Pluh – zbierkový predmet mesiaca október 2021

308
Oračka za pomoci kravského záprahu, Papradno, nedatované. Zdroj OÚ v Papradne.

Zbierkovým predmetom mesiaca október je pluh od pána L. Makaya z Mojtína, ktorý sa do múzea dostal kúpou v roku 1989. Pluh je do 17.12. 2021 vystavený ako súčasť výstavy “Od šúpolia k umeniu“ v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Pluh p. Makay z Mojtina (archiv VM v PB).

Najstarším typom orného náradia na našom území bolo radlo. Oproti radlu bol pluh viac produktívnejší a dokonalejší, nakoľko pôdu len nerozrýval, ale aj prevracal, a tak napomáhal k jej prevzdušneniu. S využívaním trojpoľného systému hospodárstva od 13. stor. nastal početnejší výskyt pluhov. Staršiu formu predstavoval drevený pluh s drevenou konštrukciou. Tento typ bol už od ranného stredoveku dopĺňaný súčiastkami zo železa. Typ dreveného pluhu bol jednostranný a dvojstranný. Pri orbe s jednostranným pluhom sa používali dva postupy: rozorávanie a orba do skladu. Počas rozorávania sa oralo od krajov smerom do stredu, čiže posledná brázda sa tiahla stredom poľa. Počas orania od skladu sa oralo od stredu smerom ku okrajom poľa, kde sa vyorali hraničné brázdy a v strede poľa ostala navŕšená pôda – sklad.

Oračka s konským záprahom, Dolná Mariková, nedatované. Zdroj foto J. Mihálik.

Dvojstranným pluhom sa zvykli orať strmé polia po vrstevniciach, kedy pluh smeroval odoranú pôdu ku svahu. Takto vznikali terasy polí. Proti zosuvu sa často vykladali kamením. Týmto spôsobom sa zmiernil sklon svahu, zabránilo sa vyplavovaniu vody a výrazne sa menil vzhľad kultúrnej krajiny. Pri extrémne strmých svahoch sa oralo dolu kopcom. Hĺbka orby pri drevenom pluhu bola plytká, len kolo 10 cm. S využitím polo železných pluhov od konca 19. storočia nastala hlbšia orba, dokonalejšie prevrátenie pôdy a vyššia efektivita vykonanej práce.

Ukážka orania pomocou dvoch chlapov, Papradno, osada Podžiar. Foto J. Vařeka, 1954.

Orba bola dôležitou súčasťou života, čo sa odrazilo aj v tradičných zvykoch a magických praktikách. Podľa nich sa mala zabezpečiť bohatá úrodnosť. Do prvej vyoranej brázdy sa ukladali napríklad čerstvé vajcia, plodiny zo štedrovečerného stola, alebo bahniatka posvätené na Kvetnú nedeľu. Najviac rozšírené boli dve orby za rok. V niektorých horských lokalitách sa praktizovala jediná orba a to na miestach, kde sa pestovali len jariny a archaické plodiny.

Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici