Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší rekord

182

Počet úmrtí na Slovensku v januári zlomil ďalší smutný rekord, keď zomrelo o 68 % viac ľudí ako predošlé roky.

Najhoršia situácia bola v januári 2021 v Nitrianskom kraji, počet zomretých stúpol na dva a pol násobok priemeru predošlých rokov. Výraznejší rast počtu zomretých bol u mladších ako u starších seniorov. A prírastok úmrtí oproti decembru sa prejavil aj u ľudí v produktívnom veku (do 64 rokov).

V januári 2021 zomrelo na Slovensku o 3.500 viac osôb ako je obvyklé

Druhá vlna pandémia Covid-19 zásadne ovplyvnila počty zomretých v Slovenskej republike a prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj v januári 2021. V súhrne za prvý mesiac roka 2021 zomrelo na Slovensku 8.650 ľudí, čo je o 3.500 viac osôb ako bol priemer za posledných päť rokov a výrazne viac ako pred rokom v januári (o vyše 3.600 osôb).

V porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov (január 2016 až 2020) ide o nárast až o 68 %. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých v januári 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Dynamika rastu počtu zomretých tak narastá, ešte v novembri dosahovala nadúmrtnosť  41 %,  v decembri už  60 %. 

Predbežné dáta potvrdzujú, že v januári 2021 sa vytvoril nový smutný mesačný rekord Slovenska v zomieraní. „Celkové počty zomretých sú sledovanou štatistikou aj preto, aby bolo možné získať údaje o nadúmrtnosti v porovnaní s  predošlými rokmi bez ohľadu na príčinu smrti. Následne vzniká priestor pre sofistikovanejšie analýzy o celkovom vplyve takej vážnej situácie, akú zažívame posledný rok na spoločnosť,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre názornosť ŠÚ SR porovnal aktuálne počty zomretých nielen s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca za niekoľko rokov (predošlých päť rokov). Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za posledné mesiace roka 2020, údaje za minulý rok sú definitívne.

Viac zomretých aj vo vekovej kategórii do 64 rokov

Dáta o počtoch úmrtí v januári potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane). Ešte na konci minulého roka počet zomretých tejto vekovej kategórie len mierne prekračoval priemer. V januári mal už každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Celkovo počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu (o 36 %).

K významnému odchyľovaniu od priemeru začalo dochádzať pri počte zomretých tejto vekovej kategórie až ku koncu roka 2020, najmä v decembri, kedy rast dosahoval úroveň 22 %. Za celý minulý rok však došlo k poklesu počtu zomretých v tejto vekovej kategórii.

Január potvrdil umieranie najmä mladších seniorov

V skupine seniorov 65-ročných a starších sa výrazne vyššia úmrtnosť prejavuje už od októbra minulého roka. V januári tohto roka až osem z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie obyvateľov. Spolu zomrelo počas prvého mesiaca roka takmer 6,9 tisíca seniorov, čo bol oproti predošlým rokom nárast o 79 %. To predstavuje o 3-tisíc osôb viac ako predošlé roky.

V januári 2021 bola opäť horšia situácia v kategórii mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov), nárast zomretých v tejto skupine zrýchlil. Oproti päťročnému priemeru zomrelo dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky (o 100 % viac). Skupina starších seniorov ostala na úrovni z konca minulého roka, teda s počtom zomretých o 70 % vyšším ako je priemer.

Najpostihnutejší bol Nitriansky kraj s 2,5-násobným rastom úmrtí

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá, v januári tohto roka bola výrazne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji. Počet zomretých v tomto regióne vzrástol až na dva a pol násobok predošlých rokov (nárast o 153 %). Zatiaľ, čo v čase pred pandémiou Covid-19 sa januárový počet zomretých v kraji pohyboval okolo úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to bolo až vyše 1.800 ľudí.

Nasledovali Trnavský kraj (nárast o 82 % zomretých) a za nimi Bratislavský a Trenčiansky kraj s rastom okolo úrovne 60 %. Ostatné regióny mali prírastok počtu zomretých okolo hranice 50 %. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 38 %. Prírastky zomretých sa v jednotlivých regiónoch na sklonku minulého roka, v decembri, pohybovali od necelých 36 % v Bratislavskom kraji po takmer 80 % v Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Zdroj: ŠÚ SR, foto: S. Flimmel