OZ Rodičia a škola pri Spojenej škole Púchov prispieva k lepšiemu životu na Kolonke

218

Občianske združenie Rodičia a škola, ktoré pôsobí pri Spojenej škole Púchov, Ivana Krasku 491, Púchov, sa zapojilo do projektu Zelené oči, ktorého poskytovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Tento projekt je zameraný na podporu aktivít a činností spojených s ochranou a zlepšením stavu životného prostredia ako aj zvýšením environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja. Keďže Spojená škola Púchov prechádza v súčasnom období rekonštrukciou budov a okolia, rozhodlo sa aj OZ Rodičia a škola prispieť k úprave priestoru školy. Do oka im padol priestor bočného vstupu do areálu školy z parkoviska, ktorý bol dlhé roky zanedbaný a neudržiavaný. Tento vstup je najviac využívaný, keďže spája parkovisko s budovou školy. Hlavným cieľom bolo tento priestor pekne upraviť.

Na začiatku realizácie projektu sa priestor vyčistil, naviezol zeminou a vyrovnal. S touto realizáciou vyšlo v ústrety mesto Púchov, ktoré poskytlo dobrovoľnícku súčinnosť. Následne bol zabezpečený výber rastlín a ich rozmiestnenie. Výsadbu zelene realizovali študenti Spojenej školy po odbornej konzultácií so záhradným architektom. Priestor bol doplnený zakúpenými lavičkami a stojanmi na bicykle, keďže Spojená škola Púchov sa každoročne zapája do kampane „Do práce na bicykli“. Keďže sa projekt realizoval v jesenných mesiacoch, výsledok aktivity študentov nebude vidieť hneď v plnej kráse, ale až v budúcom roku, kedy tento priestor krásne zakvitne a vstup do areálu bude hrať farbami. Starostlivosť o zrevitalizovaný vstup bude naďalej v réžii OZ Rodičia a škola.

Ing. Ivana Lazovanová, OZ Rodičia a škola