Počet úmrtí na Slovensku vo februári bol vyšší o 59 %

98

Druhá vlna pandémia COVID-19 prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj vo februári 2021, už piaty mesiac za sebou. V súhrne za mesiac február roka 2021 zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 % viac ako bol priemer druhého mesiaca v predošlých piatich rokoch.

Celkovo tak zomrelo vo februári takmer o 2 800 osôb viac ako vlani či predvlani. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré práve zverejnil Štatistický úrad SR (údaje sa budú v nasledujúcich týždňoch spresňovať). Dynamika rastu počtu zomretých tak veľmi mierne spomalila, ešte v januári dosahovala nadúmrtnosť 75 % v decembri minulého roka to bolo 60 %.

„Na celoslovenskej úrovni bola februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, ale len nepatrne. Netreba však robiť predčasné optimistické závery, je potrebné počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Pre elimináciu výkyvov jednotlivých rokov ŠÚ SR porovnáva aktuálne počty zomretých nielen medziročne – teda s rovnakým obdobím minulého roka, ale s priemerom rovnakého mesiaca predošlých piatich rokov. Súčasne ŠÚ SR revidoval dáta za január 2021, stále to však nie sú definitívne údaje.

Zatiaľ čo v čase pred pandémiou COVID-19 sa februárový počet zomretých v krajine pohyboval na úrovni 4 300 až 5 100 osôb, v tomto roku, počas druhej vlny pandémie, to bolo až vyše 7 500 ľudí.

Viac zomretých aj vo vekovej kategórii do 64 rokov

Vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane) dáta o počtoch úmrtí vo februári potvrdili zvýšenú nadúmrtnosť aj v tejto vekovej skupine rovnako ako v januári o 43 %. Aj vo februári mal teda každý piaty zomretý menej ako 65 rokov, celkovo vo februári zomrelo v tejto vekovej kategórii 1 625 osôb, v predošlých rokoch to bývalo 1 100 až 1 200 osôb. „Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške,“ doplnila Z. Podmanická. K významnému odchyľovaniu od priemeru v tejto vekovej kategórii dochádzalo od decembra.

Naďalej platí, že nadúmrtnosť sa prejavuje najmä v skupine seniorov – ľudí vo veku 65 a viac rokov. Aj vo februári, podobne ako predošlé dva mesiace, osem z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie obyvateľov. Spolu zomrelo počas druhého mesiaca roka takmer 6-tisíc seniorov, čo bol oproti predošlým rokom nárast o 64 %. To predstavuje o 2,3 tisíca osôb viac ako predošlé roky. Nadúmrtnosť sa v tejto vekovej kategórii prejavovala menej ako v januári, keď to bolo vyššie o 85 % oproti priemeru.

Aj vo februári 2021 bola najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov), nárast zomretých v tejto vekovej skupine síce spomalil, ale oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky (o 92 % viac). V skupine starších seniorov sa situácia mierne zlepšila, počty zomretých boli však stále o takmer 52 % vyššie ako priemer predošlých rokov.

Najpostihnutejší bol Trnavský kraj s 91 % rastom počtu úmrtí

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá, vo februári tohto roka sa pohyboval rast počtu úmrtí v jednotlivých krajoch oproti priemerom predošlých rokov od 15 % do 91 %. V porovnaní s januárom nastal pokles dynamiky rastu počtu úmrtí vyjadrený v percentách v piatich krajoch, ale súčasne v troch krajoch sa situácia zhoršila a došlo k nárastu, teda k zvýšeniu miery nadúmrtnosti, a to v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. Najvýraznejší negatívny skok sa prejavil v Košickom kraji, zvýšenie rastu o 13 percentuálnych bodov (z januárového rastu + 64,5 % na februárový rast + 77,5 %).

Výrazne najhoršia situácia bola v druhom mesiaci roka v Trnavskom kraji, kde zomieralo tento rok vo februári o vyše 90 % viac ľudí viac ako v predošlých rokoch. Tento región prevzal smutnú úlohu lídra v regionálnej nadúmrtnosti od Nitrianskeho kraja, ktorý mal extrémne vysoké čísla percentuálneho nárastu počtu úmrtí v januári. Nasledoval Nitriansky kraj s vyššou úmrtnosťou vo februári o 86,4 % voči priemeru. Nitriansky kraj súčasne dosiahol aj najpozitívnejšiu zmenu – pokles miery nadúmrtnosti voči januáru až o 71 percentuálnych bodov (z januárového rastu počtu zomretých na úrovni + 158 % na februárový rast + 86 %). Najnižší rast počtu zomretých dosiahol vo februári, podobne ako v januári, Žilinský kraj, navyše s výrazným poklesom dynamiky rastu až na úroveň 15 % (v januári to bolo o 41 %).

Zdroj: Štatistický úrad SR, foto: S. Flimmel