do 20. hodiny a v letných mesiacoch max. do 21. hodiny. Prevádzkovateľ zároveň určí voľné hodiny pre širokú verejnosť.

Petície

Prvá petícia je PROTI výstavbe športového zariadenia v areáli Základnej školy Gorazdova Púchov, petícia bola doručená dňa 23.11.2022. Petíciu podpísalo 509 občanov, ktorí sa odvolávajú na skutočnosť, že výstavbou športového zariadenia by bolo výraznou mierou zasiahnuté do užívacích práv bytov a zároveň by došlo k odstráneniu zelených plôch, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou okolia vystavaných bytových domov. Zároveň bola dňa 9.12.2022 doručená na mesto Púchov aj druhá petícia, a to ZA vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou a osvetlením v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove, ktorú podpísalo 901 občanov. Na vybavenie petícií bola zriadená osobitná komisia pri MsZ, ktorej úlohou je obe petície vyhodnotiť.

Viaceré média zachytili informáciu o príprave ďalšej petície, ktorá súvisí s revitalizáciou tohto školského areálu, a to v súvislosti s výrubom drevín. Podľa projektu má dôjsť k výrubu 56 drevín, ktoré boli špecifikované v dendrologickom posudku. Samozrejmosťou však je, že dôjde k náhradnej výsadbe, čo vyplýva aj zo samotného projektu, a to tak, aby sa neznížil komfort bývania a zároveň, aby bola zabezpečená aj estetickosť celého areálu a okolia. Bohužiaľ, pri každej výstavbe či rekonštrukcii, a to či sa jedná o stavbu, ktorú realizuje súkromná osoba alebo mesto, či mestská spoločnosť, dochádza k výrubom, avšak úlohou stavebníka je vždy zabezpečiť aj náhradnú výsadbu. Mesto Púchov za predchádzajúce 4 roky vysadilo v meste takmer 1 900 ks drevín a za oblasť ochrany prírody a krajiny, zelená infraštruktúra sme získali aj titul Enviromesto 2021.

S každou výstavbou či rekonštrukciou sú spojené obavy, avšak tento projekt môže priniesť do tejto školy, ale i do mesta nový život. Hovoríme o školskom areáli, ktorý má byť využívaný na šport pre deti, mládež, ale i pre verejnosť a naším cieľom by malo byť podporovať projekty, ktoré smerujú k rozvoju mesta i športového ducha mládeže. Pokiaľ budeme na veci hľadieť jednostranne a vo všetkom vidieť len to zlé, tak sa v tomto meste nič nepodarí postaviť a ani zrekonštruovať, a naše školské areály zostanú nezmenené, ale hlavne bez detí a bez športu.

Mestský úrad Púchov