Podnik technických služieb mesta sa odvolal proti rozhodnutiu okresného súdu

186

Od jari 2019 sa Podnik technických služieb mesta, s.r.o. súdi s firmou WOOD ENERGY, s.r.o., ktorá žiada od púchovskej mestskej spoločnosti zaplatenie pokuty 112.705 eur.

O čo ide v tomto právnom spore?

Krátko po komunálnych voľbách v roku 2014, predtým ako stihlo nastúpiť nové vedenie mesta na čele s primátorom Rastislavom Henekom, podpísal konateľ Podniku technických služieb, s.r.o. (ďalej PTSM) Ján Krajčovič zmluvu s firmou WOOD ENERGY o vývoze komunálneho odpadu na skládku Semeteš pri Čadci. Zmluva na rok 2015 stanovila množstvo 5.500 m³ odpadu, ktoré sa mesto zaväzuje vyprodukovať za rok, a to pod hrozbou pokuty. V zmluve bola dohodnutá tzv. exkluzivita vývozu odpadu pre firmu WOOD ENERGY. V prípade jej porušenia je prevádzkovateľ skládky oprávnený požadovať zaplatenie pokuty vo výške 5.000 eur za každé jednotlivé porušenie exkluzivity. Obidve strany si tiež dohodli odlišný spôsob doručovania písomností, ako ustanovuje Občiansky zákonník.

Zmluva s firmou WOOD ENERGY bola pre PTSM veľmi nevýhodná aj vzhľadom na skutočnosť, že zmluvy za predchádzajúce roky takéto sankcie neobsahovali. Celý sofistikovaný proces smerujúci k uzatvoreniu nevýhodnej zmluvy trval iba 2 dni a uskutočnil sa iba 3 dni pred nástupom nového vedenia mesta. Dňa 10.12.2014 sa konalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom schválili uzavretie zmluvy o skládkovaní odpadu medzi mestom Púchov a PTSM (zmluva podpísaná dňa 11.12.2014) a už dňa 12.12.2014 uzavrel PTSM zmluvu o skládkovaní odpadu s WOOD ENERGY. Stalo sa tak verejným obstarávaním (v čase od 11.12. do 12.12.2014 ?), ktoré prebehlo podľa názoru právneho zástupcu PTSM JUDr. Antona Školeka nezákonným spôsobom.

Konateľ PTSM Krajčovič vypovedal zmluvu so spoločnosťou WOOD ENERGY listom poslaným dňa 28.9.2015., ktorý firma WOOD ENERGY fyzicky prevzala až dňa 2.10.2015. Podľa JUDr. Školeka je nespornou skutočnosťou (potvrdzuje to výpis sledovania zásielky), že výpoveď sa dostala do sféry dispozície adresáta dňa 29.9.2015, čo je v zmysle Občianskeho zákonníka postačujúce. Firma WOOD ENERGY výpoveď zmluvy neuznala s odvolaním sa na znenie zmluvy, podľa ktorej mala výpoveď dostať do 30.9.2015, čo sa vraj nestalo. Celkovo si od PTSM nárokuje zaplatenie pokuty cca 2.177.000 eur spolu s úrokom omeškania a v aktuálnom súdnom spore žiada zaplatiť pokutu 112.705 eur.

Rozhodnutie Okresného súdu Považská Bystrica

Sudkyňa Okresné súdu Považská Bystrica JUDr. Anna Irikovská v spore žalobcu WOOD ENERGY proti žalovanému PTSM o zaplatenie 112.705 eur s príslušenstvom dňa 16.9.2020 rozhodla, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 88.934 eur a žalobca má nárok voči žalovanému na náhradu trov konania a právneho zastúpenia v rozsahu 58 %. Podľa názoru sudkyne úprava, ktorú si strany dohodli v zmluve ohľadom doručovania nie je v rozpore s poctivým obchodným stykom a ani nie je neplatná pre rozpor so zákonom. Sudkyňa je toho názoru, že zmluva oznámením o ukončení, ktoré bolo doručené žalobcovi až dňa 2.10.2015 nezanikla, pretože toto oznámenie bolo doručené neskoro.

Vo svojom odôvodnení okrem iného uvádza, že žalovaný (vtedy zastúpený konateľom Krajčovičom) mal možnosť, aby „takýto zásadný právny úkon urobil včas a v súlade so zmluvou. Bol si vedomý toho, že zásielku, pokiaľ doručuje poštou, nemusí žalobca prevziať hneď, môže tak urobiť s odstupom aj niekoľkých dní, resp. pokiaľ je zásielka uložená na pošte môže tak urobiť do 18-tich dní od uloženia. Žalovaný však ľahkovážne takýto dôležitý právny úkon urobil 2 dni pred ukončením lehoty, kedy tak mohol účinne urobiť a nezodpovedne sa spoliehal na to, že zásielka bude riadne doručená. Nič nebránilo žalovanému, aby uvedený list doručil do firmy žalobcu aj osobne, čím by s istotou dosiahol včasné a účinné doručenie oznámenia. Sám sa teda vystavil tomu, že v súčasnosti musí čeliť povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu.“

Odvolanie právneho zástupcu PTSM JUDr. Školeka

PTSM na základe podrobnej právnej argumentácie (25 strán textu) s rozhodnutím súdu ako aj s jeho odôvodnením zásadne nesúhlasí. Jeho právny zástupca JUDr. Školek má za to, že súd vec nesprávne právne posúdil, na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a do práv žalovaného zasiahol takým závažným spôsobom, že bolo porušené jeho právo na spravodlivý proces.

Proti výrokom rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktoré odôvodňuje tým, že súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a  rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

V odvolaní JUDr. Školek sumarizuje jednotlivé pochybenia súdu:
– súd na daný skutkový stav neaplikoval a nerešpektoval kogentnosť ustanovenie § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
– súd neaplikoval a nerešpektoval judikatúru predloženú žalovaným a jeho rozhodnutie je v rozpore s ustálenou judikatúrou,
– priebeh konania ako aj rozhodnutie je zmätočné a rozporuplné,
– súd na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam,
– hodnotenie dôkazov vykonané bez akéhokoľvek akceptovateľného racionálneho základu,
– nesúlad právnych záverov s vykonaným dokazovaním, skutkovými a právnymi zisteniami,
– súd sa nevysporiadal s námietkou žalovaného ohľadom neplatnosti ustanovenia o zmluvnej pokute,
– súd sa ex offo nezaoberal absolútnou neplatnosťou predmetnej zmluvy,
– odôvodnenie súdu je v rozpore so zásadou na spravodlivý súdny proces, je nepreskúmateľné, zmätočné, nedostatočné a nepresvedčivé,
– rozhodnutie súdu je svojvoľné.

Argumentácia JUDr. Školeka v odvolaní na krajský súd

Kogentné právne normy sú také, ktoré vylučujú, aby sa subjekty právneho vzťahu odchýlili od pravidla v nich uvedeného, a to ani v prípade dohody všetkých účastníkov právneho vzťahu. Nie je prípustná žiadna odchýlka od takejto právnej normy a povinnosti správania v nej uvedenej. Kogentnú normu nemôžu účastníci právneho vzťahu ani vylúčiť, či obmedziť.

PTSM nerozporuje skutočnosť, že strany si môžu zmluvne dojednať spôsob a podmienky doručovania niektorých listín (napr. faktúr). Zmluvné strany predmetnej zmluvy si však v článku 5.1 upravili spôsob a podmienky doručovania „všetkých listín“. Takto koncipovaná dohoda je neplatná, pretože zmluvné strany sa pri úprave doručovania hmotnoprávnych úkonov nemôžu odchýliť od kogentného ustanovenia § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka. To pri hmotnoprávnych úkonoch nevyžaduje skutočné doručenie a prevzatie písomnosti zachytávajúcej právny úkon, zvlášť významné je to pri doručovaní jednostranných právnych úkonov ako napr. výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy.

Zákonná sudkyňa počas konania najskôr prejudikovala, že ustanovenie § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je kogentné, avšak v odôvodnení rozsudku (bod 58.) sudkyňa napokon pod ťarchou viacerých predložených judikátov žalovaným zmenila názor a ustália, že predmetné ustanovenie je kogentné. Napriek tomu, že sudkyňa toto ustanovenie napokon sama nazvala kogentným, pristupovala k jeho obsahu, ako keby nemalo kogentnú povahu a v zmysle tohoto ponímania aj rozhodla. Rozhodnutie súdu sa potom JUDr. Školekovi javí ako svojvoľné – teda neobhájiteľné a prijaté bez opory v práve.

V konaní právny zástupca PTSM poukazoval najmä na uznesenie Najvyššieho súdu SR z roku 2016, v ktorom sa konštatuje, že pre začatie plynutia výpovednej doby je rozhodujúci deň, kedy bolo oznámenie o uložení doručovanej zásielky na pošte vhodené do poštovej schránky adresáta bez ohľadu na to, kedy si adresát uloženú zásielku na pošte vyzdvihol. JUDr. Školek nedostal relevantnú odpoveď na argumenty, ktoré majú v tomto konaní zásadný a rozhodujúci význam. Interpretácia súdu je v nesúlade s obsahom právnej praxe. Bez toho, aby boli dostatočne odôvodnené argumenty, na základe ktorých súd odmietol predložené judikáty žalovaným.

Naopak žalobca ako aj zákonná sudkyňa v konaní nepredložili žiadne rozhodnutia súdov (napriek skutočnosti, že sudkyňa uviedla, že takýmito rozhodnutiami disponuje), ani iný relevantný zdroj pre argumentáciu na zabezpečenie súladnej interpretácie právnych noriem, ktoré by ich tvrdenie potvrdzoval.

Súd sa v odôvodnení navyše vôbec nezaoberal námietkou a dôvodmi žalovaného, ktorý považuje samotné dojednanie zmluvnej pokuty za neplatné pre rozpor so zákonom. Zmluvná pokuta musí mať legálny základ, t. j. musí byť v súlade so zákonom a musí byť zo strany dlžníka splniteľná. Dojednaná zmluvná pokuta závisí od nesplnenia povinnosti žalovaného, ktorej splnenie nezávisí od vôle žalovaného. Žalovaný ako držiteľ odpadu sa nemôže zaviazať, že v priebehu roka dovezie na skládku odpadu žalobcu konkrétne množstvo odpadu, pretože táto skutočnosť závisí od skutočnosti, ktorú nemožno do budúcna predpokladať a to, že obyvatelia mesta Púchov vyprodukujú určité konkrétne množstvo odpadu. Takto dojednanú zmluvnú pokutu, ako aj spôsob určenia jej výšky považuje PTSM za rozpornú s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom, a preto za neplatnú.

Odôvodnenie rozsudku ako celok JUDr. Školek považuje za nedostatočné, zmätočné, nejasné, nepresvedčivé, nepreskúmateľné a v hrubom rozpore so zásadou na spravodlivý súdny proces. Iba rozhodnutie súdu dostatočne racionálne a presvedčivo odôvodnené má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie. Ak súd takto nedokáže odôvodniť svoje rozhodnutie, jeho rozhodnutie sa javí ako svojvoľné. JUDr. Školek žiada Krajský súd Trenčín, aby rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zmenil tak, že žalobu v celom rozsahu zamietne, alebo aby rozsudok v napadnutej časti zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Zároveň žiada súd, aby žalovanému priznal náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100%.

Slavomír Flimmel