Pokyn č.2 k minimalizovaniu šírenia COVID-19 v meste Púchov

540

Na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 09.03.2020, Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia Krízový štáb mesta Púchov na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 10.03.2020 prijal nasledujúce opatrenia:

 1. Primátorka mesta PRIKAZUJE s okamžitou platnosťou štatutárom a štatutárnym orgánom organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo organizáciám založeným mestom (organizácia), aby odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto príkazu postupovali v zmysle jeho obsahu a aby v rámci svojej pôsobnosti okamžite zabezpečili vykonanie príkazu a oboznámenie všetkých príslušných zamestnancov s obsahom tohto príkazu.

Predmetom príkazu je povinnosť štatutárneho orgánu:

➢ dočasne v období od 11.03.2020 vrátane do 17.03.2020 vrátane prerušiť vyučovací a výchovno-vzdelávací proces v základných školách, v materských školách, základnej umeleckej škole a činnosť centra voľného času a prevádzku v školských zariadeniach, vrátane voľnočasových krúžkov, tréningov a iných aktivít organizovaných školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, športovými klubmi alebo MŠK, s.r.o.,

➢ nariadiť pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,

➢ zrušiť organizovanie hromadných športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí,

➢ dočasne v období od 11.03.2020 vrátane do 23.03.2020 vrátane zatvoriť mestskú knižnicu, mestskú plaváreň, saunu, zimný štadión, športovú halu a ostatné mestské športoviská na území mesta,

➢ odporučiť zamestnancom organizácií a tiež žiakom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obmedzenie stretávania sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.)

➢ neposkytovať priestory organizácií na organizovanie verejných a hromadných podujatí,

➢ pravidelne sledovať webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvzsr.sk a priebežne oboznamovať zamestnancov organizácií s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom

➢ zakázať služobné cesty, s výnimkou písomných súhlasov udelených primátorkou mesta

➢ zariadiť dostupnou formou 14-dňovú izoláciu od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu

➢ zakázať návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie

➢ vykonávať zvýšenú dezinfekciu kontaktných plôch v priestoroch organizácie,

➢ vykonať na základe vlastného uváženia iné vhodné opatrenia na zamedzenie prípadného šírenia koronavírusu v organizácii

 2. Primátorka mesta ODPORÚČA:

➢ v prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234,

➢ obyvateľom mesta nenavštevovať úrady a miesta s potenciálne vysokou koncentráciou návštevníkov. Pri komunikácii s úradmi výhradne využívať telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu,

➢ prísne dodržiavať hygienické pravidlá,

➢ obyvateľom mesta, ktorý v posledných dňoch navštívili postihnuté oblasti dodržiavať karanténne opatrenia.

Ustanovenia Pokynu č. 1 zo dňa 09.03.2020 nedotknuté týmto Pokynom č. 2 zostávajú v platnosti.

Za veľmi dôležité však považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať panike. Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami. O ďalšom vývoji v Púchove budeme aktívne informovať prostredníctvom svojej webovej stránky.

V Púchove, dňa 10.03.2020

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta