Personálne zmeny v RKC farnosti Púchov

1969

Mgr. Ivan Belko ukončil svoju kaplánsku pastoračnú činnosť v rímsko-katolíckej farnosti Púchov 17. mája 2023. Počas jeho absencie pomáhali farnosti kňazi z dekanátu, z biskupského úradu, oslovení rehoľníci a misionári. Pánu kaplánovi za jeho pastoračné úsilie a všetkým pomáhajúcim kňazom vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj.

Mgr. Lukáš Urbaník nastúpil ako kaplán do našej farnosti 1. júla 2023 po ukončení štúdia v Ríme. Srdečne vítame pána kaplána a vyprosujeme mu Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa síl v jeho  pastoračnej službe.

Farnosť Púchov