Polemika o prerušenej voľbe hlavného kontrolóra

455

Pred týždňom nám do redakcie prišiel príspevok neúspešného kandidáta na primátora mesta JUDr. Pavla Crkoňa, ktorý v ňom tvrdí, že prerušenie voľby  hlavného kontrolóra na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo nezákonné. Starý vtip prezrádza o právnikoch, že aj dvaja právnici môžu mať na jeden problém tri rozdielne názory. Preto sme dali možnosť vyjadriť sa k obvineniam JUDr. Crkoňa aj druhej strane – vedúcemu právno-organizačného oddelenia Mestského úradu Mgr. Radoslavovi Machanovi.

JUDr. Pavol Crkoň:
Neodbornosť alebo zámer?

(Reakcia na článok primátora Rastislava Heneka „Ďakujeme, pán Jurči!“ Púchovské noviny č. 17)

24. apríla sa mali Púchovčania dozvedieť meno nového hlavného kontrolóra mesta, ktorého mali zvoliť poslanci mestského zastupiteľstva, pretože im to ukladá zákon. Žiaľ zostalo len pri slovíčku mali. Z voľby nebolo nakoniec nič a stačilo k tomu len oznámenie bývalého hlavného kontrolóra a to tesne pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Bývalý hlavný kontrolór oznámil, že podal žalobu o preskúmanie zákonnosti uznesenia, ktorým bol odvolaný z funkcie. Na základe tohto oznámenia primátor Henek prerušil rokovanie mestského zastupiteľstva a vyhlásil pätnásťminútovú prestávku. Po vynútenej prestávke, kedy sa radili primátor, prednostka, mestský právnik, vedúci právno-organizačného oddelenia a predseda poslaneckého klubu, vystúpil pred poslancami mestský právnik a oznámil prerušenie voľby hlavného kontrolóra. Poslanci následne podľa tohto odporúčania voľbu prerušili.

Došlo k vzácnej názorovej zhode medzi bývalým hlavným kontrolórom a súčasným vedením mesta o dôvodoch nemožnosti zvoliť nového hlavného kontrolóra. Na prvý pohľad sa to javí ako rozumné riešenie. Ale žiaľ, výsledkom názorovej zhody týchto dvoch znepriatelených strán je pre nás Púchovčanov neradostná situácia. Naše mesto a mestské spoločnosti sú a budú bez akejkoľvek objektívnej kontroly a tento stav má podľa schváleného uznesenia trvať až do času rozhodnutia príslušného súdu o žalobe bývalého hlavného kontrolóra, čo môže trvať mesiace až roky. Primátor Rastislav Henek v predmetnom článku napísal: „…z tohto stavu sa evidentne tešil bývalý primátor Mgr, Michalec“. Ďalej v článku obvinil bývalého hlavného kontrolóra, že: „…tým, že dočasne znemožnil voľbu nového hlavného kontrolóra, veľmi pomohol poslancom pri ich budúcom rozhodovaní a mestu umožnil pokračovať v tvrdej a nekompromisnej kontrole hospodárenia mesta a mestských spoločností“.

Nemôžem súhlasiť s názorom primátora Rastislava Heneka. Podľa môjho názoru nie bývalý hlavný kontrolór, ale vedenie nášho mesta na čele s primátorom Henekom znemožnilo voľbu hlavného kontrolóra. Zákon o obecnom zriadení v ustanovení § 18a ods. 4) jasne stanovuje povinnosť konať voľby hlavného kontrolóra najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Túto zákonnú povinnosť si naša samospráva nesplnila. A preto sa pýtam, kto je zodpovedný za zmarenie voľby hlavného kontrolóra a pretrvávajúci stav nezákonnej nečinnosti? Ten kto navádzal na prerušenie voľby, alebo tí čo to schválili alebo ten čo podpísal takéto uznesenie?!

Obviňovať bývalého hlavného kontrolóra zo znemožnenia voľby je viac než smiešne. Môže si podať žalôb koľko len chce, má na to právo, ale kde v zákone je napísané, že po podaní takejto žaloby sa nebude voliť nový hlavný kontrolór? Ide teda v prípade zmarenia voľby hlavného kontrolóra o neodbornosť alebo o zámer? V prípade neodbornosti je nutné urobiť rýchle personálne výmeny, ale čo ak ide o zámer?

Názor mestského právnika, že pri voľbe nového hlavného kontrolóra a prípadnom neúspechu v konaní, ktoré sa začalo na Krajskom súde v Trenčíne, by sme mohli mať hlavných kontrolórov dvoch je podľa môjho názoru vysoko neodborný. Prečo? Pretože zákon už s takouto situáciou počíta a to v ustanovení § 347 ods. 3) Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odsekov 1 a 2 zanikajú právne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba. A teda mohla by nastať aj taká situácia, kedy by príslušný súd žalobu bývalého hlavného kontrolóra zamietol a novozvolený hlavný kontrolór by pokračoval celé funkčné obdobie. A v prípade, že bývalý hlavný kontrolór by bol so žalobou úspešný, funkcia novozvoleného hlavného kontrolóra by právoplatnosťou takého rozhodnutia skončila. Stav, ktorý poslancom popísal mestský právnik, že by mesto mohlo mať a súčasne dvoch hlavných kontrolórov je podľa môjho názoru len jeho mylný výklad zákona.

Naše vedenie mesta si zvolilo tú najhoršiu cestu, ktorou je nezákonná nečinnosť. Preto vyzývam kompetentných na čele s primátorom Henekom, aby túto nezákonnú nečinnosť odstránili a čo najrýchlejšie zvolali zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční prerušená voľba nového hlavného kontrolóra podľa už skôr zverejnených podmienok a pozvaní budú uchádzači, ktorí v zákonom stanovenej lehote prejavili záujem o funkciu hlavného kontrolóra a splnili podmienky účasti vo voľbe.  Bolo by to férové nielen kvôli už prihláseným uchádzačom ale aj voči nám občanom mesta Púchov.

 

Mgr. Radoslav Machan:
Nemáte pravdu, pán Crkoň

Začal by som od konca a zdôraznil by som: Mesto v prípade prerušenia voľby hlavného kontrolóra určite nepochybilo a postupovalo jediným spôsobom, ktorý v danom prípade zákon umožňuje.

Keď bol z funkcie odvolaný hlavný kontrolór Jurči, Mesto hneď začalo vykonávať kroky vedúce k naplneniu povinnosti zvoliť kontrolóra nového spôsobom a v lehotách ustanovených zákonom o obecnom zriadení. Boli stanovené podmienky účasti na voľbe, voľba bola vyhlásená v zákonnej lehote, prebehli všetky úkony, ktoré prebehnúť mali až prišiel 24. apríl, kedy zasadlo mestské zastupiteľstvo, ktoré malo nového hlavného kontrolóra zvoliť. V tento deň však odvolaný hlavný kontrolór Jurči ráno ešte pred zasadnutím mestského zastupiteľstva doniesol osobne do podateľne mestského úradu oznámenie o podaní žaloby, ktorou sa na Krajskom súde v Trenčíne začalo konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra Jurčiho. A zákon (§ 344 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok) v tomto prípade nedáva veľa možností ako postupovať, resp. dáva možnosť len jednu, keď vyslovene ustanovuje, že po začatí takéhoto konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom. A uznesenie o zvolení nového hlavného kontrolóra by takýmto uznesením bezpochyby bolo. Určite sa teda nejedná o nezákonnú nečinnosť tak, ako sa to snaží prezentovať JUDr. Crkoň.

Ustanovenie Správneho súdneho poriadku, ktoré ako argument používa JUDr. Crkoň (§ 347 ods. 3) skutočne upravuje situáciu, ktorá môže nastať a síce, že do funkcie je napriek konaniu na súde zvolený nový hlavný kontrolór. Takáto situácia môže nastať z viacerých dôvodov a síce, že konanie na súde začne až po voľbe hlavného kontrolóra, z dôvodu, že mesto o takomto konaní nevie, pretože o tom nebolo preukázateľne oboznámené alebo z dôvodu, že by vedome porušovalo ustanovenie zákona a aj napriek tomu, že poslanci o takomto konaní na súde vedeli, by do funkcie zvolili nového hlavného kontrolóra. A posledná situácia je presne situácia, na ktorú vyzýva JUDr. Crkoň – zvoliť nového hlavného kontrolóra, ktorý by však o svoju funkciu rozhodnutím súdu mohol prísť. Má to však jeden háčik: kontrolór, ktorému by takto zanikla funkcia, by mohol mesto žalovať z dôvodu, že bol zvolený do funkcie aj keď voľba prebehnúť nemala a s veľkou pravdepodobnosťou by takýto spor vyhral a to by zároveň znamenalo záťaž pre mestský rozpočet. Zodpovednosť za takéto konanie by však padla na plecia vedenia mesta, a nie na plecia JUDr. Crkoňa píšuceho svoje „právne názory“ z bezpečného pohodlia spoza svojho počítača.

Ak už JUDr. Crkoň neporozumel pomerne exaktnému ustanoveniu zákona o tom, že zastupiteľstvo hlavného kontrolóra jednoducho voliť nemohlo a do právoplatného rozhodnutia súdu ani nemôže, mal a stále má možnosť overiť si pomerne jednoducho správnosť svojho názoru. A nemusí pri tom investovať ani cent do kúpy komentovaného zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, s čím by ako exekútor určite nemal problém. Mohol si (tak ako každý občan) otvoriť webovú stránku Národnej rady SR, kde je voľne prístupná dôvodová správa k tomuto zákonu a doslova by sa tam pri komentári k § 344 dočítal, že žalovaný, t.j. Mesto a mestské zastupiteľstvo ako jeho orgán by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Mesto a mestské zastupiteľstvo, ako je uvedené vyššie, vykonalo všetky kroky podľa zákona tak ako malo a to až do momentu, keď sa dozvedelo, že konanie o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra začalo a v tom momente voľbu prerušilo.

Zaujímavé je tiež tvrdenie JUDr. Crkoňa, že poslanci konali vo vzácnej názorovej zhode s bývalým kontrolórom Jurčim. Tomuto tvrdeniu však chýba logika. Veď ak by sme brali prácu hlavného kontrolóra Jurčiho ako obraz práce Mesta a jeho vedenia, tak podľa správ o činnosti hlavného kontrolóra Mestu až na niektoré drobné nedostatky v podstate niet čo vytknúť. Čitatelia sa o tom môžu presvedčiť na www.puchov.sk, kde sú správy o činnosti hlavného kontrolóra zverejnené. Skutočnosť je taká, že hlavný kontrolór Mgr. Jurči bol odvolaný pre hrubé porušovanie pracovnej disciplíny, ale to je rozsahom téma na samostatný článok.

Či už JUDr. Crkoň cíti potrebu prezentovať názor pretože len nedočítal všetky ustanovenia zákona, úmyselne vytrháva konkrétne ustanovenia z kontextu zákona alebo za tým je niečo iné, už necháme na posúdení občanov.

Foto: FB, archív PN