Oznam o zápise detí do materskej školy

26

Mesto Púchov v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2024/2025 prijímajú riaditeľky materských škôl v Púchove:

– Erika Uherčíková: Materská škola, Požiarna 1291/26,

– Katarina Tomanová: Materská škola, Požiarna 1292/11, aj za EP, Komenského 652/50,

– Ing. Martina Šmigurová: Materská škola, Mládežnícka 1438/13,

– Danka Černičková: Materská škola, Chmelinec 1411/6,

– Jana Kovárová: Materská škola, 1. mája 1348/28,

– Tatiana Pavlacová: Materská škola, Nosice 221,

– Jana Šimonová, zástupkyňa RŠ: Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23,

v termínoch: 9.5. a 15. 5. 2024 od 14.00 hod. – 16.00 hod.

1. Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) sa prijímajú prednostne deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8.2024. Zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa, ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej alebo súkromnej MŠ.

2. Žiadosť o prijatie do MŠ podaná v spádovej MŠ sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je Mesto Púchov. Z uvedeného dôvodu žiadame zákonných zástupcov, aby žiadosť doručili len do jednej z materských škôl v Púchove, nie na všetky (je to zbytočné).

3. Dieťa, ktoré už navštevuje materskú školu a do 31.8.2024 dosiahne 5 rokov veku, automaticky sa stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 (netreba vypisovať a podávať žiadosť).

Ak sa však rodičia takéhoto dieťaťa rozhodnú zmeniť MŠ od 1.9.2024 musia o prijatie do novej MŠ požiadať vo vyššie vyhlásených termínoch zápisu detí do MŠ a k žiadosti priložiť predpísané potvrdenia.

4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na web stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk, aj s potrebným zoznamom potvrdení, ktoré je treba k žiadosti priložiť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od pediatra s údajom o povinnom očkovaní, v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia a prevencie. Žiadosť podpisujú obaja zákonní zástupcovia s výnimkou podľa § 144a zákona č.245/2008 Z.z. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

5. V prípade, že dieťa v priebehu školského roka 2023/2024 nedosiahlo školskú zrelosť, riaditeľka tejto MŠ bezodkladne rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v školskom roku 2024/2025 v MŠ po predložení: písomného súhlasu príslušného poradenského zariadenia, písomného súhlasu pediatra, informovaného súhlasu zákonného zástupcu (s podpisom oboch zákonných zástupcov s výnimkou podľa § 144a zákona č.245/2008 Z.z..

6. Zákonní zástupcovia môžu materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ osobne, poštou, e-mailom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do schránky MŠ, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

7. Dôležitá informácia k splneniu zákonnej povinnosti

V prípade, že nebude dieťa prihlásené do MŠ podľa pokynov uvedených v texte vyššie, (aj v prípade, že dieťa žije s rodičmi v zahraničí a má trvalý pobyt v Púchove) zákonný zástupca sa dopúšťa priestupku podľa ustanovenia § 37 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z., písm. c):

„Priestupku sa dopusti zákonný zástupca dieťaťa, ktorý zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“

Podľa § 37 ods.3 zákona č. 596/2003 Z.z.

„Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.“

Katarína Heneková, primátorka mesta