Poslanci schválili doplnok k zásadám podpory malého a stredného podnikania

342

Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa v zasadačke mestského úradu stretli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 9. tohtoročnom zasadnutí.

Rokovanie zastupiteľstva viedol viceprimátor Roman Hvizdák. Prítomných bolo 16 z 19 poslancov, ospravedlnili sa poslanci P. Bílik, M. Bučko a J. Andreánska.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do konca r. 2017

V prvom bode rokovania vystúpil R. Machan s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta do konca roku 2017, ktorý vypracovala nedávno zvolená hlavná kontrolórka M. Kavecká. V návrhu plánu kontrolnej činnosti sa uvádza, že hlavná kontrolórka vykonáva kontrolnú činnosť popri plnení zákonných povinností uvedených v zákone o obecnom zriadení a v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh plánu kontrolnej činnosti do konca roka 2017 obsahuje tri body:

  • kontrola súladu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s platnou legislatívou (zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
  • kontrola súladu Zásad nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Púchov so všeobecne platnou legislatívou a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
  • kontrola súladu Zásad nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov so všeobecne platnou legislatívou a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Poslanci plán kontrolnej činnosti bez diskusie a jednomyseľne schválili.

Dodatok č.3 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania

Dodatok vypracovali poslanci D. Lako a L. Ranik z ekonomickej komisie. Diskusia bola búrlivá – vystúpili v nej poslanci I. Sadloň, J. Riško, M. Kubičár, H. Šulcová, M. Trník, I. Kováčiková, V. Bršiak a R. Špaček. Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ L. Pružinská uviedla, že zatiaľ o podporu písomne požiadalo 33 podnikateľov. Na podporu prijatia dodatku vystúpil aj V. Taraba – predseda Združenia podnikateľov regiónu Púchov, ktorý tiež informoval poslancov o činnosti združenia. Mestské zastupiteľstvo nakoniec dodatok k zásadám prijalo 11 hlasmi, 5 poslancov sa hlasovania zdržalo (I. Kováčiková, M. Kubičár, R. Marman, I. Sadloň, H. Šulcová).

Prijímateľom finančnej podpory podľa novelizovaných zásad môže byť vlastník nehnuteľnosti, ktorá je stavbou na podnikanie, zárobkovú činnosť, výrobu, skladovanie a administratívu z katastrálnych území Púchov, Horné Kočkovce, Nosice, Vieska-Bezdedov, Ihrište, Hoštiná. Podmienkou je, že zamestnáva menej ako 400 zamestnancov, hlavné sídlo firmy je zaregistrované na území mesta a zároveň vlastník nehnuteľností podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v našom meste. Podmienkou poskytnutia finančnej podpory ďalej je, že žiadateľ musí mať zaplatené všetky svoje záväzky v riadnej lehote splatnosti voči mestu Púchov, alebo jeho obchodným spoločnostiam, združeniam či inej organizácii, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom. Zároveň tiež nesmelo byť voči vlastníkovi nehnuteľnosti zo strany mesta, alebo jeho obchodných spoločností v uplynulých 5 rokoch právoplatne začaté exekučné konanie na zabezpečenie vymoženia nezaplatených záväzkov. Výška finančnej podpory bude stanovená v závislosti na počte oprávnených žiadateľov a schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre rok 2017. Konkrétnu percentuálnu výšku finančnej podpory každému oprávnenému žiadateľovi navrhne Ekonomická komisia podľa kritérií: počet zamestnancov žiadateľa a výška výmeru dane z nehnuteľností pre rok 2017. Podpora bude poskytnutá v mesiaci december 2017 po predchádzajúcom schválení MsZ.

Diskusia o požiadavkách výborov miestnych častí

V ďalších bodoch Rôzne a Diskusia poslanci hovorili najmä o požiadavkách občanov z výborov miestnych častí a sťažovali sa, že mestský úrad tieto požiadavky dostatočne nerieši. Vyslovili počudovanie nad tým, že majú znovu vypracovať zoznam svojich požiadaviek, keď neboli splnené ešte ani tie z minulých rokov. Viceprimátor R. Hvizdák upozornil poslancov, že sa pripravuje rozpočet – preto boli vyzvaní, aby prehodnotili svoje požiadavky a určili priority. Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ L. Pružinská oznámila zastupiteľstvu, že nároky na bežné výdavky rozpočtu r. 2018 vplyvom novelizácií viacerých zákonov (napr. o minimálnej mzde a pod.) neumožnia uspokojiť všetky potreby mesta na investičné akcie. Bude potrebné pri schvaľovaní rozpočtu rozhodnúť o prioritách, ktoré budú vykryté finančnými prostriedkami z príjmovej strany rozpočtu.

Text a foto: Slavomír Flimmel